Improvement of Fermentation and Nutritive Quality of Straw-grass Silage by Inclusion of Wet Hulless-barley Distillers' Grains in Tibet
Xianjun Yuan (Yuan X), Chengqun Yu (Yu C), M. Shimojo (Shimojo M), Tao Shao (Shao T)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(4):479-485.   Published online 2012 Feb 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11435
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Varieties and ensiling: Impact on chemical composition, fermentation quality and bacterial community of alfalfa
Jianyu Lin, Guanhua Li, Lin Sun, Shuang Wang, Xin Meng, Licong Sun, Lin Yuan, Linbo Xu
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of isolated lactic acid bacteria on the quality and bacterial diversity of native grass silage
Jian Bao, Gentu Ge, Zhijun Wang, Yanzi Xiao, Muqier Zhao, Lin Sun, Yu Wang, Jiawei Zhang, Yushan Jia, Shuai Du
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of harvest stages and lactic acid bacteria additives on the nutritional quality of silage derived from triticale, rye, and oat on the Qinghai-Tibet Plateau
Jun Ma, Hanling Dai, Hancheng Liu, Wenhua Du
PeerJ.2023; 11: e15772.     CrossRef
Microbiomics and volatile metabolomics-based investigation of changes in quality and flavor of oat (Avena sativa L.) silage at different stages
Xiaochen Deng, Yushan Jia, Gentu Ge, Zhijun Wang, Mingjian Liu, Jian Bao, Muqier Zhao, Qiang Si, Yichao Liu, Weixuan Zhao
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of applying different additives on the fermentation characteristics and aerobic stability of total mixed ration silage prepared with local feed resources in Tibet
Zhihao Dong, Xuxiong Tao, Yuhong Bao, Jie Zhao, Siran Wang, Junfeng Li, Qinhua Liu, Tao Shao
Grassland Science.2022; 68(1): 78.     CrossRef
Elucidation of gene action and combining ability for productive tillering in spring barley
V. M. Hudzenko, T. P. Polishchuk, A. A. Lysenko, I. V. Fedorenko, M. V. Fedorenko, L. V. Khudolii, V. A. Ishchenko, H. M. Kozelets, A. I. Babenko, S. P. Tanchyk, S. M. Mandrovska
Regulatory Mechanisms in Biosystems.2022; 13(2): 197.     CrossRef
Plastidic G6PDH and root structure regulation are essential for high nitrogen use efficiency in highland barley adaptation to low nitrogen
Juan Qin, Xiaomin Wang, Xiangxiang Wang, Mengjiao Ruan, Junjie Li, Na Gao, Xiaofan Na, Yurong Bi
Environmental and Experimental Botany.2022; 202: 105043.     CrossRef
Effects of antibacterial peptide-producing Bacillus subtilis, gallic acid, and cellulase on fermentation quality and bacterial community of whole-plant corn silage
Zhiheng Zhang, Yuqin Wang, Saiqiao Wang, Lu Zhao, Binglei Zhang, Wanhang Jia, Zhenhan Zhai, Lingping Zhao, Yuanxiao Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Genome wide association study of plant height and tiller number in hulless barley
Yixiong Bai, Xiaohong Zhao, Xiaohua Yao, Youhua Yao, Likun An, Xin Li, Yong Wang, Xin Gao, Yatao Jia, Lulu Guan, Man Li, Kunlun Wu, Zhonghua Wang, Aimin Zhang
PLOS ONE.2021; 16(12): e0260723.     CrossRef
Farklı Biçim Devresinin ve Arpa Kırması Uygulamalarının Tek Yıllık Yem Bitkileri Karışımının Silaj Özelliklerine Etkileri
Esra GÜRSOY, Emre KARA, Mustafa SÜRMEN
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi.2021; 8(3): 273.     CrossRef
Population genomics identifies patterns of genetic diversity and selection in chicken
Diyan Li, Yan Li, Miao Li, Tiandong Che, Shilin Tian, Binlong Chen, Xuming Zhou, Guolong Zhang, Uma Gaur, Majing Luo, Kai Tian, Mengnan He, Shen He, Zhongxian Xu, Long Jin, Qianzi Tang, Yifei Dai, Huailiang Xu, Yaodong Hu, Xiaoling Zhao, Huadong Yin, Yan
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Characteristics of lactic acid bacteria isolated from different sources and their effects on the silage quality of oat (Avena sativa L.) straw on the Tibetan Plateau
Siran Wang, Xianjun Yuan, Zhihao Dong, Junfeng Li, Tao Shao
Grassland Science.2018; 64(2): 128.     CrossRef
Inclusion of alfalfa improves nutritive value and in vitro digestibility of various straw–grass mixed silages in Tibet
Siran Wang, Junfeng Li, Zhihao Dong, Lei Chen, Tao Shao
Grass and Forage Science.2018; 73(3): 694.     CrossRef
Fermentation quality, in vitro digestibility and aerobic stability of total mixed ration silages prepared with whole-plant corn (Zea mays L.) and hulless barley (Hordeum vulgare L.) straw
XianJun Yuan, AiYou Wen, Jian Wang, JunFeng Li, Seare T. Desta, D. J. Undersander, Tao Shao
Animal Production Science.2018; 58(10): 1860.     CrossRef
Isolating and evaluating lactic acid bacteria strains for effectiveness on silage quality at low temperatures on the Tibetan Plateau
Siran Wang, Xianjun Yuan, Zhihao Dong, Junfeng Li, Tao Shao
Animal Science Journal.2017; 88(11): 1722.     CrossRef
Effects of calcium propionate on the fermentation quality and aerobic stability of alfalfa silage
Zhihao Dong, Xianjun Yuan, Aiyou Wen, Seare T. Desta, Tao Shao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2017; 30(9): 1278.     CrossRef
Effects of ethanol, molasses and Lactobacillus plantarum on fermentation characteristics and aerobic stability of total mixed ration silages
X. J. Yuan, J. Wang, G. Guo, A. Y. Wen, S. T. Desta, T. Shao
Grass and Forage Science.2016; 71(2): 328.     CrossRef
Effects of ethanol, molasses and Lactobacillus plantarum on the fermentation quality, in vitro digestibility and aerobic stability of total mixed ration silages in the Tibetan plateau of China
Xianjun Yuan, Aiyou Wen, Jian Wang, Gang Guo, Seare T. Desta, Tao Shao
Animal Science Journal.2016; 87(5): 681.     CrossRef
Inclusion of wet hulless‐barley distillers’ grains in mixed silage enhances fermentation and in vitro degradability in Tibet
Xianjun Yuan, Zhihao Dong, Seare T. Desta, Haoran Jia, Tao Shao
Grassland Science.2016; 62(4): 248.     CrossRef
Effects of sodium diacetate on the fermentation profile, chemical composition and aerobic stability of alfalfa silage
XianJun Yuan, AiYou Wen, Seare T. Desta, Jian Wang, Tao Shao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2016; 30(6): 804.     CrossRef
Adding distiller's grains and molasses on fermentation quality of rice straw silages
XianJun Yuan, ZhiHao Dong, Seare Tajebe Desta, AiYou Wen, Xiaoxuan Zhu, Ting Rong, Tao Shao
Ciência Rural.2016; 46(12): 2235.     CrossRef
The effect of different additives on the fermentation quality, in vitro digestibility and aerobic stability of a total mixed ration silage
XianJun Yuan, Gang Guo, AiYou Wen, Seare T. Desta, Jian Wang, Yong Wang, Tao Shao
Animal Feed Science and Technology.2015; 207: 41.     CrossRef
Effects of fibrolytic enzymes, molasses and lactic acid bacteria on fermentation quality of mixed silage of corn and hulless–barely straw in the Tibetan Plateau
Gang Guo, Xianjun Yuan, Longxin Li, Aiyou Wen, Tao Shao
Grassland Science.2014; 60(4): 240.     CrossRef
Effects of adding acetic acid and molasses on fermentation quality and aerobic stability of total mixed ration silage prepared with hulless barley straw in Tibet
Xiaoyan Qiu, Gang Guo, Xianjun Yuan, Tao Shao
Grassland Science.2014; 60(4): 206.     CrossRef
Effect of inclusion of grasses and wet hulless-barley distillers’ grains on the fermentation and nutritive quality of oat straw- and straw-grass silages in Tibet
XianJun Yuan, ChengQun Yu, ZhiHua Li, M. Shimojo, Tao Shao
Animal Production Science.2013; 53(5): 419.     CrossRef