Effects of zinc sources and levels of zinc amino acid complex on growth performance, hematological and biochemical parameters in weanling pigs
Yi Zhang (Zhang Y), Terry Lynn Ward (Ward TL), Fei Ji (Ji F), Chucai Peng (Peng C), Lin Zhu (Zhu L), Limin Gong (Gong L), Bing Dong (Dong B)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1267-1274.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0739
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of dietary Glycyrrhiza polysaccharide on growth performance, blood parameters and immunity in weaned piglets
Chenxu Li, Pengli Zhao, Qi Shao, Wenbin Chen, Shucheng Huang, Xueying Wang, Cai Zhang, Lei He
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2023; 107(1): 136.     CrossRef
The Effect of Supplementation with Betaine and Zinc on In Vitro Large Intestinal Fermentation in Iberian Pigs under Heat Stress
Zaira Pardo, Iván Mateos, Cristina Saro, Rómulo Campos, Héctor Argüello, Manuel Lachica, María José Ranilla, Ignacio Fernández-Fígares
Animals.2023; 13(6): 1102.     CrossRef
Efficacy of zinc glycinate reducing zinc oxide on intestinal health and growth of nursery pigs challenged with F18+ Escherichia coli
Ki Beom Jang, Vitor Hugo C Moita, Nicolas Martinez, Adebayo Sokale, Sung Woo Kim
Journal of Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary supplementation with benzoic acid and chelated copper, zinc and manganese sources on production performance in piglets
Dejan Perić, Roberto Barea, Sladjan Nešić, Lazar Makivić, Jelena Janjić, Dragan Šefer, Radmila Marković
Acta Veterinaria.2023; 73(3): 355.     CrossRef
Preparation and characterization of vanillin-chitosan Schiff base zinc complex for a novel Zn2+ sustained released system
Chaoqiang Huang, Haiyan Liao, Xuhong Liu, Min Xiao, Songyi Liao, Sheng Gong, Fujie Yang, Xugang Shu, Xinhua Zhou
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 194: 611.     CrossRef
Effects of different inorganic: organic zinc ratios or combination of low crude protein diet and mixed feed additive in weaned piglet diets
Han Jin Oh, Myung Hoo Kim, Ji Hwan Lee, Yong Ju Kim, Jae Woo An, Se Yeon Chang, Young Bin Go, Dong Cheol Song, Hyun Ah Cho, Min Seok Jo, Dae Young Kim, Min Ji Kim, Sung Bo Cho, Hyeun Bum Kim, Jin Ho Cho
Journal of Animal Science and Technology.2022; 64(1): 23.     CrossRef
Exposure of growing Iberian pigs to heat stress and effects of dietary betaine and zinc on heat tolerance
Zaira Pardo, Isabel Seiquer, Manuel Lachica, Rosa Nieto, Luis Lara, Ignacio Fernández-Fígares
Journal of Thermal Biology.2022; 106: 103230.     CrossRef
Rumen-protected zinc–methionine dietary inclusion alters dairy cow performances, and oxidative and inflammatory status under long-term environmental heat stress
Mohsen Danesh Mesgaran, Hassan Kargar, Rieke Janssen, Sadjad Danesh Mesgaran, Aghil Ghesmati, Amirmansour Vatankhah
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Bioavailability of Different Zinc Sources in Pigs 0–3 Weeks Post-Weaning
Tina S. Nielsen, Maiken N. Engelsmann, Sally V. Hansen, Hanne Maribo
Animals.2022; 12(21): 2921.     CrossRef
Effects of Zinc Oxide/Zeolite on Intestinal Morphology, Intestinal Microflora, and Diarrhea Rates in Weaned Piglets
Jingjing Wang, Chenyang Li, Yulong Yin, Shuo Zhang, Xiaozhen Li, Qingping Sun, Dan Wan
Biological Trace Element Research.2021; 199(4): 1405.     CrossRef
Towards Zero Zinc Oxide: Feeding Strategies to Manage Post-Weaning Diarrhea in Piglets
Andrea Bonetti, Benedetta Tugnoli, Andrea Piva, Ester Grilli
Animals.2021; 11(3): 642.     CrossRef
Zinc in Dog Nutrition, Health and Disease: A Review
Ana Margarida Pereira, Margarida R. G. Maia, António José Mira Fonseca, Ana Rita Jordão Cabrita
Animals.2021; 11(4): 978.     CrossRef
Selection of copper and zinc dosages in pig diets based on the mutual benefit of animal growth and environmental protection
Haoxuan Ding, Qian Zhang, Huangen Xu, Xiaonan Yu, Lingjun Chen, Zhonghang Wang, Jie Feng
Ecotoxicology and Environmental Safety.2021; 216: 112177.     CrossRef
Effects of Dietary Zinc Sources on Growth Performance and Gut Health of Weaned Piglets
Hui Diao, Jiayou Yan, Shuwei Li, Shengyao Kuang, Xiaolan Wei, Mengjia Zhou, Jinxiu Zhang, Chongbo Huang, Peng He, Wenjie Tang
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Biological response of piglets challenged with Escherichia coli F4 (K88) when fed diets containing intestinal alkaline phosphatase
Jansller Luiz Genova, Paulo Evaristo Rupolo, Antonio Diego Brandão Melo, Liliana Bury de Azevedo dos Santos, Geraldyne Nunes Wendt, Keila Abadia Barbosa, Silvana Teixeira Carvalho, Newton Tavares Escocard de Oliveira, Leandro Batista Costa, Paulo Levi de
Czech Journal of Animal Science.2021; 66(10): 391.     CrossRef
Changes in growth performance, nutrient digestibility, immune blood profiles, fecal microbial and fecal gas emission of growing pigs in response to zinc aspartic acid chelate
Yang Jiao, Xinran Li, In Ho Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(4): 597.     CrossRef
New challenges for efficient usage of Sargassum fusiforme for ruminant production
You Young Choi, Shin Ja Lee, Ye Jun Lee, Hyun Sang Kim, Jun Sik Eom, Sam Churl Kim, Eun Tae Kim, Sung Sill Lee
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Zinc Supplementation Forms Influenced Zinc Absorption and Accumulation in Piglets
Fen-Fen Liu, Md. Abul Kalam Azad, Zhi-He Li, Jing Li, Kai-Bin Mo, Heng-Jia Ni
Animals.2020; 11(1): 36.     CrossRef