Effect of different levels of protein concentrates supplementation on the growth performance, plasma amino acids profile and mTOR cascade genes expression in early-weaned yak calves
Q. H. Peng (Peng QH), N. A. Khan (Khan NA), B. Xue (Xue B), T. H. Yan (Yan TH), Z. S. Wang (Wang ZS)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):218-224.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0999
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Proteomic Analysis Reveals the Effects of Different Dietary Protein Levels on Growth and Development of Jersey-Yak
Guowu Yang, Rongfeng Dai, Xiaoming Ma, Chun Huang, Xiaoyong Ma, Xinyi Li, Yongfu La, Renqing Dingkao, Ji Renqing, Xian Guo, Ta Zhaxi, Chunnian Liang
Animals.2024; 14(3): 406.     CrossRef
Effect of leptin on the growth and expression of STAT3 in yak mammary epithelial cells
Baoxia Dong, Sidra Mehran, Yuying Yang, Haixia Jing, Lin Liang, Xiaoyu Guo, Qinwen Zhang
Veterinary World.2022; : 2141.     CrossRef
Using mixed silages of sweet sorghum and alfalfa in total mixed rations to improve growth performance, nutrient digestibility, carcass traits and meat quality of sheep
J. Wang, B.Y. Yang, S.J. Zhang, A. Amar, A.S. Chaudhry, L. Cheng, I.H.R. Abbasi, M. Al-Mamun, X.F. Guo, A.S. Shan
Animal.2021; 15(7): 100246.     CrossRef
Dietary Energy Levels Affect Carbohydrate Metabolism-Related Bacteria and Improve Meat Quality in the Longissimus Thoracis Muscle of Yak (Bos grunniens)
Mei Du, Chao Yang, Zeyi Liang, Jianbo Zhang, Yayuan Yang, Anum Ali Ahmad, Ping Yan, Xuezhi Ding
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Protein Levels on Growth Performance, Carcass Traits, Serum Metabolites, and Meat Composition of Tibetan Sheep during the Cold Season on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xungang Wang, Tianwei Xu, Xiaoling Zhang, Yuanyue Geng, Shengping Kang, Shixiao Xu
Animals.2020; 10(5): 801.     CrossRef