Identification of genes related to intramuscular fat content of pigs using genome-wide association study
Sohyoung Won, Jaehoon Jung, Eungwoo Park, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):157-162.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0218
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genomic regions influencing intramuscular fat in divergently selected rabbit lines
Bolívar S. Sosa‐Madrid, Pilar Hernández, Agustín Blasco, Chris S. Haley, Luca Fontanesi, María A. Santacreu, Romi N. Pena, Pau Navarro, Noelia Ibáñez‐Escriche
Animal Genetics.2020; 51(1): 58.     CrossRef
Genetic polymorphism association analysis of SNPs on the species conservation genes of Tan sheep and Hu sheep
Hehua EEr, Lina Ma, Xiulan Xie, Jifeng Ma, Xiaoming Ma, Caijuan Yue, Qing Ma, Xiaojun Liang, Wei Ding, Yingkang Li
Tropical Animal Health and Production.2020; 52(3): 915.     CrossRef
miR-34a regulates adipogenesis in porcine intramuscular adipocytes by targeting ACSL4
Wenwen Wang, Xiuxiu Li, Ning Ding, Jun Teng, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
BMC Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
The whole-transcriptome landscape of muscle and adipose tissues reveals the ceRNA regulation network related to intramuscular fat deposition in yak
Hui Wang, Jincheng Zhong, Chengfu Zhang, Zhixin Chai, Hanwen Cao, Jikun Wang, Jiangjiang Zhu, Jiabo Wang, Qiumei Ji
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
Differential Metabolomics Profiles Identified by CE-TOFMS between High and Low Intramuscular Fat Amount in Fattening Pigs
Masaaki Taniguchi, Aisaku Arakawa, Motohide Nishio, Toshihiro Okamura, Chika Ohnishi, Kouen Kadowaki, Kimiko Kohira, Fumika Homma, Kazunori Matsumoto, Kazuo Ishii
Metabolites.2020; 10(8): 322.     CrossRef
Data Mining and Validation of AMPK Pathway as a Novel Candidate Role Affecting Intramuscular Fat Content in Pigs
Chaogang Yao, Daxin Pang, Chao Lu, Aishi Xu, Peixuan Huang, Hongsheng Ouyang, Hao Yu
Animals.2019; 9(4): 137.     CrossRef
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(5): 607.     CrossRef
Tissue Engineering for Clean Meat Production
Tom Ben-Arye, Shulamit Levenberg
Frontiers in Sustainable Food Systems.2019;[Epub]     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
NTN1 Affects Porcine Intramuscular Fat Content by Affecting the Expression of Myogenic Regulatory Factors
Ligang Wang, Lingling Zhao, Longchao Zhang, Xin Liu, Xinhua Hou, Hongmei Gao, Hua Yan, Fuping Zhao, Lixian Wang
Animals.2019; 9(9): 609.     CrossRef
Investigation of the associations of SCD gene polymorphism with intramuscular fat content in Duroc and Large White pig breeds
О. Костюнина, O. Kostyunina, Елена Требунских, Elena Trebunskikh, Маргарет Форнара, Margaret Fornara, Т. Карпушкина, T. Karpushkina
Agrarian Bulletin of the.2019; 190(11): 35.     CrossRef
Identification and Functional Analysis of Long Intergenic Non-coding RNAs Underlying Intramuscular Fat Content in Pigs
Cheng Zou, Long Li, Xiaofang Cheng, Cencen Li, Yuhua Fu, Chengchi Fang, Changchun Li
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Identification of Marbling Gene Loci in Commercial Pigs in Canadian Herds
William Meadus, Pascale Duff, Manuel Juarez, Jordan Roberts, Jennifer Zantinge
Agriculture.2018; 8(8): 122.     CrossRef