Effects of Supplemental Liquid DL-methionine Hydroxy Analog Free Acid in Diet on Growth Performance and Gastrointestinal Functions of Piglets
C. Kaewtapee (Kaewtapee C), N. Krutthai (Krutthai N), C. Bunchasak (Bunchasak C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(8):1166-1172.   Published online 2016 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0579
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dietary methionine sources and levels modulate the intestinal health status of broiler chickens
Lu Gong, Tahir Mahmood, Yves Mercier, Huiping Xu, Xiaodan Zhang, Yizhu Zhao, Yimeng Luo, Yuming Guo
Animal Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
Dietary methionine hydroxy analogue supplementation benefits on growth, intestinal antioxidant status and microbiota in juvenile largemouth bass Micropterus salmoides
Ye Zhao, Chao Yang, Xiao-Xiao Zhu, Lin Feng, Yang Liu, Wei-Dan Jiang, Pei Wu, Xiao-Li Huang, De-Fang Chen, Shi-Yong Yang, Wei Luo, Jin-Xiu Zhang, Shu-Wei Li, Hui Diao, Xiao-Lan Wei, Meng-Jia Zhou, Xiao-Qiu Zhou, Jun Jiang
Aquaculture.2022; 556: 738279.     CrossRef
Methyl-Donor Micronutrient for Gestating Sows: Effects on Gut Microbiota and Metabolome in Offspring Piglets
Qin He, Tiande Zou, Jun Chen, Jia He, Li Jian, Fei Xie, Jinming You, Zirui Wang
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
The role of zinc chelate of hydroxy analogue of methionine in cadmium toxicity: effects on cadmium absorption on intestinal health in piglets
H.J. Ni, F.F. Liu, X. Liang, Y.L. Yin, G. Liu
Animal.2020; 14(7): 1382.     CrossRef
The effects of dietary sulfur amino acids on serum biochemical variables, mucosal amino acid profiles, and intestinal inflammation in weaning piglets
D. Liu, E.Y. Zong, P.F. Huang, H.S. Yang, S.L. Yan, J.Z. Li, Y.L. Li, X.Q. Ding, S.P. He, X. Xiong, Y.L. Yin
Livestock Science.2019; 220: 32.     CrossRef
The effects of dietary sulfur amino acids on growth performance, intestinal morphology, enzyme activity, and nutrient transporters in weaning piglets1
Enyan Zong, Pengfei Huang, Wei Zhang, Jianzhong Li, Yali Li, Xueqing Ding, Xia Xiong, Yulong Yin, Huansheng Yang
Journal of Animal Science.2018; 96(3): 1130.     CrossRef