Genetic parameters for residual feed intake in a random population of Pekin duck
Yunsheng Zhang (Zhang Y), Zhan Bao Guo (Guo ZB), Ming Xie (Xie M), Zhiying Zhang (Zhang Z), Shuisheng Hou (Hou S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):167-170.   Published online 2016 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0577
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic parameters and genomic prediction of growth and breast morphological traits in a crossbreed duck population
Wentao Cai, Jian Hu, Wenlei Fan, Yaxi Xu, Jing Tang, Ming Xie, Yunsheng Zhang, Zhanbao Guo, Zhengkui Zhou, Shuisheng Hou
Evolutionary Applications.2024;[Epub]     CrossRef
Metagenomic insights into the relationship between intestinal flora and residual feed intake of meat ducks
Chunyan Yang, Bingqiang Dong, Anqi Chen, Yong Jiang, Hao Bai, Guohong Chen, Guobin Chang, Zhixiu Wang
Poultry Science.2024; 103(7): 103836.     CrossRef
Effects of residual feed intake on the economic traits of fast-growing meat ducks
Hongxiang Liu, Chunhong Zhu, Yifei Wang, Zhen Wang, Kexin Zou, Weitao Song, Zhiyun Tao, Wenjuan Xu, Shuangjie Zhang, Zhicheng Wang, Huifang Li
Poultry Science.2024; 103(8): 103879.     CrossRef
Genetic parameters of feeding behavior traits in ducks bred for foie gras production
H. Chapuis, M. Lag├╝e, CMD. Bonnefont, I. David, M.-D. Bernadet, A. Hazard, H. Gilbert
animal.2024; : 101234.     CrossRef
Multi-transcriptomics reveals RLMF axis-mediated signaling molecules associated with bovine feed efficiency
Chaoyun Yang, Yanling Ding, Xingang Dan, Yuangang Shi, Xiaolong Kang
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of divergence of residual feed intake on triglyceride metabolism-related gene expression in meat-type ducks
Fei Shui, Guiru Qiu, Shenqiang Pan, Xin Wang, Tingting Jiang, Zhaoyu Geng, Sihua Jin, Julio Cesar de Souza
PLOS ONE.2023; 18(5): e0286051.     CrossRef
Effect of genotype of growing rabbits on productive performance with special reference to residual feed intake at hot temperature
Moataz Fathi, Magdy Abdelsalam, Ibrahim Al-Homidan, Osama Abou-Emera, Gamal Rayan
Animal Bioscience.2023; 36(7): 1067.     CrossRef
Identifying the key genes and functional enrichment pathways associated with feed efficiency in cattle
Chaoyun Yang, Yun Zhu, Yanling Ding, Zengwen Huang, Xingang Dan, Yuangang Shi, Xiaolong Kang
Gene.2022; 807: 145934.     CrossRef
Heritability and genetic correlation for residual feed intake of Pacific abalone Haliotis discus hannai
Wenchao Yu, Junyu Liu, Feng Yu, Yawei Shen, Shihai Gong, Yisha Lu, Wenzhu Peng, Yi Wang, Yang Gan, Qizhen Xiao, Xuan Luo, Weiwei You, Caihuan Ke
Aquaculture.2022; 553: 738060.     CrossRef
Exploring the Intestinal Microbiota and Metabolome Profiles Associated With Feed Efficiency in Pacific Abalone (Haliotis discus hannai)
Wenchao Yu, Yisha Lu, Yawei Shen, Junyu Liu, Shihai Gong, Feng Yu, Zekun Huang, Weiguang Zou, Mingcan Zhou, Xuan Luo, Weiwei You, Caihuan Ke
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of residual feed intake divergence on growth performance, carcass traits, meat quality, and blood biochemical parameters in small-sized meat ducks
H. Bai, Q. Guo, B. Yang, Z. Dong, X. Li, Q. Song, Y. Jiang, Z. Wang, G. Chang, G. Chen
Poultry Science.2022; 101(9): 101990.     CrossRef
Genome sequence-based genome-wide association study of feed efficiency in Pacific abalone
Wenchao Yu, Shihai Gong, Yisha Lu, Yawei Shen, Junyu Liu, Zekun Huang, Xuan Luo, Weiwei You, Caihuan Ke
Aquaculture.2022; 561: 738630.     CrossRef
Residual feed intake: A limiting economic factor for selection in poultry breeding programs
M.M. Fathi, A. Galal, I. Al-Homidan, O.K. Abou-Emera, G.N. Rayan
Annals of Agricultural Sciences.2021; 66(1): 53.     CrossRef
Expression of genes related to lipid transport in meat-type ducks divergent for low or high residual feed intake
Sihua Jin, Yuan Xu, He Zang, Lei Yang, Zhiqiang Lin, Yongsheng Li, Zhaoyu Geng
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(3): 416.     CrossRef
Selection response and genetic parameter estimation of feeding behavior traits in Pekin ducks
Guang-Sheng Li, Feng Zhu, Fang-Xi Yang, Jin-Ping Hao, Zhuo-Cheng Hou
Poultry Science.2020; 99(5): 2375.     CrossRef
New insights into the associations among feed efficiency, metabolizable efficiency traits and related QTL regions in broiler chickens
Wei Li, Ranran Liu, Maiqing Zheng, Furong Feng, Dawei Liu, Yuming Guo, Guiping Zhao, Jie Wen
Journal of Animal Science and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study of bone quality and feed efficiency-related traits in Pekin ducks
Guang-Sheng Li, Wei-Wei Liu, Fan Zhang, Feng Zhu, Fang-Xi Yang, Jin-Ping Hao, Zhuo-Cheng Hou
Genomics.2020; 112(6): 5021.     CrossRef
Brain and intestine transcriptome analyses and identification of genes involved in feed conversion efficiency of Yellow River carp (Cyprinus carpio haematopterus)
Ying Zhou, Weiwei Luo, Xiaomu Yu, Qingshan Liu, Jingou Tong
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics.2019; 29: 221.     CrossRef
Relationship between Residual Feed Intake and Production Traits in a Population of F2 Ducks
Yun-sheng Zhang, Ya-xi Xu, Wen-lei Fan, Zheng-kui Zhou, Zhi-ying Zhang, Shui-sheng Hou
The Journal of Poultry Science.2019; 56(1): 27.     CrossRef
Assessment of Residual Feed Intake and Its Relevant Measurements in Two Varieties of Japanese Quails (Coturnixcoturnix japonica) under High Environmental Temperature
Moataz M. Fathi, Ibrahim Al-Homidan, Tarek A. Ebeid, Ahmed Galal, Osama K. Abou-Emera
Animals.2019; 9(6): 299.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Growth and Feeding Traits in Pekin Ducks
Feng Zhu, Si-Rui Cheng, Yu-ze Yang, Jin-Ping Hao, Fang-Xi Yang, Zhuo-Cheng Hou
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Effect of divergence in residual feed intake on expression of lipid metabolism-related genes in the liver of meat-type ducks1
Sihua Jin, Lei Yang, Xinfeng Fan, Minghui Wu, Yuan Xu, Xianzen Chen, Zhiqiang Lin, Zhaoyu Geng
Journal of Animal Science.2019; 97(9): 3947.     CrossRef
Genetic parameters of feed efficiency traits and their relationships with egg quality traits in laying period of ducks
T Zeng, H Zhang, J Liu, L Chen, Y Tian, J Shen, L Lu
Poultry Science.2018; 97(3): 758.     CrossRef
Quantitative trait loci mapping for feed conversion efficiency in crucian carp (Carassius auratus)
Meixia Pang, Beide Fu, Xiaomu Yu, Haiyang Liu, Xinhua Wang, Zhan Yin, Shouqi Xie, Jingou Tong
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef