Tissues Expression, Polymorphisms Identification of FcRn Gene and Its Relationship with Serum Classical Swine Fever Virus Antibody Level in Pigs
Liu Yang (Yang L), Chonglong Wang (Wang C), Zhengzhu Liu (Liu Z), Jingen Xu (Xu J), Weixuan Fu (Fu W), Wenwen Wang (Wang W), Xiangdong Ding (Ding X), Jianfeng Liu (Liu J), Qin Zhang (Zhang Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1089-1095.   Published online 2012 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Immunotoxicity mechanisms of perfluorinated compounds PFOA and PFOS
Luyun Liang, Yongling Pan, Lihua Bin, Yu Liu, Wenjun Huang, Rong Li, Keng Po Lai
Chemosphere.2022; 291: 132892.     CrossRef
Understanding Inter-Individual Variability in Monoclonal Antibody Disposition
Veena A. Thomas, Joseph P. Balthasar
Antibodies.2019; 8(4): 56.     CrossRef