Polymorphisms in Epigenetic and Meat Quality Related Genes in Fourteen Cattle Breeds and Association with Beef Quality and Carcass Traits
Xuan Liu (Liu X), Tahir Usman (Usman T), Yachun Wang (Wang Y), Zezhao Wang (Wang Z), Xianzhou Xu (Xu X), Meng Wu (Wu M), Yi Zhang (Zhang Y), Xu Zhang (Zhang X), Qiang Li (Li Q), Lin Liu (Liu L), Wanhai Shi (Shi W), Chunhua Qin (Qin C), Fanjun Geng (Geng F), Congyong Wang (Wang C), Rui Tan (Tan R), Xixia Huang (Huang X), Airong Liu (Liu A), Hongjun Wu (Wu H), Shixin Tan (Tan S), Ying Yu (Yu Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(4):467-475.   Published online 2015 Feb 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.13.0837
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of AGO2 and PLEC genes polymorphisms in Hu sheep and their relationship with body size traits
Jia Liu, Wenxin Zheng, Weimin Wang, Xiaobin Yang, Yongliang Huang, Panpan Cui, Zongwu Ma, Xiwen Zeng, Rui Zhai, Xiuxiu Weng, Weiwei Wu, Xiaoxue Zhang
Animal Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
Polymorphism and promoter methylation-regulated mRNA expression of IFI6 gene affect meat quality in pigs
Watchara Laenoi, Muhammad Jasim Uddin, Asep Gunawan, Autchara Kayan
Italian Journal of Animal Science.2023; 22(1): 1294.     CrossRef
A meta-analysis of genetic and phenotypic diversity of European local pig breeds reveals genomic regions associated with breed differentiation for production traits
Klavdija Poklukar, Camille Mestre, Martin Škrlep, Marjeta Čandek-Potokar, Cristina Ovilo, Luca Fontanesi, Juliette Riquet, Samuele Bovo, Giuseppina Schiavo, Anisa Ribani, Maria Muñoz, Maurizio Gallo, Ricardo Bozzi, Rui Charneca, Raquel Quintanilla, Goran
Genetics Selection Evolution.2023;[Epub]     CrossRef
Genome-wise engineering of ruminant nutrition – nutrigenomics: applications, challenges, and future perspectives – A review
Mehmet Kizilaslan, Yunus Arzik, Mehmet Ulas Cinar, Yusuf Konca
Annals of Animal Science.2022; 22(2): 511.     CrossRef
Feedomics provides bidirectional omics strategies between genetics and nutrition for improved production in cattle
Xiaohan Liu, Yifan Tang, Jiajin Wu, Jian-Xin Liu, Hui-Zeng Sun
Animal Nutrition.2022; 9: 314.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Potential Meat Quality Trait Loci in Ducks
Qixin Guo, Lan Huang, Hao Bai, Zhixiu Wang, Yulin Bi, Guohong Chen, Yong Jiang, Guobin Chang
Genes.2022; 13(6): 986.     CrossRef
Exploring and Identifying Candidate Genes and Genomic Regions Related to Economically Important Traits in Hanwoo Cattle
Masoumeh Naserkheil, Zeinab Manzari, Chang Gwon Dang, Seung Soo Lee, Mi Na Park
Current Issues in Molecular Biology.2022; 44(12): 6075.     CrossRef
Impacts of Epigenetic Processes on the Health and Productivity of Livestock
Mengqi Wang, Eveline M. Ibeagha-Awemu
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Detection of genetic variation and activity analysis of the promoter region of the cattle tRNA-modified gene <i>TRDMT1</i>
Xiaohua Yi, Shuai He, Shuhui Wang, Haidong Zhao, Mingli Wu, Shirong Liu, Xiuzhu Sun
Archives Animal Breeding.2021; 64(1): 147.     CrossRef
Asociación de polimorfismos en los genes CAPN y CAST con propiedades fisicoquímicas de la carne bovina: una revisión
José Américo Saucedo Uriarte, Ilse Silvia Cayo Colca, Clavel Diaz Quevedo, Rainer Marco López Lapa
CES Medicina Veterinaria y Zootecnia.2021; 16(1): 8.     CrossRef
Genome-Wide Association Study Identifies Candidate Genes Associated with Feet and Leg Conformation Traits in Chinese Holstein Cattle
Ismail Mohamed Abdalla, Xubin Lu, Mudasir Nazar, Abdelaziz Adam Idriss Arbab, Tianle Xu, Mohammed Husien Yousif, Yongjiang Mao, Zhangping Yang
Animals.2021; 11(8): 2259.     CrossRef
Genome-Wide Detection of Structural Variations Reveals New Regions Associated with Domestication in Small Ruminants
Tristan Cumer, Frédéric Boyer, François Pompanon, David Enard
Genome Biology and Evolution.2021;[Epub]     CrossRef
Expression of different genotypes of bovine TRDMT1 gene and its polymorphisms association with body measures in Qinchuan cattle (Bos Taurus)
Xiaohua Yi, Shuai He, Shuhui Wang, Haidong Zhao, Mingli Wu, Shirong Liu, Yun Pan, Yu Zhang, Xiuzhu Sun
Animal Biotechnology.2021; : 1.     CrossRef
Determination of genetic variation within the <i>DYRK2</i> gene and its associations with milk traits in cattle
Cui Mao, Xing Ju, Haijian Cheng, Xixia Huang, Fugui Jiang, Yuni Yao, Xianyong Lan, Enliang Song
Archives Animal Breeding.2020; 63(2): 315.     CrossRef
Associations of CAST, CAPN1 and MSTN Genes Polymorphism with Slaughter Value and Beef Quality – A Review
Andrzej Węglarz, Anna Balakowska, Dominika Kułaj, Joanna Makulska
Annals of Animal Science.2020; 20(3): 757.     CrossRef
Genetic basis of improving the palatability of beef cattle: current insights
Joel D. Leal-Gutiérrez, Raluca G. Mateescu
Food Biotechnology.2019; 33(3): 193.     CrossRef
PCR-SSCP Analysis of Genetic Variation in DNMT Gene Family in Holstein Cattle
Mehdi Vafaye Valleh, Sajjad Shahdadi Sardo
Research on Animal Production.2019; 10(26): 104.     CrossRef
Integrated analysis of lncRNA and mRNA expression in rainbow trout families showing variation in muscle growth and fillet quality traits
Ali Ali, Rafet Al-Tobasei, Brett Kenney, Timothy D. Leeds, Mohamed Salem
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Genetik ve Postmortem Mekanizmaların Sığır Eti Renk Özellikleri Üzerine Etkisi
Sena Ardicli
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.2018; 37(1): 49.     CrossRef