Differential Expression of miR-34c and Its Predicted Target Genes in Testicular Tissue at Different Development Stages of Swine
Xiaojun Zhang (Zhang X), Wei Zhao (Zhao W), Chuanmin Li (Li C), Haibin Yu (Yu H), YanYan Qiao (Qiao Y), Aonan Li (Li A), Chunyan Lu (Lu C), Zhihui Zhao (Zhao Z), Boxing Sun (Sun B)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1532-1536.   Published online 2015 Aug 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0047
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Functions and mechanism of noncoding RNA in the somatic cells of the testis
Chunjie Li, Baiqi Chen, Jing Wang
Zygote.2020; 28(2): 87.     CrossRef