Characterization of the porcine Nanog 5’-flanking region
Azra Memon (Memon A), Ki-Duk Song (Song KD), Woon Kyu Lee (Lee WK)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):449-456.   Published online 2017 Aug 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0431
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular characterizations and functional roles of NANOG in early development of porcine embryos
Zhuang Chai, Jing Wu, Zicheng Qi, Yan Liu, Yanjiao Lv, Yuting Zhang, Zhuoran Yu, Chaoqian Jiang, Zhonghua Liu
Gene.2024; 892: 147856.     CrossRef