Identification of genes related to intramuscular fat content of pigs using genome-wide association study
Sohyoung Won (Won S), Jaehoon Jung (Jung J), Eungwoo Park (Park E), Heebal Kim (Kim H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):157-162.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0218
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Emerging perspectives in the gut–muscle axis: The gut microbiota and its metabolites as important modulators of meat quality
Chaoliang Wen, Qunpu Wang, Shuang Gu, Jiaming Jin, Ning Yang
Microbial Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
PIMFP: An accurate tool for the prediction of intramuscular fat percentage in live pigs using ultrasound images based on deep learning
Zhen Liu, Heng Du, Feng-Dan Lao, Zhen-Cai Shen, Yi-Hang Lv, Lei Zhou, Li Jiang, Jian-Feng Liu
Computers and Electronics in Agriculture.2024; 217: 108552.     CrossRef
A long non-coding RNA lnc210 promotes adipogenic differentiation of buffalo intramuscular adipocytes
Ruirui Zhu, Duo Guo, Ruirui Li, Ye Feng, Xintong Yang, Qixin Huang, Yuanyu Zheng, Deshun Shi, Jieping Huang
Animal Biotechnology.2023; 34(7): 2736.     CrossRef
Functional study and epigenetic targets analyses of SIRT1 in intramuscular preadipocytes via ChIP-seq and mRNA-seq
Hongbiao Ran, Qiuya He, Yuting Han, Jikun Wang, Haibo Wang, Binglin Yue, Ming Zhang, Zhixin Chai, Xin Cai, Jincheng Zhong, Hui Wang
Epigenetics.2023;[Epub]     CrossRef
Genome‐wide population structure, homozygosity, and heterozygosity patterns of Nero Siciliano pig in the framework of Italian and cosmopolitan breeds
Salvatore Bordonaro, Giorgio Chessari, Salvatore Mastrangelo, Gabriele Senczuk, Stefania Chessa, Bianca Castiglioni, Serena Tumino, Donata Marletta, Andrea Criscione
Animal Genetics.2023; 54(5): 591.     CrossRef
RNF149 confers cisplatin resistance in esophageal squamous cell carcinoma via destabilization of PHLPP2 and activating PI3K/AKT signalling
Jinrong Zhu, Jiuren Tang, Yongqi Wu, Xiangyu Qiu, Xin Jin, Rongxin Zhang
Medical Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Genomic selection for meat quality traits based on VIS/NIR spectral information1
Xi TANG, Lei XIE, Min YAN, Long-yun LI, Tian-xiong YAO, Si-yi LIU, Wen-wu XU, Shi-jun XIAO, Neng-shui DING, Zhi-yan ZHANG, Lu-sheng HUANG
Journal of Integrative Agriculture.2023;[Epub]     CrossRef
Characteristics of Transcriptome and Metabolome Concerning Intramuscular Fat Content in Beijing Black Pigs
Xinhua Hou, Run Zhang, Man Yang, Naiqi Niu, Wencheng Zong, Liyu Yang, Huihui Li, Renda Hou, Xiaoqing Wang, Ligang Wang, Xin Liu, Lijun Shi, Fuping Zhao, Lixian Wang, Longchao Zhang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023; 71(42): 15874.     CrossRef
Study of genes polymorphisms in RANK/RANKL/OPG and WNT signaling pathways and their associations with bone parameters in broiler chicken
Michala Steinerova, Cenek Horecky, Ales Knoll, Sarka Nedomova, Petr Slama, Ales Pavlik
Heliyon.2023; 9(11): e22371.     CrossRef
Association of IFNA16 and TNFRSF19 Polymorphisms with Intramuscular Fat Content and Fatty Acid Composition in Pigs
Supamit Mekchay, Nanthana Pothakam, Worrarak Norseeda, Pantaporn Supakankul, Tawatchai Teltathum, Guisheng Liu, Watcharapong Naraballobh, Trisadee Khamlor, Korawan Sringarm, Patcharin Krutmuang
Biology.2022; 11(1): 109.     CrossRef
Genes Related to Fat Metabolism in Pigs and Intramuscular Fat Content of Pork: A Focus on Nutrigenetics and Nutrigenomics
Isaac Hyeladi Malgwi, Veronika Halas, Petra Grünvald, Stefano Schiavon, Ildikó Jócsák
Animals.2022; 12(2): 150.     CrossRef
Weighted Single-Step GWAS for Body Mass Index and Scans for Recent Signatures of Selection in Yorkshire Pigs
Seyed Milad Vahedi, Siavash Salek Ardestani, Karim Karimi, Mohammad Hossein Banabazi, Elaine Ostrander
Journal of Heredity.2022; 113(3): 325.     CrossRef
Identification of a missense variant in the porcine AGPAT gene family associated with intramuscular fat content through whole‐genome sequencing
Eduard Molinero, Ramona N. Pena, Joan Estany, Roger Ros‐Freixedes
Animal Genetics.2022; 53(6): 782.     CrossRef
Effect of host genetics and gut microbiome on fat deposition traits in pigs
Yuan Wang, Ping Zhou, Xiang Zhou, Ming Fu, Tengfei Wang, Zuhong Liu, Xiaolei Liu, Zhiquan Wang, Bang Liu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of Candidate Genes and Regulatory Competitive Endogenous RNA (ceRNA) Networks Underlying Intramuscular Fat Content in Yorkshire Pigs with Extreme Fat Deposition Phenotypes
Yueyun Ding, Yinhui Hou, Zijing Ling, Qiong Chen, Tao Xu, Lifei Liu, Na Yu, Wenliang Ni, Xiaoling Ding, Xiaodong Zhang, Xianrui Zheng, Wenbin Bao, Zongjun Yin
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12596.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Meat Quality Traits in a Three-Way Crossbred Commercial Pig Population
Guangxiong Gao, Ning Gao, Sicheng Li, Weijian Kuang, Lin Zhu, Wei Jiang, Weiwei Yu, Jinbiao Guo, Zhili Li, Chengzhong Yang, Yunxiang Zhao
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota Influence Lipid Metabolism of Skeletal Muscle in Pigs
Choufei Wu, Wentao Lyu, Qihua Hong, Xiaojun Zhang, Hua Yang, Yingping Xiao
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs
Nanthana Pothakam, Pantaporn Supakankul, Worrarak Norseeda, Guisheng Liu, Tawatchai Teltathum, Watcharapong Naraballobh, Trisadee Khamlor, Korawan Sringarm, Supamit Mekchay
Meat Science.2021; 179: 108554.     CrossRef
Evidence Against the Causal Relationship Between a Putative Cis-Regulatory Variant of MYH3 and Intramuscular Fat Content in Pigs
Cong Huang, Liepeng Zhong, Xiaoxiao Zou, Yizhong Huang, Liping Cai, Junwu Ma
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Accurate prediction and genome‐wide association analysis of digital intramuscular fat content in longissimus muscle of pigs
L. Xie, J. Qin, L. Rao, X. Tang, D. Cui, L. Chen, W. Xu, S. Xiao, Z. Zhang, L. Huang
Animal Genetics.2021; 52(5): 633.     CrossRef
Genomic regions influencing intramuscular fat in divergently selected rabbit lines
Bolívar S. Sosa‐Madrid, Pilar Hernández, Agustín Blasco, Chris S. Haley, Luca Fontanesi, María A. Santacreu, Romi N. Pena, Pau Navarro, Noelia Ibáñez‐Escriche
Animal Genetics.2020; 51(1): 58.     CrossRef
Genetic polymorphism association analysis of SNPs on the species conservation genes of Tan sheep and Hu sheep
Hehua EEr, Lina Ma, Xiulan Xie, Jifeng Ma, Xiaoming Ma, Caijuan Yue, Qing Ma, Xiaojun Liang, Wei Ding, Yingkang Li
Tropical Animal Health and Production.2020; 52(3): 915.     CrossRef
miR-34a regulates adipogenesis in porcine intramuscular adipocytes by targeting ACSL4
Wenwen Wang, Xiuxiu Li, Ning Ding, Jun Teng, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
BMC Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
The whole-transcriptome landscape of muscle and adipose tissues reveals the ceRNA regulation network related to intramuscular fat deposition in yak
Hui Wang, Jincheng Zhong, Chengfu Zhang, Zhixin Chai, Hanwen Cao, Jikun Wang, Jiangjiang Zhu, Jiabo Wang, Qiumei Ji
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
Differential Metabolomics Profiles Identified by CE-TOFMS between High and Low Intramuscular Fat Amount in Fattening Pigs
Masaaki Taniguchi, Aisaku Arakawa, Motohide Nishio, Toshihiro Okamura, Chika Ohnishi, Kouen Kadowaki, Kimiko Kohira, Fumika Homma, Kazunori Matsumoto, Kazuo Ishii
Metabolites.2020; 10(8): 322.     CrossRef
Data Mining and Validation of AMPK Pathway as a Novel Candidate Role Affecting Intramuscular Fat Content in Pigs
Chaogang Yao, Daxin Pang, Chao Lu, Aishi Xu, Peixuan Huang, Hongsheng Ouyang, Hao Yu
Animals.2019; 9(4): 137.     CrossRef
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(5): 607.     CrossRef
Tissue Engineering for Clean Meat Production
Tom Ben-Arye, Shulamit Levenberg
Frontiers in Sustainable Food Systems.2019;[Epub]     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
NTN1 Affects Porcine Intramuscular Fat Content by Affecting the Expression of Myogenic Regulatory Factors
Ligang Wang, Lingling Zhao, Longchao Zhang, Xin Liu, Xinhua Hou, Hongmei Gao, Hua Yan, Fuping Zhao, Lixian Wang
Animals.2019; 9(9): 609.     CrossRef
Investigation of the associations of SCD gene polymorphism with intramuscular fat content in Duroc and Large White pig breeds
О. Костюнина, O. Kostyunina, Елена Требунских, Elena Trebunskikh, Маргарет Форнара, Margaret Fornara, Т. Карпушкина, T. Karpushkina
Agrarian Bulletin of the.2019; 190(11): 35.     CrossRef
Identification and Functional Analysis of Long Intergenic Non-coding RNAs Underlying Intramuscular Fat Content in Pigs
Cheng Zou, Long Li, Xiaofang Cheng, Cencen Li, Yuhua Fu, Chengchi Fang, Changchun Li
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Identification of Marbling Gene Loci in Commercial Pigs in Canadian Herds
William Meadus, Pascale Duff, Manuel Juarez, Jordan Roberts, Jennifer Zantinge
Agriculture.2018; 8(8): 122.     CrossRef