Comparison of Faecal Microbial Community of Lantang, Bama, Erhualian, Meishan, Xiaomeishan, Duroc, Landrace, and Yorkshire Sows
Lina Yang (Yang L), Gaorui Bian (Bian G), Yong Su (Su Y), Weiyun Zhu (Zhu W)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(6):898-906.   Published online 2014 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13621
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comprehensive Multi-Omic Evaluation of the Microbiota and Metabolites in the Colons of Diverse Swine Breeds
Yanbin Zhu, Guangming Sun, Yangji Cidan, Bin Shi, Zhankun Tan, Jian Zhang, Wangdui Basang
Animals.2024; 14(8): 1221.     CrossRef
Gut microbiota and growth performance of offspring are influenced by wet nurse in pigs using cross‐fostering trial
Jiangdi Mao, Yu Zhang, Jianxin Liu, Haifeng Wang
Journal of the Science of Food and Agriculture.2023; 103(2): 865.     CrossRef
Porcine IGF-1R synonymous mutations in the extracellular domain affect proliferation and differentiation of skeletal muscle cells
Zhaoguo Wang, Chunli Wang, Ying Zhang, Songcai Liu, Yunyun Cheng, Siyao Wang, Peijun Xia, Linlin Hao
Gene.2023; 854: 147098.     CrossRef
The role of dietary monoglycerides and tributyrin in enhancing performance and intestinal health function in nursery piglets
Keila Abadia Barbosa, Jansller Luiz Genova, Mayara Larissa Pazdziora, Julia Fairuz Hennig, Liliana Bury de Azevedo, Bruno Rafael de Melo Veiga, Gustavo de Amorim Rodrigues, Silvana Teixeira Carvalho, Diovani Paiano, Alysson Saraiva, Newton Tavares Escocar
Italian Journal of Animal Science.2023; 22(1): 626.     CrossRef
Comparison of the gut microbiota and metabolites between Diannan small ear pigs and Diqing Tibetan pigs
Xuancheng Guan, Junhong Zhu, Lanlan Yi, Haichao Sun, Minghua Yang, Ying Huang, Hongbin Pan, Hongjiang Wei, Hongye Zhao, Yanguang Zhao, Sumei Zhao
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
A Comparative Study on the Growth Performance and Gut Microbial Composition of Duroc and Yorkshire Boars
Junhua Du, Mailin Gan, Zhongwei Xie, Gao Du, Yi Luo, Bin Liu, Kangping Zhu, Lei Chen, Ye Zhao, Lili Niu, Yan Wang, Jingyong Wang, Li Zhu, Linyuan Shen
Genes.2023; 14(9): 1726.     CrossRef
Comparative evaluation of the fecal microbiota of adult hybrid pigs and Tibetan pigs, and dynamic changes in the fecal microbiota of hybrid pigs
Hengdong He, Yuwei Gou, Bo Zeng, Rui Wang, Jing Yang, Kai Wang, Yunhan Jing, Yuan Yang, Yan Liang, Yuekui Yang, Xuebin Lv, Zhiping He, Qianzi Tang, Yiren Gu
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Alterations in intestinal microbiota composition coincide with impaired intestinal morphology and dysfunctional ileal immune response in growing-finishing pigs under constant chronic heat stress
Yunxia Xiong, Shuting Cao, Hao Xiao, Qiwen Wu, Hongbo Yi, Zongyong Jiang, Li Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Host Plants on Bacterial Community Structure in Larvae Midgut of Spodoptera frugiperda
Ya-Ping Chen, Ya-Hong Li, Zhong-Xiang Sun, E-Wei Du, Zhi-Hui Lu, Hao Li, Fu-Rong Gui
Insects.2022; 13(4): 373.     CrossRef
Integrated analysis of multi-tissues lipidome and gut microbiome reveals microbiota-induced shifts on lipid metabolism in pigs
Chunlin Xie, Xiaoyan Zhu, Baoyang Xu, Yaorong Niu, Xuelei Zhang, Libao Ma, Xianghua Yan
Animal Nutrition.2022; 10: 280.     CrossRef
Comparative Analyses of Antibiotic Resistance Genes in Jejunum Microbiota of Pigs in Different Areas
Yongxiang Li, Yuting Yang, Li Ma, Jianping Liu, Qingcong An, Chunyong Zhang, Gefen Yin, Zhenhui Cao, Hongbin Pan
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota Composition and Diversity in Different Commercial Swine Breeds in Early and Finishing Growth Stages
Jianfeng Ma, Jingyun Chen, Mailin Gan, Lei Chen, Ye Zhao, Yan Zhu, Lili Niu, Shunhua Zhang, Li Zhu, Linyuan Shen
Animals.2022; 12(13): 1607.     CrossRef
Healthy Gut Microbiome Composition Enhances Disease Resistance and Fat Deposition in Tibetan Pigs
Peng Shang, Mingbang Wei, Mengqi Duan, Feifei Yan, Yangzom Chamba
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Characterization of fungal microbial diversity in Tibetan sheep, Tibetan gazelle and Tibetan antelope in the Qiangtang region of Tibet
Zhenda Shang, Zhankun Tan, Qinghui Kong, Peng Shang, Honghui Wang, Wangjie Zhaxi, Ciren Zhaxi, Suozhu Liu
Mycoscience.2022; 63(4): 156.     CrossRef
Protective Effects and Mechanism of a Novel Probiotic Strain Ligilactobacillus salivarius YL20 against Cronobacter sakazakii-Induced Necrotizing Enterocolitis In Vitro and In Vivo
Weiming Wang, Meng Geng, Caixia Zhu, Lei Huang, Yue Zhang, Tengxun Zhang, Chongjie Zhao, Tongcun Zhang, Xinjun Du, Nan Wang
Nutrients.2022; 14(18): 3827.     CrossRef
Difference analysis of intestinal microbiota and metabolites in piglets of different breeds exposed to porcine epidemic diarrhea virus infection
Zhili Li, Wandi Zhang, Langju Su, Zongyang Huang, Weichao Zhang, Liangliang Ma, Jingshuai Sun, Jinyue Guo, Feng Wen, Kun Mei, Saeed El-Ashram, Shujian Huang, Yunxiang Zhao
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Fiber on Growth Performance, Nutrient Digestibility and Intestinal Health in Different Pig Breeds
Jiahao Liu, Yuheng Luo, Xiangfeng Kong, Bing Yu, Ping Zheng, Zhiqing Huang, Xiangbing Mao, Jie Yu, Junqiu Luo, Hui Yan, Jun He
Animals.2022; 12(23): 3298.     CrossRef
Gut microbial diversity among Yorkshire, Landrace and Duroc boars and its impact on semen quality
Jiawei Li, Yuhang Li, Meixia Cheng, Fengchun Ye, Wen Li, Cong Wang, Yuxuan Huang, Yan Wu, Rui Xuan, Guanyuan Liu, Jianhua Huang
AMB Express.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Substitution of Corn with Ground Brown Rice on Growth Performance, Nutrient Digestibility, and Gut Microbiota of Growing-Finishing Pigs
Sheena Kim, Jin Ho Cho, Younghoon Kim, Hyeun Bum Kim, Minho Song
Animals.2021; 11(2): 375.     CrossRef
Breed identification of meat using machine learning and breed tag SNPs
Zhiting Xu, Shuqi Diao, Jinyan Teng, Zitao Chen, Xueyan Feng, Xiaotian Cai, Xiaolong Yuan, Hao Zhang, Jiaqi Li, Zhe Zhang
Food Control.2021; 125: 107971.     CrossRef
Escherichia coli Exopolysaccharides Induced by Ceftriaxone Regulated Human Gut Microbiota in vitro
Baiyuan Li, Huahai Chen, Linyan Cao, Yunfei Hu, Dan Chen, Yeshi Yin
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Effects and Molecular Mechanism of Single-Nucleotide Polymorphisms of MEG3 on Porcine Skeletal Muscle Development
Rui Yang, Yinuo Liu, Yunyun Cheng, Chunli Wang, Jie Song, Guanhong Lu, Tianqi Feng, Siyao Wang, Xiaotong Sun, Jilun Meng, Linlin Hao
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Identification of Enterotype and Its Effects on Intestinal Butyrate Production in Pigs
E Xu, Hua Yang, Minmin Ren, Yuanxia Wang, Mingfei Xiao, Qingsong Tang, Min Zhu, Yingping Xiao
Animals.2021; 11(3): 730.     CrossRef
Gut microbiota contributes to the development of endometrial glands in gilts during the ovary-dependent period
Baoyang Xu, Wenxia Qin, Yiqin Yan, Yimei Tang, Shuyi Zhou, Juncheng Huang, Chunlin Xie, Libao Ma, Xianghua Yan
Journal of Animal Science and Biotechnology.2021;[Epub]     CrossRef
Sex-dependent changes in the microbiota profile, serum metabolism, and hormone levels of growing pigs after dietary supplementation with Lactobacillus
Dongyan Zhang, Hui Liu, Sixin Wang, Wei Zhang, Shuaiqin Wang, Yamin Wang, Haifeng Ji
Applied Microbiology and Biotechnology.2021; 105(11): 4775.     CrossRef
Fecal microbial composition and functional diversity of Wuzhishan pigs at different growth stages
Mingying Shao, Zhixin Wang, Yingzhi He, Zhen Tan, Jibin Zhang
AMB Express.2021;[Epub]     CrossRef
Characteristics of faecal bacterial flora and volatile fatty acids in Min pig, Landrace pig, and Yorkshire pig
Yi Yang, Changchao Sun, Feng Li, Anshan Shan, Baoming Shi
Electronic Journal of Biotechnology.2021; 53: 33.     CrossRef
Comparative Microbial Profiles of Colonic Digesta between Ningxiang Pig and Large White Pig
Linfeng Lei, Zhaobin Wang, Jianzhong Li, Huansheng Yang, Yulong Yin, Bie Tan, Jiashun Chen
Animals.2021; 11(7): 1862.     CrossRef
Composition of the Fecal Microbiota of Piglets at Various Growth Stages
Yang Yang, Yadan Liu, Juan Liu, Haizhen Wang, Yulong Guo, Min Du, Chunbo Cai, Yan Zhao, Chang Lu, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Zhibian Duan, Bugao Li, Pengfei Gao
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of the rectal and caecal microbial community composition and function in adult Erhualian and Sushan pigs
B. Li, S. Ren, W. Zhao, X. Wang, F. Tu
Journal of Animal and Feed Sciences.2021; 30(3): 248.     CrossRef
Dietary Betaine Addition Alters Carcass Traits, Meat Quality, and Nitrogen Metabolism of Bama Mini-Pigs
Yating Cheng, Mingtong Song, Qian Zhu, Md. Abul Kalam Azad, Qiankun Gao, Xiangfeng Kong
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative Evaluation of the Ileum Microbiota Composition in Piglets at Different Growth Stages
Chang Lu, Yadan Liu, Yijia Ma, Shu Wang, Chunbo Cai, Yang Yang, Yan Zhao, Guoming Liang, Guoqing Cao, Bugao Li, Sung Woo Kim, Xiaohong Guo, Pengfei Gao
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of an Escherichia coli exopolysaccharide on human and mouse gut microbiota in vitro
Baiyuan Li, Huahai Chen, Linyan Cao, Yunfei Hu, Dan Chen, Yeshi Yin
International Journal of Biological Macromolecules.2020; 150: 991.     CrossRef
Effects of acute heat stress on intestinal microbiota in grow‐finishing pigs, and associations with feed intake and serum profile
Y. Xiong, H. Yi, Q. Wu, Z. Jiang, L. Wang
Journal of Applied Microbiology.2020; 128(3): 840.     CrossRef
Significant changes in caecal microbial composition and metabolites of weaned piglets after protein restriction and succedent realimentation
Shiyi Tian, Qing Shi, Yizhi Zhu, Huairong Yang, Jing Wang, Weiyun Zhu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(4): 1126.     CrossRef
Composition and functional diversity of fecal bacterial community of wild boar, commercial pig and domestic native pig as revealed by 16S rRNA gene sequencing
Jinqing Huang, Wenjuan Zhang, Rong Fan, Zhanggen Liu, Tao Huang, Junyi Li, Tonghao Du, Tao Xiong
Archives of Microbiology.2020; 202(4): 843.     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Combination of Tributyrin and Essential Oil on Gut Health and Microbiota of Weaned Piglets
Wen-Xin Zhang, Yu Zhang, Xiao-Wei Zhang, Zhao-Xi Deng, Jian-Xin Liu, Mao-Long He, Hai-Feng Wang
Animals.2020; 10(2): 180.     CrossRef
An in vitro evaluation of the effects of different statins on the structure and function of human gut bacterial community
Changhui Zhao, Yunfei Hu, Huahai Chen, Baiyuan Li, Linyan Cao, Jinlan Xia, Yeshi Yin, Zongxin Ling
PLOS ONE.2020; 15(3): e0230200.     CrossRef
Effects of various levels of dietary fiber on carcass traits, meat quality and myosin heavy chain I, IIa, IIx and IIb expression in muscles in Erhualian and Large White pigs
Pingping Han, Pinghua Li, Wuduo Zhou, Lijuan Fan, Binbin Wang, Hang Liu, Chen Gao, Taoran Du, Guang Pu, Chengwu Wu, Zongping Zhang, Peipei Niu, Ruihua Huang, Huixia Li
Meat Science.2020; 169: 108160.     CrossRef
Paternal weight of ducks may have an influence on offspring’ small intestinal function and cecal microorganisms
Mingxia Ran, Bo Hu, Lumin Cheng, Shenqiang Hu, Hehe Liu, Liang Li, Jiwei Hu, Jiwen Wang
BMC Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of microflora related to growth performance in pigs based on 16S rRNA sequence analyses
Xin-Jian Li, Mingyu Wang, Yahui Xue, Dongdong Duan, Cong Li, Xuelei Han, Kejun Wang, Ruimin Qiao, Xiu-Ling Li
AMB Express.2020;[Epub]     CrossRef
Characteristics of the Jejunal Microbiota in 35-Day-Old Saba and Landrace Piglets
HUAN GAO, YUTING YANG, ZHENHUI CAO, JINMING RAN, CHUNYONG ZHANG, YING HUANG, MINGHUA YANG, SUMEI ZHAO, QINGCONG AN, HONGBIN PAN
Polish Journal of Microbiology.2020; 69(3): 367.     CrossRef
Exploring the Fecal Microbial Composition and Metagenomic Functional Capacities Associated With Feed Efficiency in Commercial DLY Pigs
Jianping Quan, Gengyuan Cai, Ming Yang, Zhonghua Zeng, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Huaqiang Yang, Zicong Li, Enqin Zheng, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Modulatory Effect of Protein and Carotene Dietary Levels on Pig gut Microbiota
Rayner González-Prendes, Ramona Natacha Pena, Emma Solé, Ahmad Reza Seradj, Joan Estany, Yuliaxis Ramayo-Caldas
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Comparative metabolomic analysis of caecal digesta between Jinhua pig and Landrace pig
Yujie Gong, Xiaoting Zou, Wenrui Xia, Xueting Wen, Xiaojun Zhang, Yingping Xiao, Hua Yang
Czech Journal of Animal Science.2019; 64(8): 332.     CrossRef
Host contributes to longitudinal diversity of fecal microbiota in swine selected for lean growth
Duc Lu, Francesco Tiezzi, Constantino Schillebeeckx, Nathan P. McNulty, Clint Schwab, Caleb Shull, Christian Maltecca
Microbiome.2018;[Epub]     CrossRef
Differences in gut microbiota composition in finishing Landrace pigs with low and high feed conversion ratios
Zhen Tan, Yuan Wang, Ting Yang, Hong Ao, Shaokang Chen, Kai Xing, Fengxia Zhang, Xitong Zhao, Jianfeng Liu, Chuduan Wang
Antonie van Leeuwenhoek.2018; 111(9): 1673.     CrossRef
An increase in corn resistant starch decreases protein fermentation and modulates gut microbiota during in vitro cultivation of pig large intestinal inocula
Xiangyu He, Weiwei Sun, Ting Ge, Chunlong Mu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2017; 3(3): 219.     CrossRef
Comparative study on the in vitro effects of Pseudomonas aeruginosa and seaweed alginates on human gut microbiota
Shaofeng Bai, Huahai Chen, Liying Zhu, Wei Liu, Hongwei D. Yu, Xin Wang, Yeshi Yin, Erwin G Zoetendal
PLOS ONE.2017; 12(2): e0171576.     CrossRef
Investigation into the stability and culturability of Chinese enterotypes
Yeshi Yin, Bin Fan, Wei Liu, Rongrong Ren, Huahai Chen, Shaofeng Bai, Liying Zhu, Gang Sun, Yunsheng Yang, Xin Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Metagenomic Analysis of Cecal Microbiome Identified Microbiota and Functional Capacities Associated with Feed Efficiency in Landrace Finishing Pigs
Zhen Tan, Ting Yang, Yuan Wang, Kai Xing, Fengxia Zhang, Xitong Zhao, Hong Ao, Shaokang Chen, Jianfeng Liu, Chuduan Wang
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2017; 30(10): 1456.     CrossRef
Studying the Differences of Bacterial Metabolome and Microbiome in the Colon between Landrace and Meihua Piglets
Shijuan Yan, Cui Zhu, Ting Yu, Wenjie Huang, Jianfeng Huang, Qian Kong, Jingfang Shi, Zhongjian Chen, Qinjian Liu, Shaolei Wang, Zongyong Jiang, Zhuang Chen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Altered Gut Microbiota Profiles in Sows and Neonatal Piglets Associated with Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection
Deping Song, Qi Peng, Yanjun Chen, Xinrong Zhou, Fanfan Zhang, Anqi Li, Dongyan Huang, Qiong Wu, Yu Ye, Houjun He, Leyi Wang, Yuxin Tang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota: The Brain Peacekeeper
Chunlong Mu, Yuxiang Yang, Weiyun Zhu
Frontiers in Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
Effect of early antibiotic administration on cecal bacterial communities and their metabolic profiles in pigs fed diets with different protein levels
Chuanjian Zhang, Miao Yu, Yuxiang Yang, Chunlong Mu, Yong Su, Weiyun Zhu
Anaerobe.2016; 42: 188.     CrossRef
Effects of low dietary protein on the metabolites and microbial communities in the caecal digesta of piglets
Zhen Luo, Chenbo Li, Yanfen Cheng, Suqin Hang, Weiyun Zhu
Archives of Animal Nutrition.2015; 69(3): 212.     CrossRef
Characterization of the Fecal Microbial Communities of Duroc Pigs Using 16S rRNA Gene Pyrosequencing
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(4): 584.     CrossRef
Comparisons of blood biochemical parameters, digestive enzyme activities and volatile fatty acid profile between Meishan and Yorkshire piglets
Shouqing Ma, Meilei Ma, Chunlong Mu, Kaifan Yu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2015; 1(4): 289.     CrossRef
Comparison of Fecal Microbial Communities between White and Black Pigs
Robin B. Guevarra, Jungman Kim, Son G. Nguyen, Tatsuya Unno
Journal of Applied Biological Chemistry.2015; 58(4): 369.     CrossRef
Pyrosequencing-based analysis of fecal microbial communities in three purebred pig lines
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Journal of Microbiology.2014; 52(8): 646.     CrossRef