Effect of Feeding Enzymolytic Soybean Meal on Performance, Digestion and Immunity of Weaned Pigs
S. F. Zhou (Zhou SF), Z. W. Sun (Sun ZW), L. Z. Ma (Ma LZ), J. Y. Yu (Yu JY), C. S. Ma (Ma CS), Y. J. Ru (Ru YJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(1):103-109.   Published online 2010 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10205
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Different dietary protein sources influence growth performance, antioxidant capacity, immunity, fecal microbiota and metabolites in weaned piglets
Lianhua Zhang, Xiangshu Piao
Animal Nutrition.2022; 8: 71.     CrossRef
Incorporating hydrolyzed soy protein or black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal into feeds for Totoaba macdonaldi
Emmanuel Villanueva-Gutiérrez, Chrystian Rodriguez-Armenta, Mayra L. González-Félix, Martin Perez-Velazquez
Aquaculture.2022; 554: 738152.     CrossRef
Effects of dietary protease supplementation on growth rate, nutrient digestibility, and intestinal morphology of weaned pigs
Minho Song, Byeonghyeon Kim, Jin Ho Cho, Hyunjin Kyoung, Sangwoo Park, Jee-Yeon Cho, Kyeong II Park, Hyeun Bum Kim, Jeong Jae Lee
Journal of Animal Science and Technology.2022; 64(3): 462.     CrossRef
Comparative Efficacy of Fish Meal Replacement With Enzymatically Treated Soybean Meal on Growth Performance, Immunity, Oxidative Capacity and Fecal Microbiota in Weaned Pigs
Ning Yang, Mohan Li, Yuetong Huang, Xiaona Liang, Zhizhong Quan, Haiying Liu, Jiantao Li, Xiqing Yue
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Dietary effects of enzymolytic soybean meal inclusion on antioxidant capacity, intestinal morphology and caecal microbiota of Rex rabbits
Fangen Kong, Tao Liu, Yajuan Liu, Zhikai Yu, Wei Zhang, Dongfeng Fan, Jiaqi Fan, Lingchang Kong, Bin Li, Saijuan Chen, Baojiang Chen
Italian Journal of Animal Science.2022; 21(1): 1220.     CrossRef
Intestinal Health of Pigs Upon Weaning: Challenges and Nutritional Intervention
Lan Zheng, Marcos Elias Duarte, Ana Sevarolli Loftus, Sung Woo Kim
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Enzyme-Treated Soybean Meal Replacing Extruded Full-Fat Soybean Affects Nitrogen Digestibility, Cecal Fermentation Characteristics and Bacterial Community of Newly Weaned Piglets
Hao Li, Jie Yin, Xi He, Zhiqing Li, Bie Tan, Qian Jiang, Jiashun Chen, Xiaokang Ma
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Enzyme-Treated Soybean Meal Enhanced Performance via Improving Immune Response, Intestinal Morphology and Barrier Function of Nursery Pigs in Antibiotic Free Diets
Shenfei Long, Jiayu Ma, Xiangshu Piao, Yuxin Li, Simone Husballe Rasmussen, Li Liu
Animals.2021; 11(9): 2600.     CrossRef
Comparative effects of enzymatic soybean, fish meal and milk powder in diets on growth performance, immunological parameters, SCFAs production and gut microbiome of weaned piglets
Yingjie Li, Yang Liu, Jiangnan Wu, Qiuhong Chen, Qiang Zhou, Fali Wu, Ruinan Zhang, Zhengfeng Fang, Yan Lin, Shengyu Xu, Bin Feng, Yong Zhuo, De Wu, Lianqiang Che
Journal of Animal Science and Biotechnology.2021;[Epub]     CrossRef
Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in Thailand
Wacharaporn Tanumtuen, Seksom Attamangkune, Ling Tang, Qiang Zhang, Wei-Wei Xiao, Sen Liu, Yuwares Ruangpanit
Tropical Animal Health and Production.2020; 52(1): 425.     CrossRef
Soybean bioactive peptides supplementation during late gestation and lactation affect the reproductive performance, free amino acid composition in plasma and milk of sows
Yong Zhuo, Meng Cao, Yan Li, Ling Tang, Wentao Li, Xiaojun Jiang, Weiwei Xiao, Sen Liu, Xuemei Jiang, Zhengfeng Fang, Liangqiang Che, Shengyu Xu, Bin Feng, Jian Li, Yan Lin, Wu De
Livestock Science.2020; 237: 104064.     CrossRef
Effects of different dietary levels of soybean protein hydrolysates on the growth performance, antioxidant capacity and relative mRNA expression levels of juvenile hybrid grouper ( Epinephelus fuscoguttatus ♀ ×
Dazhi Liang, Junxian Wang, Gyan Warson Ray, Qihui Yang, Beiping Tan, Xiaohui Dong, Shuyan Chi, Hongyu Liu, Shuang Zhang
Aquaculture Nutrition.2020; 26(6): 1857.     CrossRef
The effects of enzymatically treated soybean meal on growth performance and intestinal structure, barrier integrity, inflammation, oxidative status, and volatile fatty acid production of nursery pigs
Leigh A Ruckman, Amy L Petry, Stacie A Gould, Brian J Kerr, John F Patience
Translational Animal Science.2020;[Epub]     CrossRef
Comparative effects of enzymolytic soybean meal and antibiotics in diets on growth performance, antioxidant capacity, immunity, and intestinal barrier function in weaned pigs
X.K. Ma, Q.H. Shang, Q.Q. Wang, J.X. Hu, X.S. Piao
Animal Feed Science and Technology.2019; 248: 47.     CrossRef
Effects of replacing soybean meal, soy protein concentrate, fermented soybean meal or fish meal with enzyme-treated soybean meal on growth performance, nutrient digestibility, antioxidant capacity, immunity and intestinal morphology in weaned pigs
Xiaokang Ma, Qinghui Shang, Jiangxu Hu, Hansuo Liu, C. Brøkner, Xiangshu Piao
Livestock Science.2019; 225: 39.     CrossRef
Effects of different protein sources completely replacing fish meal in low‐protein diet on growth performance, intestinal digestive physiology, and nitrogen digestion and metabolism in nursery pigs
Rui Li, Gaifeng Hou, Zehe Song, Cong Wu, Jianfei Zhao, Xingdong Sun, Xuxiang Xiang, Zhiyong Fan, De‐xing Hou, Xi He
Animal Science Journal.2019; 90(8): 977.     CrossRef
Dietary inclusion of hydrolyzed soybean and cottonseed meals influence digestion, metabolic enzymes, and growth-related hormones and growth of juvenile turbot (Scophthalmus maximus)
Zhidong Song, Peiyu Li, Jiying Wang, Yongzhi Sun, Chengqiang Wang
Aquaculture International.2018; 26(4): 1017.     CrossRef
Assessing the Effects of Dietary Inclusion of Hydrolyzed Soy Protein on the Growth, Nutrient Retention, Body Composition, and Serum Hormone of Juvenile Starry Flounder, Platichthys stellatus
Zhidong Song, Jiying Wang, Hongjin Qiao, Limin Zhang, Peiyu Li
Journal of the World Aquaculture Society.2016; 47(2): 230.     CrossRef
Antioxidant capacities of Artemisia annua L. leaves and enzymatically treated Artemisia annua L. in vitro and in broilers
X.L. Wan, Y. Niu, X.C. Zheng, Q. Huang, W.P. Su, J.F. Zhang, L.L. Zhang, T. Wang
Animal Feed Science and Technology.2016; 221: 27.     CrossRef
Effects of enzymatically hydrolyzed blood cells on growth performance and intestinal characteristics of newly weaned piglets
Qiushi Chen, Hao Zhang, Yanbin Zheng, Anshan Shan, Zhongpeng Bi
Livestock Science.2013; 157(2-3): 514.     CrossRef