Growth Performance and Meat Quality of Broiler Chickens Supplemented with Bacillus licheniformis in Drinking Water
Xiaolu Liu (Liu X), Hai Yan (Yan H), Le Lv (Lv L), Qianqian Xu (Xu Q), Chunhua Yin (Yin C), Keyi Zhang (Zhang K), Pei Wang (Wang P), Jiye Hu (Hu J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(5):682-689.   Published online 2012 Apr 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11334
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Bacillus licheniformis on growth performance, immune and antioxidant functions, and intestinal microbiota of broilers
Songke Qin, Xiao Xiao, Zhenglie Dai, Guiling Zhao, Zhenchuan Cui, Yanping Wu, Caimei Yang
Poultry Science.2024; 103(1): 103210.     CrossRef
Effects of fermented tofu processing wastewater on growth performance and meat quality of Xianghuang broilers
LuPeng Tan, YiJia Tao, Li Chen, Can Yang, XiaoWu Tang, JianJun Ma, XiangJian Murong, XinFei Peng, Xu Liu, ZhengJun Yu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2024;[Epub]     CrossRef
Impact of Bacillus licheniformis-Fermented Products on Growth and Productivity in Heat-Stressed Laying Ducks
Rafiq Ahmad, Yu-Hsiang Yu, Felix Shih-Hsiang Hsiao, Hsiu-Wei Liu, Chin-Hui Su, Yeong-Hsiang Cheng
Animals.2024; 14(8): 1164.     CrossRef
Physical treatment and protease or probiotic supplementation and feather meal digestibility by broilers
Y. M. Sun, X. Li, D. Zhang, W. L. Bryden, Teck Loh
Animal Production Science.2024;[Epub]     CrossRef
Dietary Effect of Brevibacillus laterosporus S62-9 on Chicken Meat Quality, Amino Acid Profile, and Volatile Compounds
Xiangfei Liu, Aijin Ma, Tongxin Zhi, Dan Hong, Zhou Chen, Siting Li, Yingmin Jia
Foods.2023; 12(2): 288.     CrossRef
Dietary Bacillus licheniformis shapes the foregut microbiota, improving nutrient digestibility and intestinal health in broiler chickens
Yunsheng Han, Xin Xu, Jiaxin Wang, Hongying Cai, Daojie Li, Hongwei Zhang, Peilong Yang, Kun Meng
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Protective effects of Bacillus licheniformis on growth performance, gut barrier functions, immunity and serum metabolome in lipopolysaccharide-challenged weaned piglets
Xiaorong Yu, Zhenglie Dai, Guangtian Cao, Zhenchuan Cui, Ruiqiang Zhang, Yinglei Xu, Yanping Wu, Caimei Yang
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Biotechnological and food synthetic biology potential of platform strain: Bacillus licheniformis
Hehe He, Qianqian Yu, Zhongyang Ding, Liang Zhang, Guiyang Shi, Youran Li
Synthetic and Systems Biotechnology.2023; 8(2): 281.     CrossRef
Effectiveness of Bacillus clausii and Bacillus megaterium on some Physiological and Biochemical Parameters in Rats That Induced Diarrhea
Chalang M. Werdi, Yasmeen I. Al-Hadidy
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2023; 1158(11): 112012.     CrossRef
Understanding the ADHD-Gut Axis by Metabolic Network Analysis
Ezgi Taş, Kutlu O. Ülgen
Metabolites.2023; 13(5): 592.     CrossRef
Dietary Lactobacillus reuteri SL001 Improves Growth Performance, Health-Related Parameters, Intestinal Morphology and Microbiota of Broiler Chickens
Chunli Chai, Yaowen Guo, Taha Mohamed, Gifty Z. Bumbie, Yan Wang, Xiaojing Zeng, Jinghua Zhao, Huamao Du, Zhiru Tang, Yetong Xu, Weizhong Sun
Animals.2023; 13(10): 1690.     CrossRef
Use of cinnamon and Bacillus subtilis probiotics in the diet of broiler chickens
Mohammad Aminul Islam, Masahide Nishibori
Canadian Journal of Animal Science.2023; 103(3): 312.     CrossRef
Effects of Bacillus licheniformis on the Growth Performance, Antioxidant Capacity, Ileal Morphology, Intestinal Short Chain Fatty Acids, and Colonic Microflora in Piglets Challenged with Lipopolysaccharide
Guangtian Cao, Shenglan Yang, Huixian Wang, Ruiqiang Zhang, Yanping Wu, Jinsong Liu, Kaifan Qiu, Yingkun Dong, Min Yue
Animals.2023; 13(13): 2172.     CrossRef
The Effects of Lactobacillus farciminis and Lactobacillus rhamnosus on Growth, Blood Biochemical, and Meat Quality Indicators of Specific Pathogen-Free Broiler Chickens
Sabine Eglite, Aija Ilgaza, Lauma Mancevica, Maksims Zolovs, Mohammed El-Magd
Veterinary Medicine International.2023; 2023: 1.     CrossRef
Effects of Dietary Bacillus subtilis BC02 Supplementation on Growth Performance, Antioxidant Capacity, and Cecal Microbes in Broilers
Xiaojie Ren, Yan Zhang, Hai Lu, Ning Jiao, Shuzhen Jiang, Yang Li, Junxun Li, Weiren Yang
Agriculture.2023; 13(8): 1561.     CrossRef
Bacillus licheniformis reduces mortality, improves symptoms, and controls residual pathogenicity in juvenile sea cucumbers Apostichopus japonicus infected with skin ulceration syndrome
Yushi Yu, Peng Ding, Xiyuan Huang, Xiajing Wang, Zihe Zhao, Huiyan Wang, Jun Ding, Yaqing Chang, Chong Zhao
Marine Environmental Research.2023; 192: 106179.     CrossRef
Effects of Aeriscardovia aeriphila on growth performance, antioxidant functions, immune responses, and gut microbiota in broiler chickens
Muhammad Zahid Farooq, Xinkai Wang, Xianghua Yan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2023; 24(11): 1014.     CrossRef
Novel mono‐ and multi‐strain probiotics supplementation modulates growth, intestinal microflora composition and haemato‐biochemical parameters in broiler chickens
Rine Christopher Reuben, Shovon Lal Sarkar, Habiba Ibnat, Pravas Chandra Roy, Iqbal Kabir Jahid
Veterinary Medicine and Science.2022; 8(2): 668.     CrossRef
Role of Different Growth Enhancers as Alternative to In-feed Antibiotics in Poultry Industry
Kazi Rafiq, Muhammad Tofazzal Hossain, Rokeya Ahmed, Md. Mehedi Hasan, Rejaul Islam, Md. Ismail Hossen, Sourendra Nath Shaha, Mohammad Rafiqul Islam
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Dietary Bacillus licheniformis Supplementation on Growth Performance and Microbiota Diversity of Pekin Ducks
Lei Li, Xueze lv, Xu Han, Chenglei Sun, Keying An, Wenwen Gao, Zhaofei Xia
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Positive effects of dietary probiotics on immune response and gut morphometry in broiler chickens
M. Shawky, N. F. Khaled, G. El-Moghazy, S. S. Abdelgayed, R. Soliman
BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE.2022; 25(1): 58.     CrossRef
The use of the probiotic «Subtilis-C» in the breeding of the Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Galina Iozepovna Pronina, Olga Vladimirovna Sanaya, Viktor Vladimirovich Dernakov, Alexey Igorevich Cherkalin, Ekaterina Yurievna Uvarova, Vladimir Mikhailovich Hrupkin
Rybovodstvo i rybnoe hozjajstvo (Fish Breeding and Fisheries).2022; (3): 201.     CrossRef
Bacillus licheniformis–fermented products and enramycin differentially modulate microbiota and antibiotic resistome in the cecal digesta of broilers
Ying-Chu Chen, Yu-Hsiang Yu
Poultry Science.2022; 101(9): 102010.     CrossRef
Meta-analysis of the potential of dietary Bacillus spp. in improving growth performance traits in broiler chickens
Ifeanyichukwu Princewill Ogbuewu, Christain Anayo Mbajiorgu
Open Agriculture.2022; 7(1): 618.     CrossRef
Co-fermented yellow wine lees by Bacillus subtilis and Enterococcus faecium regulates growth performance and gut microbiota in finishing pigs
Yu Zhang, Cheng Wang, Weifa Su, Zipeng Jiang, Huan He, Tao Gong, Lixia Kai, Huangen Xu, Yizhen Wang, Zeqing Lu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Spore-Forming Probiotics on the Poultry Production: A Review
Anam Khalid, Fatima Khalid, Nida Mahreen, Syed Makhdoom Hussain, Muhammad Mudassar Shahzad, Salman Khan, Zaigui Wang
Food Science of Animal Resources.2022; 42(6): 968.     CrossRef
Gut health, morphometrics, and immunomodulation of poultry species in response to probiotic supplementation
Malematja E., Mavasa N. O., Manamela F. C., Chitura T.
Comparative Clinical Pathology.2022; 32(1): 165.     CrossRef
Growth, carcass characteristics, meat quality, and microbial aspects of growing quail fed diets enriched with two different types of probiotics (Bacillus toyonensis and Bifidobacterium bifidum)
D.E. Abou-Kassem, M.F. Elsadek, A.E. Abdel-Moneim, S.A. Mahgoub, G.M. Elaraby, A.E. Taha, M.M. Elshafie, D.M. Alkhawtani, M.E. Abd El-Hack, E.A. Ashour
Poultry Science.2021; 100(1): 84.     CrossRef
Probiotics: an Antibiotic Replacement Strategy for Healthy Broilers and Productive Rearing
Deon P. Neveling, Leon M.T. Dicks
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2021; 13(1): 1.     CrossRef
Determining the relationship between varying inclusions of Bacillus lichenformis and tribasic copper chloride on 42-day-old Ross 708 male broiler performance
A.T. Brown, M.E. Lemons, K. Perryman, A.S. Kiess, K.G.S. Wamsley
Journal of Applied Poultry Research.2021; 30(1): 100109.     CrossRef
Effect of Feeding Wet Feed or Wet Feed Fermented by Bacillus licheniformis on Growth Performance, Histopathology and Growth and Lipid Metabolism Marker Genes in Broiler Chickens
Ahmed A. Saleh, Mustafa Shukry, Foad Farrag, Mohamed M. Soliman, Abdel-Moneim Eid Abdel-Moneim
Animals.2021; 11(1): 83.     CrossRef
Bacillus licheniformis-Fermented Products Improve Growth Performance and Intestinal Gut Morphology in Broilers under Clostridium perfringens Challenge
Yeong-Hsiang Cheng, Yi-Bing Horng, Andrzej Dybus, Yu-Hsiang Yu
The Journal of Poultry Science.2021; 58(1): 30.     CrossRef
Protective effects of dietary synbiotic supplementation on meat quality and oxidative status in broilers under heat stress
Yueping Chen, Yefei Cheng, Mingfang Du, Yanmin Zhou
Environmental Science and Pollution Research.2021; 28(23): 30197.     CrossRef
Biotechnological applications of Bacillus licheniformis
Andrea Muras, Manuel Romero, Celia Mayer, Ana Otero
Critical Reviews in Biotechnology.2021; 41(4): 609.     CrossRef
In ovo administration of Bacillus subtilis serotypes effect hatchability, 21-day performance, and intestinal microflora
Claudia D. Castañeda, Josie N. Gamble, Kelley G.S. Wamsley, Christopher D. McDaniel, Aaron S. Kiess
Poultry Science.2021; 100(6): 101125.     CrossRef
Effects of Clostridium butyricum- and Bacillus spp.-Based Potential Probiotics on the Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Responses, and Caecal Microbiota in Broilers
Xinfu Zeng, Qing Li, Caimei Yang, Yang Yu, Zixian Fu, Huixian Wang, Xiaoyan Fan, Min Yue, Yinglei Xu
Antibiotics.2021; 10(6): 624.     CrossRef
Effect of New Feed Additive on Growth Performance and Immunoglobulin of Broilers
K. Y. Kareem, T. Ch. Loh, H. L. Foo
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2021; 761(1): 012110.     CrossRef
Overview of the Use of Probiotics in Poultry Production
Katarzyna Krysiak, Damian Konkol, Mariusz Korczyński
Animals.2021; 11(6): 1620.     CrossRef
Effects of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on growth performance, immunity, short chain fatty acid production, antioxidant capacity, and cecal microflora in broilers
Yinglei Xu, Yang Yu, Yuanyuan Shen, Qing Li, Junhong Lan, Yanping Wu, Ruiqiang Zhang, Guantian Cao, Caimei Yang
Poultry Science.2021; 100(9): 101358.     CrossRef
A Review of the Effects and Production of Spore-Forming Probiotics for Poultry
Igor V. Popov, Ammar Algburi, Evgeniya V. Prazdnova, Maria S. Mazanko, Vladimir Elisashvili, Anzhelica B. Bren, Vladimir A. Chistyakov, Elizaveta V. Tkacheva, Vladimir I. Trukhachev, Irina M. Donnik, Yuri A. Ivanov, Dmitry Rudoy, Alexey M. Ermakov, Richar
Animals.2021; 11(7): 1941.     CrossRef
Physiological and immunological benefits of probiotics and their impacts in poultry productivity
Tarek A. Ebeid, Ibrahim H. Al-Homidan, Moataz. M. Fathi
World's Poultry Science Journal.2021; 77(4): 883.     CrossRef
The effect of synbiotics and probiotics on the growth performance, gastrointestinal function and health status of turkeys
Krzysztof Lipiński, Magdalena Mazur-Kuśnirek, Zofia Antoszkiewicz, Zbigniew Makowski, Katarzyna Śliżewska, Andrzej Siwicki, Iwona Otrocka-Domagała, Michał Gesek
Archives of Animal Nutrition.2021; 75(5): 376.     CrossRef
Relative Effects of Dietary Administration of a Competitive Exclusion Culture and a Synbiotic Product, Age and Sampling Site on Intestinal Microbiota Maturation in Broiler Chickens
Nikoletta Such, Valéria Farkas, Gábor Csitári, László Pál, Aliz Márton, László Menyhárt, Károly Dublecz
Veterinary Sciences.2021; 8(9): 187.     CrossRef
Prebiotics, probiotics and postbiotics for sustainable poultry production
Rine Christopher Reuben, Shovon Lal Sarkar, Pravas Chandra Roy, Azraf Anwar, M. Anwar Hossain, Iqbal Kabir Jahid
World's Poultry Science Journal.2021; 77(4): 825.     CrossRef
Effectiveness of Bacillus licheniformis-Fermented Products and Their Derived Antimicrobial Lipopeptides in Controlling Coccidiosis in Broilers
Yu-Hsiang Yu, Chia-Min Wu, Wei-Jung Chen, Kuo-Feng Hua, Je-Ruei Liu, Yeong-Hsiang Cheng
Animals.2021; 11(12): 3576.     CrossRef
The Efficiency of Probiotics Administrated via Different Routes and Doses in Enhancing Production Performance, Meat Quality, Gut Morphology, and Microbial Profile of Broiler Chickens
Elham A. Soumeh, Astrid Del Rocio Coba Cedeno, Shahram Niknafs, Jacoba Bromfield, Louwrens C. Hoffman
Animals.2021; 11(12): 3607.     CrossRef
Efficiency of expanded compound feed application for broiler chickens
I. S. Bogomolov, V. N. Vasilenko, L. N. Frolova
Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies.2021; 83(4): 43.     CrossRef
A novel Bacillus based multi-strain probiotic improves growth performance and intestinal properties of Clostridium perfringens challenged broilers
Uraisha Ramlucken, Santosh O. Ramchuran, Ghaneshree Moonsamy, Rajesh Lalloo, Mapitsi S. Thantsha, Christine Jansen van Rensburg
Poultry Science.2020; 99(1): 331.     CrossRef
Bacillus licheniformis–fermented products improve growth performance and the fecal microbiota community in broilers
Ying-Chu Chen, Yu-Hsiang Yu
Poultry Science.2020; 99(3): 1432.     CrossRef
Immune response in piglets orally immunized with recombinant Bacillus subtilis expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2
Shuai Zhang, Chunxiao Mou, Yanan Cao, En Zhang, Qian Yang
Cell Communication and Signaling.2020;[Epub]     CrossRef
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Peter Haščík, Adriana Pavelková, Jana Tkáčová, Juraj Čuboň, Miroslava Kačániová, Marta Habánová, Eva Mlyneková
Biologia.2020; 75(11): 1899.     CrossRef
Dietary synbiotic supplementation improves the growth performance, body antioxidant pool, serum biochemistry, meat quality, and lipid oxidative stability in broiler chickens
Kapil Dev, Nasir Akbar Mir, Avishek Biswas, Jyoti Kannoujia, Jubeda Begum, Rajiv Kant, Asitbaran Mandal
Animal Nutrition.2020; 6(3): 325.     CrossRef
Comparison of two probiotic preparations on growth performance, intestinal microbiota, nutrient digestibility and cytokine gene expression in broiler chickens
Mojtaba Zaghari, Parisa Sarani, Hosna Hajati
Journal of Applied Animal Research.2020; 48(1): 166.     CrossRef
Combination of Bacillus licheniformis and Salinomycin: Effect on the Growth Performance and GIT Microbial Populations of Broiler Chickens
Jacek Trela, Bartosz Kierończyk, Veerle Hautekiet, Damian Józefiak
Animals.2020; 10(5): 889.     CrossRef
Evaluation of the Relationship between Adipose Metabolism Patterns and Secretion of Appetite-Related Endocrines on Chicken
Wen Yang Chuang, Yun Chen Hsieh, Li Wei Chen, Tzu-Tai Lee
Animals.2020; 10(8): 1282.     CrossRef
In ovo inoculation of an Enterococcus faecium–based product to enhance broiler hatchability, live performance, and intestinal morphology
Claudia D. Castañeda, Dana K. Dittoe, Kelley G.S. Wamsley, Christopher D. McDaniel, Alfred Blanch, Dorthe Sandvang, Aaron S. Kiess
Poultry Science.2020; 99(11): 6163.     CrossRef
Effect of Bacillus subtilis on growth performance, bone mineralization, and bacterial population of broilers fed with different protein sources
G. Ciurescu, M. Dumitru, A. Gheorghe, A.E. Untea, R. Drăghici
Poultry Science.2020; 99(11): 5960.     CrossRef
Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis probiotic supplementation on cecal Salmonella load in broilers challenged with salmonella
R. Shanmugasundaram, T.J. Applegate, R.K. Selvaraj
Journal of Applied Poultry Research.2020; 29(4): 808.     CrossRef
Sustainable Antibiotic-Free Broiler Meat Production: Current Trends, Challenges, and Possibilities in a Developing Country Perspective
Md. Hakimul Haque, Subir Sarker, Md. Shariful Islam, Md. Aminul Islam, Md. Rezaul Karim, Mohammad Enamul Hoque Kayesh, Muhammad J. A. Shiddiky, M. Sawkat Anwer
Biology.2020; 9(11): 411.     CrossRef
Structural features of the ovaries of texas quail in the experiment
Natalia Saenko, Vladimir Lemeshchenko, Vitaly Sokolov, Elena Nekhaychuk, Julia Saenko, D. Rudoy, A. Olshevskaya, V. Kankhva
E3S Web of Conferences.2020; 210: 06019.     CrossRef
The Impact of Bacillus subtilis KATMIRA1933 Supplementation on Telomere Length and Mitochondrial DNA Damage of Laying Hens
Maxim S. Makarenko, Vladimir A. Chistyakov, Alexander V. Usatov, Maria S. Mazanko, Evgeniya V. Prazdnova, Anzhelika B. Bren, Ivan F. Gorlov, Zoya B. Komarova, Michael L. Chikindas
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2019; 11(2): 588.     CrossRef
Carcass yields, muscle amino acid and fatty acid profiles, and antioxidant indices of broilers supplemented with synbiotic and/or organic acids
Ayman S. Salah, Omar A. Ahmed‐Farid, Mahmoud S. El‐Tarabany
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(1): 41.     CrossRef
Evaluating bacterial colonization of a developing broiler embryo after in ovo injection with a bioluminescent bacteria
Claudia D. Castañeda, Christopher D. McDaniel, Hossam Abdelhamed, Attila Karsi, Aaron S. Kiess
Poultry Science.2019; 98(7): 2997.     CrossRef
Effects of selenium-enriched Bacillus sp. compounds on growth performance, antioxidant status, and lipid parameters breast meat quality of Chinese Huainan partridge chicks in winter cold stress
Jiajun Yang, Minhong Zhang, Ying Zhou
Lipids in Health and Disease.2019;[Epub]     CrossRef
Optimization of solid-state fermentation conditions of Bacillus licheniformis and its effects on Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis in broilers
En-Ru Lin, Yeong-Hsiang Cheng, Felix Shih-Hsiang Hsiao, Witold S. Proskura, Andrzej Dybus, Yu-Hsiang Yu
Revista Brasileira de Zootecnia.2019;[Epub]     CrossRef
Incorporation of probiotic strain in raw minced beef meat: Study of textural modification, lipid and protein oxidation and color parameters during refrigerated storage
Imen Trabelsi, Sirine Ben Slima, Naourez Ktari, Mehdi Triki, Rania Abdehedi, Wafa Abaza, Hafedh Moussa, Asehraou Abdeslam, Riadh Ben Salah
Meat Science.2019; 154: 29.     CrossRef
Effect of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895 on the productivity, reproductive aging, and physiological characteristics of hens and roosters
E.V. Prazdnova, M.S. Mazanko, V.A. Chistyakov, Y.V. Denisenko, M.S. Makarenko, A.V. Usatov, A.B. Bren, A.V. Tutelyan, Z.B. Komarova, I.F. Gorlov, R. Weeks, M.L. Chikindas
Beneficial Microbes.2019; 10(4): 395.     CrossRef
Evaluating two multistrain probiotics on growth performance, intestinal morphology, lipid oxidation and ileal microflora in chickens
Seyed Amin Kazemi, Hamed Ahmadi, Mohammad A. Karimi Torshizi
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(5): 1399.     CrossRef
Effect of dietary probiotics and stocking density on carcass traits, meat quality, microbial populations and ileal histomorphology in broilers under hot-climate conditions
T. A. Ebeid, M. M. Fathi, I. Al-Homidan, Z. H. Ibrahim, A. A. Al-Sagan
Animal Production Science.2019; 59(9): 1711.     CrossRef
Effects of duration of thermal stress on growth performance, serum oxidative stress indices, the expression and localization of ABCG2 and mitochondria ROS production of skeletal muscle, small intestine and immune organs in broilers
Juhua Wang, Xiuheng Xue, Qi Liu, Suzi Zhang, Mengling Peng, Jie Zhou, Lijuan Chen, Fugui Fang
Journal of Thermal Biology.2019; 85: 102420.     CrossRef
Mexican oregano essential oils given in drinking water on performance, carcass traits, and meat quality of broilers
Ana Cecilia Hernández-Coronado, Ramón Silva-Vázquez, Zayd Eliud Rangel-Nava, Carlos Alberto Hernández-Martínez, Jorge R. Kawas-Garza, Michael E. Hume, Gerardo Méndez-Zamora
Poultry Science.2019; 98(7): 3050.     CrossRef
Effect of probiotics on the basis of Bacillus subtilis and Bifidobacterium longum on the biochemical parameters of the animal organism
Olga Vilorievna Kvan, Irina Aleksandrovna Gavrish, Svyatoslav Valeryevich Lebedev, Anastasia Mickhailovna Korotkova, Elena Petrovna Miroshnikova, Victoria Alekseevna Serdaeva, Artem Vladimirovich Bykov, Natalia Olegovna Davydova
Environmental Science and Pollution Research.2018; 25(3): 2175.     CrossRef
The effect of dietary Bacillus subtilis supplementation on the growth performance, blood profile, nutrient retention, and caecal microflora in broiler chickens
J. H. Park, H. M. Yun, I. H. Kim
Journal of Applied Animal Research.2018; 46(1): 868.     CrossRef
Use of antibiotics in broiler production: Global impacts and alternatives
Youcef Mehdi, Marie-Pierre Létourneau-Montminy, Marie-Lou Gaucher, Younes Chorfi, Gayatri Suresh, Tarek Rouissi, Satinder Kaur Brar, Caroline Côté, Antonio Avalos Ramirez, Stéphane Godbout
Animal Nutrition.2018; 4(2): 170.     CrossRef
Ruminal fermentation, nutrient metabolism, and methane emissions of sheep in response to dietary supplementation with Bacillus licheniformis
K.D. Deng, Y. Xiao, T. Ma, Y. Tu, Q.Y. Diao, Y.H. Chen, J.J. Jiang
Animal Feed Science and Technology.2018; 241: 38.     CrossRef
Efficient Culture of Rhodopseudomonas Palustris Using Landfill Leachate
Qing Wang, Lijun Shen, Zhenzhen Zhao, Hai Yan, Qianqian Xu, Chunhua Yin, Xiaolu Liu, Haiyang Zhang, Yang Liu
Journal of Pure and Applied Microbiology.2018; 12(4): 1679.     CrossRef
Effect of Fermented Cereals, Probiotics, and Phytase on the Sensory Quality of Poultry Meat
S. Yasar, E. Boselli, F. Rossetti, M.S. Gok
Scientia Agriculturae Bohemica.2018; 49(3): 225.     CrossRef
Supplemental effects of probiotic Bacillus subtilis fmbJ on growth performance, antioxidant capacity, and meat quality of broiler chickens
Kaiwen Bai, Qiang Huang, Jingfei Zhang, Jintian He, Lili Zhang, Tian Wang
Poultry Science.2017; 96(1): 74.     CrossRef
Probiotic supplementation and fast freezing to improve quality attributes and oxidation stability of frozen chicken breast muscle
Hyun-Wook Kim, Danika K. Miller, Feifei Yan, Weichao Wang, Heng-wei Cheng, Yuan H. Brad Kim
LWT.2017; 75: 34.     CrossRef
Influence of postbiotic RG14 and inulin combination on cecal microbiota, organic acid concentration, and cytokine expression in broiler chickens
K.Y. Kareem, T.C. Loh, H.L. Foo, S.A. Asmara, H. Akit
Poultry Science.2017; 96(4): 966.     CrossRef
Effects of Dietary Bacillus licheniformis on Gut Physical Barrier, Immunity, and Reproductive Hormones of Laying Hens
Yang Wang, Wei Du, Kai Lei, Baikui Wang, Yuanyuan Wang, Yingshan Zhou, Weifen Li
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2017; 9(3): 292.     CrossRef
Effect of probiotics in poultry for improving meat quality
Teodora Popova
Current Opinion in Food Science.2017; 14: 72.     CrossRef
A Bacillus subtilis strain as probiotic in poultry: selection based on in vitro functional properties and enzymatic potentialities
Houda Hmani, Lobna Daoud, Mouna Jlidi, Karim Jalleli, Manel Ben Ali, Adel Hadj Brahim, Mansour Bargui, Alaeddine Dammak, Mamdouh Ben Ali
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology.2017; 44(8): 1157.     CrossRef
Alternatives to antibiotics for maximizing growth performance and feed efficiency in poultry: a review
U. Gadde, W. H. Kim, S. T. Oh, Hyun S. Lillehoj
Animal Health Research Reviews.2017; 18(1): 26.     CrossRef
Effects of Enterococcus faecium SLB 120 on growth performance, blood parameters, relative organ weight, breast muscle meat quality, excreta microbiota shedding, and noxious gas emission in broilers
R.X. Lan, S.I. Lee, I.H. Kim
Poultry Science.2017; 96(9): 3246.     CrossRef
Impact of lyophilized Lactobacillus salivarius DSPV 001P administration on growth performance, microbial translocation, and gastrointestinal microbiota of broilers reared under low ambient temperature
J.E. Blajman, C.A. Olivero, M.L. Fusari, J.A. Zimmermann, E. Rossler, A.P. Berisvil, A. Romero Scharpen, D.M. Astesana, L.P. Soto, M.L. Signorini, M.V. Zbrun, L.S. Frizzo
Research in Veterinary Science.2017; 114: 388.     CrossRef
Effect ofBacillus subtilisCGMCC 1.1086 on the growth performance and intestinal microbiota of broilers
Y. Li, Q. Xu, Z. Huang, L. Lv, X. Liu, C. Yin, H. Yan, J. Yuan
Journal of Applied Microbiology.2016; 120(1): 195.     CrossRef
Effects of probiotics feeding on meat quality of chicken breast during postmortem storage
H.W. Kim, F.F. Yan, J.Y. Hu, H.W. Cheng, Y.H.B. Kim
Poultry Science.2016; 95(6): 1457.     CrossRef
Effects of Bacillus licheniformis on the growth performance and expression of lipid metabolism-related genes in broiler chickens challenged with Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis
Mengjia Zhou, Dong Zeng, Xueqin Ni, Teng Tu, Zhongqiong Yin, Kangcheng Pan, Bo Jing
Lipids in Health and Disease.2016;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary postbiotic and inulin on growth performance, IGF1 and GHR mRNA expression, faecal microbiota and volatile fatty acids in broilers
Karwan Yaseen Kareem, Teck Chwen Loh, Hooi Ling Foo, Henny Akit, Anjas Asmara Samsudin
BMC Veterinary Research.2016;[Epub]     CrossRef
Immune Responses Induced by Recombinant Bacillus Subtilis Expressing the Hemagglutinin Protein of H5N1 in chickens
Chunxiao Mou, Liqi Zhu, Jingjing Yang, Wenwen Xu, Xiaoying Cheng, Qian Yang
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Effects of Bacillus subtilis, Kefir and β-Glucan Supplementation on Growth Performance, Blood Characteristics, Meat Quality and Intestine Microbiota in Broilers
Abdolreza Hosseindoust, Jae Won Park, In Ho Kim
Korean Journal of Poultry Science.2016; 43(3): 159.     CrossRef
Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented withRhodopseudomonas palustrisin drinking water
Q.Q. Xu, H. Yan, X.L. Liu, L. Lv, C.H. Yin, P. Wang
British Poultry Science.2014; 55(3): 360.     CrossRef
Supplemental effect of probioticBacillus subtilis B2A on productivity, organ weight, intestinalSalmonella microflora, and breast meat quality of growing broiler chicks
J.H. Park, I.H. Kim
Poultry Science.2014; 93(8): 2054.     CrossRef
Growth Promoters and Novel Feed Additives Improving Poultry Production and Health, Bioactive Principles and Beneficial Applications: The Trends and Advances-A Review
Kuldeep Dhama, Ruchi Tiwari, Rifat Ullah Khan, Sandip Chakrabort, Marappan Gopi, Kumaragurubaran Karthik, Mani Saminathan, Perumal Arumugam Desingu, Lakshmi Tulasi Sunkara
International Journal of Pharmacology.2014; 10(3): 129.     CrossRef
Economic production of probiotics from kitchen waste
Chun-Hua Yin, Xue Dong, Le Lv, Zhi-Guo Wang, Qian-Qian Xu, Xiao-Lu Liu, Hai Yan
Food Science and Biotechnology.2013; 22(S1): 59.     CrossRef