Paradigm of Time-sequence Development of the Intestine of Suckling Piglets with Microarray
Yunzi Sun (Sun Y), Bing Yu (Yu B), Keying Zhang (Zhang K), Xijian Chen (Chen X), Daiwen Chen (Chen D)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(10):1481-1492.   Published online 2012 Aug 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12004
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A genome-wide association study of reproductive traits in a Yorkshire pig population
Md. Rasel Uzzaman, Jong-Eun Park, Kyung-Tai Lee, Eun-Seok Cho, Bong-Hwan Choi, Tae-Hun Kim
Livestock Science.2018; 209: 67.     CrossRef
Investigation into the underlying molecular mechanisms of hypertensive nephrosclerosis using bioinformatics analyses
Tianlong Liu, Minna Liu, Peijin Shang, Xin Jin, Wenxing Liu, Yikai Zhang, Xinfang Li, Yi Ding, Yuwen Li, Aidong Wen
Molecular Medicine Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Differential gene expression profiles between two subtypes of ischemic stroke with blood stasis syndromes
Tian-Long Liu, Min-Na Liu, Xin-Liang Xu, Wen-Xing Liu, Pei-Jin Shang, Xiao-Hu Zhai, Hang Xu, Yi Ding, Yu-Wen Li, Ai-Dong Wen
Oncotarget.2017; 8(67): 111608.     CrossRef