Effects of Castration on Expression of Lipid Metabolism Genes in the Liver of Korean Cattle
Myunggi Baik (Baik M), Trang Hoa Nguyen (Nguyen TH), Jin Young Jeong (Jeong JY), Min Yu Piao (Piao MY), Hyeok Joong Kang (Kang HJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(1):127-134.   Published online 2014 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0582
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of uni and bilateral castration on growth performance and lipid metabolism in yellow cattle
Ali Mujtaba Shah, Zhisheng Wang, Jian Ma, Rui Hu, Xiang Li, Guangyang Li, Xiaohe Yao, Yixin Guo, Quanhui Peng, Bai Xue, Lizhi Wang
Animal Biotechnology.2023; 34(1): 77.     CrossRef
Effects of castration age on growth performance, carcass characteristics and economic efficacy in Hanwoo steers
H. J. Cha, J. S. Shin, G. H. Son, S. M. Cho, B. K. Park
Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science.2023; 72(1-2): 61.     CrossRef
— Invited Review — Factors affecting beef quality and nutrigenomics of intramuscular adipose tissue deposition
Myunggi Baik, Jaesung Lee, Sang Yeob Kim, Kamburawala Kankanamge Tharindu Namal Ranaweera
Animal Bioscience.2023; 36(2): 350.     CrossRef
Effect of supplementation with a mixture of Curcuma longa and Rosmarinus officinalis extracts on growth performance, meat quality and lipid metabolism gene expressions in young castrated Polish White Improved bucks
D. M. Urbańska, M. Pawlik, A. Korwin-Kossakowska, K. Rutkowska, E. Kawecka-Grochocka, M. Czopowicz, M. Mickiewicz, J. Kaba, E. Bagnicka
Journal of Animal and Feed Sciences.2023; 33(1): 111.     CrossRef
Multi-Omics Analysis of Transcriptomic and Metabolomics Profiles Reveal the Molecular Regulatory Network of Marbling in Early Castrated Holstein Steers
Fang Sun, Minyu Piao, Xinyue Zhang, Siqi Zhang, Ziheng Wei, Li Liu, Ye Bu, Shanshan Xu, Xiaochuan Zhao, Xiangren Meng, Mengmeng Yue
Animals.2022; 12(23): 3398.     CrossRef
Evaluation of the subcapsular technique for primary closure castration in donkeys (Equus asinus)
Ahmed Ibrahim, Usama T. Mahmoud, Magda M. Ali, Sohair M. M. Ragab
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Transcriptome changes associated with fat deposition in the longissimus thoracis of Korean cattle following castration
Sang Weon Na, Seung Ju Park, Soo Jong Hong, Myunggi Baik
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(6): 1637.     CrossRef
Surgical castration versus chemical castration in donkeys: response of stress, lipid profile and redox potential biomarkers
Nasser S. Abou-Khalil, Marwa F. Ali, Magda M. Ali, Ahmed Ibrahim
BMC Veterinary Research.2020;[Epub]     CrossRef
Tissue Expression and Variation of the DGAT2 Gene and Its Effect on Carcass and Meat Quality Traits in Yak
Jiang Hu, Bingang Shi, Jianpeng Xie, Huitong Zhou, Jiqing Wang, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhidong Zhao, Yuzhu Luo
Animals.2019; 9(2): 61.     CrossRef
Genome-wide scan reveals genetic divergence and diverse adaptive selection in Chinese local cattle
Lingyang Xu, Liu Yang, Bo Zhu, Wengang Zhang, Zezhao Wang, Yan Chen, Lupei Zhang, Xue Gao, Huijiang Gao, George E. Liu, Junya Li
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Differential expression of extracellular matrix and integrin genes in the longissimus thoracis between bulls and steers and their association with intramuscular fat contents
Seung Ju Park, Hyeok Joong Kang, Sangweon Na, Seung Hwan Lee, Myunggi Baik
Meat Science.2018; 136: 35.     CrossRef
Downregulated angiopoietin-like protein 8 production at calving related to changes in lipid metabolism in dairy cows
Misato Nakano, Yutaka Suzuki, Satoshi Haga, Eri Yamauchi, Dahye Kim, Koki Nishihara, Keiichi Nakajima, Takafumi Gotoh, Seungju Park, Myunggi Baik, Kazuo Katoh, Sanggun Roh
Journal of Animal Science.2018; 96(7): 2646.     CrossRef
Effects of castration and a lidocaine-plus-flunixin treatment on growth and indicators of pain, inflammation, and liver function in Korean cattle bull calves
Seung Ju Park, Minyu Piao, Hyunjin Kim, Hyeok Joong Kang, Jakyeom Seo, Sungsill Lee, Myunggi Baik
Livestock Science.2018; 216: 61.     CrossRef
Pyrazinamide induced hepatic injury in rats through inhibiting the PPARα pathway
Yun Zhang, Hongli Guo, Hozeifa M. Hassan, Ping‐ping Ding, Yijing Su, Yuming Song, Tao Wang, Lixin Sun, Luyong Zhang, Zhenzhou Jiang
Journal of Applied Toxicology.2016; 36(12): 1579.     CrossRef