Dietary Niacin Supplementation Suppressed Hepatic Lipid Accumulation in Rabbits
Lei Liu (Liu L), Chunyan Li (Li C), Chunyan Fu (Fu C), Fuchang Li (Li F)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(12):1748-1755.   Published online 2016 Mar 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0824
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The antipsychotic drug olanzapine altered lipid metabolism in the common carp (Cyprinus carpio L.): Insight from the gut microbiota-SCFAs-liver axis
Xulu Chang, Yihao Shen, Lili Yun, Xianfeng Wang, Junchang Feng, Guokun Yang, Xiaolin Meng, Jianxin Zhang, Xi Su
Science of The Total Environment.2023; 856: 159054.     CrossRef
Dietary niacin requirement of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Mirasha Hasanthi, Kyeong-Jun Lee
Aquaculture.2023; 566: 739169.     CrossRef
Beyond Pellagra—Research Models and Strategies Addressing the Enduring Clinical Relevance of NAD Deficiency in Aging and Disease
Morgan B. Feuz, Mirella L. Meyer-Ficca, Ralph G. Meyer
Cells.2023; 12(3): 500.     CrossRef
Mechanistic target of rapamycin and an extracellular signaling-regulated kinases 1 and 2 signaling participate in the process of acetate regulating lipid metabolism and hormone-sensitive lipase expression
Yujuan Li, Chunyan Fu, Lei Liu, Yongxu Liu, Fuchang Li
Animal Bioscience.2022; 35(9): 1444.     CrossRef
Higher niacin intakes improve the lean meat rate of Ningxiang pigs by regulating lipid metabolism and gut microbiota
Zhaobin Wang, Xianglin Zeng, Cheng Zhang, Qianqian Wang, Weidong Zhang, Junyan Xie, Jiashun Chen, Qin Hu, Qiye Wang, Huansheng Yang, Yulong Yin
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Glyphosate-induced lipid metabolism disorder contributes to hepatotoxicity in juvenile common carp
Jingbo Liu, Chenyu Dong, Zhenzhen Zhai, Liang Tang, Lin Wang
Environmental Pollution.2021; 269: 116186.     CrossRef
Acetate stimulates lipogenesis via AMPKα signaling in rabbit adipose-derived stem cells
Lei Liu, Chunyan Fu, Yongxu Liu, Fuchang Li
General and Comparative Endocrinology.2021; 303: 113715.     CrossRef
Identification of Crucial Genetic Factors, Such as PPARγ, that Regulate the Pathogenesis of Fatty Liver Disease in Dairy Cows Is Imperative for the Sustainable Development of Dairy Industry
Kerong Shi, Ranran Li, Zhongjin Xu, Qin Zhang
Animals.2020; 10(4): 639.     CrossRef
Effects of manganese-supplemented diets on growth performance, blood biochemistry, nitrogen metabolism and skeletal development of rex rabbits
Xiaoyang Chen, Guoyu Yang, Bin Zhang, Fan Li, Lei Liu, Fuchang Li
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.2020; 61: 126543.     CrossRef
Application of N-carbamylglutamate in Rex rabbits to reduce body fat deposition and its possible mechanism
Youming Wang, Qianqian Xu, Qiang Shao, Xinrui Lang, Wenqiang Liu, Xiaoting Zou, Xinyang Dong
British Journal of Nutrition.2020; 124(1): 34.     CrossRef
Protein acetylation in mitochondria plays critical functions in the pathogenesis of fatty liver disease
Zhang Le-tian, Hu Cheng-zhang, Zhang Xuan, Qin Zhang, Yan Zhen-gui, Wei Qing-qing, Wang Sheng-xuan, Xu Zhong-jin, Li Ran-ran, Liu Ting-jun, Su Zhong-qu, Wang Zhong-hua, Shi Ke-rong
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
High fat diet-triggered non-alcoholic fatty liver disease: A review of proposed mechanisms
Cai-Yu Lian, Zhen-Zhen Zhai, Zi-Fa Li, Lin Wang
Chemico-Biological Interactions.2020; 330: 109199.     CrossRef
Acetate Affects the Process of Lipid Metabolism in Rabbit Liver, Skeletal Muscle and Adipose Tissue
Lei Liu, Chunyan Fu, Fuchang Li
Animals.2019; 9(10): 799.     CrossRef
Jiangtang Xiaoke granule attenuates glucose metabolism disorder via regulating endoplasmic reticulum stress in the liver of type 2 diabetes mellitus mice
Zhang Yi, Mo Fangfang, Zhang Dongwei, Gao Sihua, Zhao Dandan, Yu Na, Mu Qianqian, Zuo Jiacheng, Ma Yue
Journal of Traditional Chinese Medicine.2018; 38(4): 570.     CrossRef
Effect of dietary copper addition on lipid metabolism in rabbits
Liu Lei, Sui Xiaoyi, Li Fuchang
Food & Nutrition Research.2017; 61(1): 1348866.     CrossRef