DNA Polymorphism of Insulin-like Growth Factor-binding Protein-3 Gene and Its Association with Cashmere Traits in Cashmere Goats
Haiying Liu (Liu H), Chao Liu (Liu C), Guiqin Yang (Yang G), Hui Li (Li H), Jin Dai (Dai J), Yuyan Cong (Cong Y), Xuejian Li (Li X)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(11):1515-1520.   Published online 2012 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12351
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of short photoperiod on cashmere growth, hormone concentrations and hair follicle development-related gene expression in cashmere goats
Junda Li, Guangjie Tian, Xingtao Wang, Hongyu Tang, Yuyang Liu, Hongran Guo, Chunxin Wang, Yulin Chen, Yuxin Yang
Journal of Applied Animal Research.2023; 51(1): 52.     CrossRef
Thymosin β4 Identified by Transcriptomic Analysis from HF Anagen to Telogen Promotes Proliferation of SHF-DPCs in Albas Cashmere Goat
Bai Dai, Fei Hao, Teng Xu, Bing Zhu, Li-Qing Ren, Xiao-Yu Han, Dong-Jun Liu
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(7): 2268.     CrossRef
Cx43 promotes SHF-DPCs proliferation in the hair follicle of Albas cashmere goats from anagen to telogen
Ri-na Sha, Bai Dai, Li-qing Ren, Xiao-yu Han, Jian-long Yuan, Dong-jun Liu
Research in Veterinary Science.2020; 133: 92.     CrossRef
Expression of lipid-protein gene PLP2 in Liaoning cashmere goat
Mei Jin, Ye Zhang, Jun Piao, Fengqin Zhao, Jing’ai Piao
Animal Biotechnology.2019; 30(4): 279.     CrossRef
Comparative analysis of IGFBP-3 gene sequence in Egyptian sheep, cattle, and buffalo
Ahmed. A. Saleh, Amr M. A. Rashad, Nada. N. A. M. Hassanine, Mahmoud A. Sharaby, Yongju Zhao
BMC Research Notes.2019;[Epub]     CrossRef
Melatonin promotes Cashmere goat (Capra hircus) secondary hair follicle growth: a view from integrated analysis of long non-coding and coding RNAs
Wei Ge, Shan-He Wang, Bing Sun, Yue-Lang Zhang, Wei Shen, Hasan Khatib, Xin Wang
Cell Cycle.2018; 17(10): 1255.     CrossRef
Effects of melatonin implantation on cashmere growth, hormone concentrations and cashmere yield in cashmere-perennial-type Liaoning cashmere goats
Chunhui Duan, Jianhai Xu, Yu Zhang, Wei Zhang, Yabo Sun, Zhihai Jia
Animal Production Science.2017; 57(1): 60.     CrossRef
Evaluation of Polymorphism in IGF-I and IGFB-3 Genes and their Relationship tith Twinning Rate and Growth Traits in Markhoz Goats
Sahar Rasouli, Alireza Abdolmohammadi, Alireza Zebarjadi, Ali Mostafaei
Annals of Animal Science.2017; 17(1): 89.     CrossRef