Effects of Tributyrin on Intestinal Energy Status, Antioxidative Capacity and Immune Response to Lipopolysaccharide Challenge in Broilers
Jiaolong Li (Li J), Yongqing Hou (Hou Y), Dan Yi (Yi D), Jun Zhang (Zhang J), Lei Wang (Wang L), Hongyi Qiu (Qiu H), Binying Ding (Ding B), Joshua Gong (Gong J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1784-1793.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0286
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Butyric acid and prospects for creation of new medicines based on its derivatives: a literature review
Lyudmila K. Gerunova, Taras V. Gerunov, Lydia G. P’yanova, Alexander V. Lavrenov, Anna V. Sedanova, Maria S. Delyagina, Yuri N. Fedorov, Natalia V. Kornienko, Yana O. Kryuchek, Anna A. Tarasenko
Journal of Veterinary Science.2024;[Epub]     CrossRef
Addition of Butyric Acid and Lauric Acid Glycerides in Nursery Pig Feed to Replace Conventional Growth Promoters
Cássio Antônio Ficagna, Gabriela Miotto Galli, Emerson Zatti, Isadora Zago, Marco Aurélio Fritzen Dias do Amaral, Maksuel Gatto de Vitt, Diovani Paiano, Aleksandro Schafer da Silva
Animals.2024; 14(8): 1174.     CrossRef
Effect of guanidinoacetic acid on the growth performance, myofiber, and adenine nucleotide of meat-type rabbits
Yuanxiao Li, Caicai Feng, Ning Liu, Jianping Wang
Animal Bioscience.2023; 36(12): 1898.     CrossRef
Combined application of glycerol monolaurate and tributyrin improves the growth performance, antioxidant capacity, nonspecific immunity, gene expression and intestinal health of juvenile Litopenaeus vannamei
Xuehe Li, Yuancai Wu, Hongjie Wei, Gyan Watson Ray, Qihui Yang, Beiping Tan
Aquaculture Reports.2022; 24: 101151.     CrossRef
Enzymatic cyclodextrin synthesis-tributyrin inclusion complex: Properties, structural characterization and release behaviors in vitro
Yan Feng, Jiayu Gu, Tong Zhu, Zhaofeng Li, Zhengbiao Gu, Shude Xu, Xiaofeng Ban, Caiming Li
LWT.2022; 165: 113726.     CrossRef
Effects of dietary tributyrin supplementation on the growth performance, serum biochemistry, antioxidant capability and intestinal morphology and structure of golden pompano ( Trachinotus ovatus )
Shude Xu, Xin Zheng, Shuqi Wang, Wuying Chu, Qinghui Ai, Kangsen Mai
Aquaculture Research.2022; 53(16): 5463.     CrossRef
Effect of Cardamine violifolia on Plasma Biochemical Parameters, Anti-Oxidative Capacity, Intestinal Morphology, and Meat Quality of Broilers Challenged with Lipopolysaccharide
Yu Wei, Qingyu Gao, Xiaoqing Jing, Yue Zhang, Huiling Zhu, Xin Cong, Shuiyuan Cheng, Yulan Liu, Xiao Xu
Animals.2022; 12(19): 2497.     CrossRef
Effects of rhamnolipids on growth performance and intestinal health parameters in Linnan yellow broilers
Bing Zhang, Guangyong Chen, Haoran Zhang, Junhong Lan, Caimei Yang
Poultry Science.2021; 100(2): 810.     CrossRef
Tributyrin Plays an Important Role in Regulating the Growth and Health Status of Juvenile Blunt Snout Bream (Megalobrama amblycephala), as Evidenced by Pathological Examination
Hualiang Liang, Ke Ji, Xianping Ge, Bingwen Xi, Mingchun Ren, Lu Zhang, Xiaoru Chen
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of a yeast-derived product on growth performance, antioxidant capacity, and immune function of broilers
Ting Wang, Kang Cheng, Cai Yun Yu, Qi Ming Li, Yi Chun Tong, Chao Wang, Zai Bin Yang, Tian Wang
Poultry Science.2021; 100(9): 101343.     CrossRef
Dietary supplementation of tributyrin improved the growth, feed utilization and intestinal histology of grass carp ( Ctenopharyngodon idella )
Zhuo Cheng, Hang Yang, Zhen Xu, Xiaoqin Li, Xiangjun Leng
Aquaculture Nutrition.2021; 27(6): 2007.     CrossRef
Effects of tributyrin on growth performance, immune response and intestinal barrier function of juvenile grass carp ( Ctenopharyngodon idellus ) fed diets with high cottonseed and rapeseed meal
Yi Hu, Yong Shi, Yanli Liu, Junzhi Zhang, Shouqi Xie, Zhen Liu, Zehong Wei, Lei Zhong
Aquaculture Nutrition.2021; 27(6): 2468.     CrossRef
Effects of butyrate glycerides supplementation in high soybean meal diet on growth performance, intestinal morphology and antioxidative status of juvenile black sea bream, Acanthopagrus schlegelii
Josie Ancella Volatiana, Gladstone Sagada, Bingying Xu, Jinzhi Zhang, Wing‐Keong Ng, Qingjun Shao
Aquaculture Nutrition.2020; 26(1): 15.     CrossRef
Tributyrin‐supplemented high‐soya bean meal diets of juvenile black sea bream, Acanthopagrus schlegelii : Study on growth performance and intestinal morphology and structure
Josie Ancella Volatiana, Lei Wang, Neveen Gray, Shengli Tong, Gangwei Zhang, Qingjun Shao
Aquaculture Research.2020; 51(1): 135.     CrossRef
iTRAQ-based quantitative phosphoproteomics provides insights into the metabolic and physiological responses of a carnivorous marine fish (Nibea albiflora) fed a linseed oil-rich diet
Gaochan Qin, Dongdong Xu, Bao Lou, Ruiyi Chen, Ligai Wang, Peng Tan
Journal of Proteomics.2020; 228: 103917.     CrossRef
Effects of N-acetylcysteine on the energy status and antioxidant capacity in heart and liver of cold-stressed broilers
Chengcheng Li, Meng Peng, Man Liao, Shuangshuang Guo, Yongqing Hou, Binying Ding, Tao Wu, Dan Yi
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(9): 1444.     CrossRef
Comparison of Tributyrin and Coated Sodium Butyrate as Sources of Butyric Acid for Improvement of Growth Performance in Ross 308 Broilers
J. Lum, R. Sygall, J.M. Ros Felip
International Journal of Poultry Science.2018; 17(6): 290.     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Tributyrin and Coated Sodium Butyrate on Intestinal Morphology, Disaccharidase Activity and Intramuscular Fat of Lipopolysaccharide-Challenged Broilers
J Xiong, H Qiu, Y Bi, HL Zhou, S Guo, B Ding
Brazilian Journal of Poultry Science.2018; 20(4): 707.     CrossRef
Response of Ross 308 and 708 broiler strains in growth performance and lipid metabolism to diets containing tributyrate glycerides
Andrea Bedford, Hai Yu, Marta Hernandez, J. Squires, Steve Leeson, Yongqing Hou, Joshua Gong
Canadian Journal of Animal Science.2017;[Epub]     CrossRef
N -acetylcysteine improves the growth performance and intestinal function in the heat-stressed broilers
Dan Yi, Yongqing Hou, Linglin Tan, Man Liao, Jiaqian Xie, Lei Wang, Binying Ding, Ying Yang, Joshua Gong
Animal Feed Science and Technology.2016; 220: 83.     CrossRef
Effect of Partially-Protected Sodium Butyrate and Virginiamycin on Nutrient Digestibility, Metabolizable Energy, Serum Metabolites and Performance of Broiler Chickens
R. Riboty, F. Chamba, M. Puyalto, J.J. Mallo
International Journal of Poultry Science.2016; 15(8): 304.     CrossRef
Effect of Tributyrin Supplementation in Diet on Production Performance and Gastrointestinal Tract of Healthy Nursery Pigs
J. Sakdee, T. Poeikhamph, C. Rakangthon, K. Poungpong, C. Bunchasak
Pakistan Journal of Nutrition.2016; 15(11): 954.     CrossRef