Identification of loci affecting teat number by genome-wide association studies on three pig populations
Jianhong Tang (Tang J), Zhiyan Zhang (Zhang Z), Bin Yang (Yang B), Yuanmei Guo (Guo Y), Huashui Ai (Ai H), Yi Long (Long Y), Ying Su (Su Y), Leilei Cui (Cui L), Liyu Zhou (Zhou L), Xiaopeng Wang (Wang X), Hui Zhang (Zhang H), Chengbin Wang (Wang C), Jun Ren (Ren J), Lusheng Huang (Huang L), Nengshui Ding (Ding N)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):1-7.   Published online 2016 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0980
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exploiting single-marker and haplotype-based genome-wide association studies to identify QTL for the number of teats in Italian Duroc pigs
Samuele Bovo, Mohamad Ballan, Giuseppina Schiavo, Anisa Ribani, Silvia Tinarelli, Stefania Dall'Olio, Maurizio Gallo, Luca Fontanesi
Livestock Science.2022; 257: 104849.     CrossRef
Genome-Wide Association Analysis Reveals Genetic Loci and Candidate Genes for Chest, Abdominal, and Waist Circumferences in Two Duroc Pig Populations
Shenping Zhou, Rongrong Ding, Zhanwei Zhuang, Haiyu Zeng, Shuxian Wen, Donglin Ruan, Jie Wu, Yibin Qiu, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Jie Yang, Zhenfang Wu, Ming Yang
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
A Whole Genome Sequencing-Based Genome-Wide Association Study Reveals the Potential Associations of Teat Number in Qingping Pigs
Zezhang Liu, Hong Li, Zhuxia Zhong, Siwen Jiang
Animals.2022; 12(9): 1057.     CrossRef
A genome-wide association study of important reproduction traits in large white pigs
Zheng chang Wu, Yifu Wang, Xiaoguo Huang, Shenglong Wu, Wenbin Bao
Gene.2022; 838: 146702.     CrossRef
Revealing New Candidate Genes for Teat Number Relevant Traits in Duroc Pigs Using Genome-Wide Association Studies
Yang Li, Lei Pu, Liangyu Shi, Hongding Gao, Pengfei Zhang, Lixian Wang, Fuping Zhao
Animals.2021; 11(3): 806.     CrossRef
Single‐marker and haplotype‐based genome‐wide association studies for the number of teats in two heavy pig breeds
S. Bovo, M. Ballan, G. Schiavo, A. Ribani, S. Tinarelli, V. J. Utzeri, S. Dall'Olio, M. Gallo, L. Fontanesi
Animal Genetics.2021; 52(4): 440.     CrossRef
A genome‐wide association study for the number of teats in European rabbits ( Oryctolagus cuniculus ) identifies several candidate genes affecting this trait
S. Bovo, G. Schiavo, V. J. Utzeri, A. Ribani, M. Schiavitto, L. Buttazzoni, R. Negrini, L. Fontanesi
Animal Genetics.2021; 52(2): 237.     CrossRef
Comparison of three statistical approaches for feature selection for fine-scale genetic population assignment in four pig breeds
Ichrak Hayah, Mouna Ababou, Sara Botti, Bouabid Badaoui
Tropical Animal Health and Production.2021;[Epub]     CrossRef
Genome scanning reveals novel candidate genes for vertebral and teat number in the Beijing Black Pig
N. Niu, H. Wang, G. Shi, X. Liu, H. Liu, Q. Liu, M. Yang, L. Wang, L. Zhang
Animal Genetics.2021; 52(5): 734.     CrossRef
A QTL for Number of Teats Shows Breed Specific Effects on Number of Vertebrae in Pigs: Bridging the Gap Between Molecular and Quantitative Genetics
Maren van Son, Marcos S. Lopes, Henry J. Martell, Martijn F. L. Derks, Lars Erik Gangsei, Jorgen Kongsro, Mark N. Wass, Eli H. Grindflek, Barbara Harlizius
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Genotyping by sequencing reveals a new locus for pig teat number
L. Wang, Y. Zhang, T. Zhang, L. Zhang, H. Yan, X. Liu, L. Wang
Animal Genetics.2017; 48(4): 470.     CrossRef