The meat quality, muscle fiber characteristics and fatty acid profile in Jinjiang and F1 Simmental×Jinjiang yellow cattle
Yue Zheng (Zheng Y), Shizhi Wang (Wang S), Peishi Yan (Yan P)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):301-308.   Published online 2017 Aug 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0319
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Haplotypes within the regulatory region of MYL4 are associated with pig muscle fiber size
Shixiong Dong, Yuqing Han, Jian Zhang, Yourong Ye, Mengqi Duan, Kejun Wang, Mingbang Wei, Yangzom Chamba, Peng Shang
Gene.2023; 850: 146934.     CrossRef
Altering the ratio of palmitic, stearic, and oleic acids in dietary fat affects nutrient digestibility, plasma metabolites, growth performance, carcass, meat quality, and lipid metabolism gene expression of Angus bulls
Haixin Bai, Meimei Zhang, Yufan Zhao, Ruixue Wang, Guangning Zhang, Modinat Tolani Lambo, Yonggen Zhang, Yang Li, Liang Wang
Meat Science.2023; 199: 109138.     CrossRef
Effect of nitric oxide treatment on pork meat quality, microstructure, and total bacterial count during postmortem aging
Rui Liu, Lun Yang, Tianyi Yang, Man Qin, Keyue Li, WenBin Bao, ManGang Wu, Hai Yu, ShengLong Wu, QingFeng Ge
Meat Science.2022; 190: 108806.     CrossRef
Comparative Study on Muscle Fiber Types of Longissimus Dorsi of Xinjiang Brown Cattle and Angus Cattle of Different Months
Ya-wei Sun, Miao Qu, Jiayinaguli Tuersunbai, Xuan-yi Wang, Tuolihanayi Tuoliken, Xiao-hong Zhang, Gang Yao, Huijun Shi, Tatsadjieu Ngouné Léopold
Journal of Food Quality.2022; 2022: 1.     CrossRef
Lactobacillus improves meat quality in Sunit sheep by affecting mitochondrial biogenesis through the AMPK pathway
Chenlei Wang, Xinlei Yan, Yanping Bai, Lina Sun, Lihua Zhao, Ye Jin, Lin Su
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Transcriptomics and Lipid Metabolomics Analysis of Subcutaneous, Visceral, and Abdominal Adipose Tissues of Beef Cattle
Lili Du, Tianpeng Chang, Bingxing An, Mang Liang, Tianyu Deng, Keanning Li, Sheng Cao, Yueying Du, Xue Gao, Lingyang Xu, Lupei Zhang, Junya Li, Huijiang Gao
Genes.2022; 14(1): 37.     CrossRef
Comparative Study on Pale, Soft and Exudative (PSE) and Red, Firm and Non-Exudative (RFN) Pork: Protein Changes during Aging and the Differential Protein Expression of the Myofibrillar Fraction at 1 h Postmortem
Rui Liu, Guo-Yue Wu, Ke-Yue Li, Qing-Feng Ge, Man-Gang Wu, Hai Yu, Sheng-Long Wu, Wen-Bin Bao
Foods.2021; 10(4): 733.     CrossRef
Effects of prolonged photoperiod on growth performance, serum lipids and meat quality of Jinjiang cattle in winter
Yan Yu, Jingyun Qiu, Jincheng Cao, Yingying Guo, Hui Bai, Shengjuan Wei, Peishi Yan
Animal Bioscience.2021; 34(9): 1569.     CrossRef
Lipid Metabolism, Carcass Characteristics and Longissimus dorsi Muscle Fatty Acid Composition of Tropical Crossbred Beef Cattle in Response to Desmanthus spp. Forage Backgrounding
Felista W. Mwangi, David J. C. Blignaut, Edward Charmley, Christopher P. Gardiner, Bunmi S. Malau-Aduli, Robert T. Kinobe, Aduli E. O. Malau-Aduli
Metabolites.2021; 11(12): 804.     CrossRef
Genomic variants associated with the number and diameter of muscle fibers in pigs as revealed by a genome-wide association study
L. Zhang, Y. Guo, L. Wang, X. Liu, H. Yan, H. Gao, X. Hou, Y. Zhang, H. Guo, J. Yue, J. An, L. Wang
Animal.2020; 14(3): 475.     CrossRef
Fatty Acid Profile of Muscles from Crossbred Angus-Simmental, Wagyu-Simmental, and Chinese Simmental Cattles
Ting Liu, Jian-Ping Wu, Zhao-Min Lei, Ming Zhang, Xu-Yin Gong, Shu-Ru Cheng, Yu Liang, Jian-Fu Wang
Food Science of Animal Resources.2020; 40(4): 563.     CrossRef
The alternative approach of low temperature-long time cooking on bovine semitendinosus meat quality
Ishamri Ismail, Young-Hwa Hwang, Allah Bakhsh, Seon-Tea Joo
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(2): 282.     CrossRef
Effects of feeding ethanol on growth performances, carcass characteristics, and lipid metabolism of finishing Korean cattle (Hanwoo) steers
Chang Bon Choi, Hana Kwon, Kyung Hyun Hwang, Hyun-Jeong Lee, Jong Yeon Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(3): 366.     CrossRef
RNA-Seq Analysis Identifies Differentially Expressed Genes in Subcutaneous Adipose Tissue in Qaidaford Cattle, Cattle-Yak, and Angus Cattle
Chengchuang Song, Yongzhen Huang, Zhaoxin Yang, Yulin Ma, Buren Chaogetu, Zhaxi Zhuoma, Hong Chen
Animals.2019; 9(12): 1077.     CrossRef