Effects of graded levels of cupric citrate on growth performance, antioxidant status, serum lipid metabolites and immunity, and tissue residues of trace elements in weaned pigs
Chu Cai Peng (Peng CC), Jia You Yan (Yan JY), Bin Dong (Dong B), Lin Zhu (Zhu L), Yao Yao Tian (Tian YY), Li Min Gong (Gong LM)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):538-545.   Published online 2016 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0182
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Correlation among serum biochemical indices and slaughter traits, texture characteristics and water-holding capacity of Tan sheep
Jiangyong Yu, Guishan Liu, Jingjing Zhang, Chong Zhang, Naiyun Fan, Yuqian Xu, Jiajun Guo, Jiangtao Yuan
Italian Journal of Animal Science.2021; 20(1): 1781.     CrossRef
Effects of copper supplement on the immune function and blood-chemistry in adult Chinese horseshoe crab Tachypleus tridentatus
Zhen Xu, Youji Wang, Yasmeen Gul, Qiongzhen Li, Jie Song, Menghong Hu
Aquaculture.2020; 515: 734576.     CrossRef
Immunomodulatory basis of antioxidant therapy and its future prospects: an appraisal
Y. Ajith, U. Dimri, S. K. Dixit, Shanker K. Singh, A. Gopalakrishnan, E. Madhesh, J. B. Rajesh, S. G. Sangeetha
Inflammopharmacology.2017; 25(5): 487.     CrossRef