The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao (Xiao Y), Kaifeng Li (Li K), Yun Xiang (Xiang Y), Weidong Zhou (Zhou W), Guohong Gui (Gui G), Hua Yang (Yang H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1456-1463.   Published online 2017 Feb 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0746
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Microbial signatures and enterotype clusters in fattening pigs: implications for nitrogen utilization efficiency
Naomi Sarpong, Jana Seifert, Jörn Bennewitz, Markus Rodehutscord, Amélia Camarinha-Silva
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota and growth performance of offspring are influenced by wet nurse in pigs using cross‐fostering trial
Jiangdi Mao, Yu Zhang, Jianxin Liu, Haifeng Wang
Journal of the Science of Food and Agriculture.2023; 103(2): 865.     CrossRef
A Comparative Study on the Growth Performance and Gut Microbial Composition of Duroc and Yorkshire Boars
Junhua Du, Mailin Gan, Zhongwei Xie, Gao Du, Yi Luo, Bin Liu, Kangping Zhu, Lei Chen, Ye Zhao, Lili Niu, Yan Wang, Jingyong Wang, Li Zhu, Linyuan Shen
Genes.2023; 14(9): 1726.     CrossRef
The difference of intestinal microbiota composition between Lantang and Landrace newborn piglets
Ling Li, Shuai Li, Junyi Luo, Ting Chen, Qianyun Xi, Yongliang Zhang, Jiajie Sun
BMC Veterinary Research.2023;[Epub]     CrossRef
Composition and evolutionary characterization of the gut microbiota in pigs
Shuhong Zhang, Huan Zhang, Cheng Zhang, Guan Wang, Chuanxing Shi, Zhiqiang Li, Fengyi Gao, Yanyan Cui, Ming Li, Guangli Yang
International Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Fecal microbial composition associated with testosterone in the development of Meishan male pigs
Xueyuan Jiang, Shaoshan Deng, Naisheng Lu, Wen Yao, Dong Xia, Weilong Tu, Hulong Lei, Peng Jia, Yeqing Gan
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Characterizing structural variants based on graph-genotyping provides insights into pig domestication and local adaption
Xin Li, Quan Liu, Chong Fu, Mengxun Li, Changchun Li, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Zhuqing Zheng
Journal of Genetics and Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Exploring the role of gut microbiota in host feeding behavior among breeds in swine
Yuqing He, Francesco Tiezzi, Jeremy Howard, Yijian Huang, Kent Gray, Christian Maltecca
BMC Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Fecal microbiome profiles of neonatal dairy calves with varying severities of gastrointestinal disease
Giovana S. Slanzon, Benjamin J. Ridenhour, Dale A. Moore, William M. Sischo, Lindsay M. Parrish, Sophie C. Trombetta, Craig S. McConnel, Angel Abuelo
PLOS ONE.2022; 17(1): e0262317.     CrossRef
Impact of Co-Delivery of EGCG and Tuna Oil within a Broccoli Matrix on Human Gut Microbiota, Phenolic Metabolites and Short Chain Fatty Acids In Vitro
Meng Shi, Emma Watson, Michael Conlon, Luz Sanguansri, Mary Ann Augustin
Molecules.2022; 27(3): 656.     CrossRef
Different Intestinal Microbiota with Growth Stages of Three-Breed Hybrid Pig
Cheng-xing Long, Jie-qi Wu, Zhou-jin Tan, Sheng-ping Wang, Takashi Yazawa
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Uncovering the biogeography of the microbial commmunity and its association with nutrient metabolism in the intestinal tract using a pig model
Yuanyuan Song, Kai Chen, Lu Lv, Yun Xiang, Xizhong Du, Xiaojun Zhang, Guangmin Zhao, Yingping Xiao
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Remodeling of the microbiota improves the environmental adaptability and disease resistance in Tibetan pigs
Zhenyu Chang, Suxue Bo, Qingqing Xiao, Yu Wang, Xi Wu, Yuxuan He, Mujahid Iqbal, Yourong Ye, Peng Shang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of host breeds on gut microbiome and serum metabolome in meat rabbits
Xiaoxing Ye, Liwen Zhou, Yao Zhang, Shuaishuai Xue, Qian Fu Gan, Shaoming Fang
BMC Veterinary Research.2021;[Epub]     CrossRef
Timely Control of Gastrointestinal Eubiosis: A Strategic Pillar of Pig Health
Paolo Trevisi, Diana Luise, Federico Correa, Paolo Bosi
Microorganisms.2021; 9(2): 313.     CrossRef
Identification of Enterotype and Its Effects on Intestinal Butyrate Production in Pigs
E Xu, Hua Yang, Minmin Ren, Yuanxia Wang, Mingfei Xiao, Qingsong Tang, Min Zhu, Yingping Xiao
Animals.2021; 11(3): 730.     CrossRef
Gut Microbiota Influence Lipid Metabolism of Skeletal Muscle in Pigs
Choufei Wu, Wentao Lyu, Qihua Hong, Xiaojun Zhang, Hua Yang, Yingping Xiao
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative Microbial Profiles of Colonic Digesta between Ningxiang Pig and Large White Pig
Linfeng Lei, Zhaobin Wang, Jianzhong Li, Huansheng Yang, Yulong Yin, Bie Tan, Jiashun Chen
Animals.2021; 11(7): 1862.     CrossRef
Gut and Vagina Microbiota Associated With Estrus Return of Weaning Sows and Its Correlation With the Changes in Serum Metabolites
Jia Zhang, Min Liu, Shanlin Ke, Xiaochang Huang, Shaoming Fang, Maozhang He, Hao Fu, Congying Chen, Lusheng Huang
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
The Impact of Genetics on Gut Microbiota of Growing and Fattening Pigs under Moderate N Restriction
Laura Sarri, Sandra Costa-Roura, Joaquim Balcells, Ahmad Reza Seradj, Gabriel de la Fuente
Animals.2021; 11(10): 2846.     CrossRef
Comparison of early-life jejunal microbiota diversity in two pig breeds
Yuting Yang, Huan Gao, Jinming Ran, Ying Huang, Minghua Yang, Lijie Yang, Sumei Zhao, Shiyan Qiao, Hongbin Pan
Czech Journal of Animal Science.2021; 66(11): 459.     CrossRef
Characterization of the bacterial microbiota composition and evolution at different intestinal tract in wild pigs (Sus scrofa ussuricus)
Guangli Yang, Chuanxin Shi, Shuhong Zhang, Yan Liu, Zhiqiang Li, Fengyi Gao, Yanyan Cui, Yongfeng Yan, Ming Li
PeerJ.2020; 8: e9124.     CrossRef
Microbial Community and Short-Chain Fatty Acid Mapping in the Intestinal Tract of Quail
Xizhong Du, Yun Xiang, Fangfang Lou, Pingguang Tu, Xiaojun Zhang, Xujin Hu, Wentao Lyu, Yingping Xiao
Animals.2020; 10(6): 1006.     CrossRef
Characterization of Metagenome-Assembled Genomes and Carbohydrate-Degrading Genes in the Gut Microbiota of Tibetan Pig
Saisai Zhou, Runbo Luo, Ga Gong, Yifei Wang, Zhuoma Gesang, Kai Wang, Zhuofei Xu, Sizhu Suolang
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Exploring the Fecal Microbial Composition and Metagenomic Functional Capacities Associated With Feed Efficiency in Commercial DLY Pigs
Jianping Quan, Gengyuan Cai, Ming Yang, Zhonghua Zeng, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Huaqiang Yang, Zicong Li, Enqin Zheng, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Diversity of bacterial community during ensiling and subsequent exposure to air in whole-plant maize silage
Zongfu Hu, Jie Chang, Jianhua Yu, Shuguo Li, Huaxin Niu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(9): 1464.     CrossRef
Benefits of procyanidins on gut microbiota in Bama minipigs and implications in replacing antibiotics
Tingting Zhao, Xiaojuan Shen, Chang Dai, Li Cui
Journal of Veterinary Science.2018; 19(6): 798.     CrossRef
Gut Microbiota Is a Major Contributor to Adiposity in Pigs
Hua Yang, Yun Xiang, Kelsy Robinson, Junjun Wang, Guolong Zhang, Jiangchao Zhao, Yingping Xiao
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Studying the Differences of Bacterial Metabolome and Microbiome in the Colon between Landrace and Meihua Piglets
Shijuan Yan, Cui Zhu, Ting Yu, Wenjie Huang, Jianfeng Huang, Qian Kong, Jingfang Shi, Zhongjian Chen, Qinjian Liu, Shaolei Wang, Zongyong Jiang, Zhuang Chen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef