Comparison of Nitrogen Metabolism in Yak (Bos grunniens) and Indigenous Cattle (Bos taurus) on the Qinghai-Tibetan Plateau
Hucheng Wang, Ruijun Long, Juan Boo Liang, Xusheng Guo, Luming Ding, Zhanhuan Shang
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(6):766-773.   Published online 2011 Apr 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bacterial communities in the solid, liquid, dorsal, and ventral epithelium fractions of yak ( Bos grunniens ) rumen
Qingmiao Ren, Huazhe Si, Xiaoting Yan, Chang Liu, Luming Ding, Ruijun Long, Zhipeng Li, Qiang Qiu
MicrobiologyOpen.2020;[Epub]     CrossRef
Selection signatures for high‐altitude adaptation in ruminants
J. Friedrich, P. Wiener
Animal Genetics.2020; 51(2): 157.     CrossRef
An Untargeted Metabolomics Investigation of Jiulong Yak (Bos grunniens) Meat by 1H-NMR
Chenglin Zhu, Massimiliano Petracci, Cheng Li, Enrico Fiore, Luca Laghi
Foods.2020; 9(4): 481.     CrossRef
Differential expression of skeletal muscle mitochondrial proteins in yak, dzo, and cattle: a proteomics-based study
Ling LONG, Yipan ZHU, Zhenzi LI, Haixia ZHANG, Lixia LIU, Jialin BAI
Journal of Veterinary Medical Science.2020; 82(8): 1178.     CrossRef
Characterization of the complete mitochondrial genome sequence of golden wild yak and revealed its phylogenetic relationship with 9 yak subspecies
Yan Zhang, Qiuying Wu, Liqin Yang, Xuanyu Chen, Chun Wang, Yan Zhang, Yutian Zeng, Ling Xu, Chuanzhi Lu, Changjun Zeng, Guangbin Zhou, Tianzhen Song, Ming Zhang
Mitochondrial DNA Part B.2019; 4(1): 660.     CrossRef
Characterization of Yak Common Biofluids Metabolome by Means of Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Chenglin Zhu, Cheng Li, Yaning Wang, Luca Laghi
Metabolites.2019; 9(3): 41.     CrossRef
Skeletal muscle proteome analysis provides insights on high altitude adaptation of yaks
Wenting Wen, Zheze Zhao, Ruolin Li, Jiuqiang Guan, Zhiwei Zhou, Xiaolin Luo, Surendranath P. Suman, Qun Sun
Molecular Biology Reports.2019; 46(3): 2857.     CrossRef
Rumen parameters of yaks ( Bos grunniens ) and indigenous cattle ( Bos taurus ) grazing on the Qinghai‐Tibetan Plateau
Fuyu Shi, Hucheng Wang, Abraham Allan Degen, Jianwei Zhou, Na Guo, Shah Mudassar, Ruijun Long
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019;[Epub]     CrossRef
Transcriptome profiles revealed the mechanisms underlying the adaptation of yak to high-altitude environments
Jin-Wei Xin, Zhi-Xin Chai, Cheng-Fu Zhang, Qiang Zhang, Yong Zhu, Han-Wen Cao, Qiu-Mei Ji, Jin-Cheng Zhong
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of peripheral blood reveals transcriptomic adaptations to extreme environments on the Qinghai-Tibetan Plateau in the gray wolf (Canis lupus chanco)
Guangshuai Liu, Chao Zhao, Xiufeng Yang, Junliang Shang, Xiaodong Gao, Guolei Sun, Huashan Dou, Honghai Zhang
Organisms Diversity & Evolution.2019; 19(3): 543.     CrossRef
Changes of β-carotene and retinol levels and BCO1 gene and protein expressions in yak tissues at different nutritional seasons
D.-X. Cao, S.-L. Wang, R. WANG, S.-T. Chai, S.-J. Liu, L.-Z. Hao
Journal of Animal and Feed Sciences.2019; 28(2): 120.     CrossRef
Comparisons of lung and gluteus transcriptome profiles between yaks at different ages
Jin-Wei Xin, Zhi-Xin Chai, Cheng-Fu Zhang, Qiang Zhang, Yong Zhu, Han-Wen Cao, Qiu-Mei Ji, Jin-Cheng Zhong
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Effect of different levels of selenium yeast on the antioxidant status, nutrient digestibility, selenium balances and nitrogen metabolism of Tibetan sheep in the Qinghai-Tibetan Plateau
Zhaofeng Wang, Yuhui Tan, Xiongxiong Cui, Shenghua Chang, Xiang Xiao, Tianhai Yan, Hong Wang, Fujiang Hou
Small Ruminant Research.2019; 180: 63.     CrossRef
Effect of parity in different grazing seasons on milk yield and composition of cattle × yak hybrids in the Himalayan alpines
Shanker Raj Barsila
Journal of Applied Animal Research.2019; 47(1): 591.     CrossRef
Apparent digestibility, rumen fermentation, digestive enzymes and urinary purine derivatives in yaks and Qaidam cattle offered forage-concentrate diets differing in nitrogen concentration
J.W. Zhou, H. Liu, C.L. Zhong, A.A. Degen, G. Yang, Y. Zhang, J.L. Qian, W.W. Wang, L.Z. Hao, Q. Qiu, Z.H. Shang, X.S. Guo, L.M. Ding, R.J. Long
Livestock Science.2018; 208: 14.     CrossRef
Fatty acid profile of ghee derived from two genotypes (cattle–yak vs yak) grazing different alpine Himalayan pasture sites
S. Marquardt, S. R. Barsila, S. L. Amelchanka, N. R. Devkota, M. Kreuzer, F. Leiber
Animal Production Science.2018; 58(2): 358.     CrossRef
Effect of slow-release urea on the composition of ruminal bacteria and fungi communities in yak
X.T. Yan, B.Y. Yan, Q.M. Ren, J.J. Dou, W.W. Wang, J.J. Zhang, J.W. Zhou, R.J. Long, L.M. Ding, J. Han, Z.P. Li, Q. Qiu
Animal Feed Science and Technology.2018; 244: 18.     CrossRef
Urinary purine derivatives excretion, rumen microbial nitrogen synthesis and the efficiency of utilization of recycled urea in Tibetan and fine-wool sheep
J.W. Zhou, J.D. Mi, A.A. Degen, L.M. Ding, X.S. Guo, Z.H. Shang, W.W. Wang, R.J. Long
Animal Feed Science and Technology.2017; 227: 24.     CrossRef
Rumen prokaryotic communities of ruminants under different feeding paradigms on the Qinghai-Tibetan Plateau
Dan Xue, Huai Chen, Xinquan Zhao, Shixiao Xu, Linyong Hu, Tianwei Xu, Lin Jiang, Wei Zhan
Systematic and Applied Microbiology.2017; 40(4): 227.     CrossRef
Comparison of aquaporin-1 expression between yak (Bos grunniens) and indigenous cattle (Bos taurus) in the Qinghai–Tibetan Plateau
C. L. Zhong, J. P. Kang, G. S. Stewart, J. W. Zhou, X. D. Huang, J. D. Mi, J. Liu, C. Yang, Y. Zhang, R. J. Long
Animal Production Science.2017; 57(8): 1618.     CrossRef
Comparative analysis of the microRNA transcriptome between yak and cattle provides insight into high-altitude adaptation
Jiuqiang Guan, Keren Long, Jideng Ma, Jinwei Zhang, Dafang He, Long Jin, Qianzi Tang, Anan Jiang, Xun Wang, Yaodong Hu, Shilin Tian, Zhi Jiang, Mingzhou Li, Xiaolin Luo
PeerJ.2017; 5: e3959.     CrossRef
Cloning of oligopeptide transport carrier PepT1 and comparative analysis of PepT1 messenger ribonucleic acid expression in response to dietary nitrogen levels in yak (Bos grunniens) and indigenous cattle (Bos taurus) on the Qinghai–Tibetan plateau1
H. C. Wang, F. Y. Shi, M. J. Hou, X. Y. Fu, R. J. Long
Journal of Animal Science.2016; 94(8): 3431.     CrossRef
Yak Response to High-Altitude Hypoxic Stress by Altering mRNA Expression and DNA Methylation of Hypoxia-Inducible Factors
Xianrong Xiong, Mei Fu, Daoliang Lan, Jian Li, Xiangdong Zi, Jincheng Zhong
Animal Biotechnology.2015; 26(3): 222.     CrossRef
Physiological insight into the high-altitude adaptations in domesticated yaks (Bos grunniens) along the Qinghai-Tibetan Plateau altitudinal gradient
X.Z. Ding, C.N. Liang, X. Guo, X.Y. Wu, H.B. Wang, K.A. Johnson, P. Yan
Livestock Science.2014; 162: 233.     CrossRef
Nitrogen metabolism and recycling in yaks (Bos grunniens) offered a forage - concentrate diet differing in N concentration
X. S. Guo, Y. Zhang, J. W. Zhou, R. J. Long, G. S. Xin, B. Qi, L. M. Ding, H. C. Wang
Animal Production Science.2012; 52(5): 287.     CrossRef
Comparison of methanogen diversity of yak (Bos grunniens) and cattle (Bos taurus) from the Qinghai-Tibetan plateau, China
Xiao Huang, Hui Tan, Ruijun Long, Juan Liang, André-Denis G Wright
BMC Microbiology.2012; 12(1): 237.     CrossRef
Recovery and germinability of seeds ingested by yaks and Tibetan sheep could have important effects on the population dynamics of alpine meadow plants on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xiaojun Yu, Changlin Xu, Fang Wang, Zhanhuan Shang, Ruijun Long
The Rangeland Journal.2012; 34(3): 249.     CrossRef
Influences of dietary nitrogen and non-fiber carbohydrate levels on apparent digestibility, rumen fermentation and nitrogen utilization in growing yaks fed low quality forage based-diet
Y. Zhang, J.W. Zhou, X.S. Guo, G.X. Cui, L.M. Ding, H.C. Wang, L.W. Li, R.J. Long
Livestock Science.2012; 147(1-3): 139.     CrossRef