Expression of Prolactin Receptor mRNA after Melatonin Manipulated in Cashmere Goats Skin during Cashmere Growth
Chunwang Yue (Yue C), Lixin Du (Du L), Wei Zhang (Zhang W), Xiaoping Zhu (Zhu X), Xianghao Kong (Kong X), Zhihai Jia (Jia Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(10):1291-1298.   Published online 2010 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.10010
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of melatonin implantation on cashmere growth, hormone concentrations and cashmere yield in cashmere-perennial-type Liaoning cashmere goats
Chunhui Duan, Jianhai Xu, Yu Zhang, Wei Zhang, Yabo Sun, Zhihai Jia
Animal Production Science.2017; 57(1): 60.     CrossRef
Manipulation of reproductive seasonality using melatonin implantation in Anglo-Nubian does treated with controlled internal drug release and equine chorionic gonadotropin during the nonbreeding season
M.Y. El-Mokadem, A.N.M. Nour El-Din, T.A. Ramadan, A.M.A. Rashad, T.A. Taha, M.A. Samak
Journal of Dairy Science.2017; 100(6): 5028.     CrossRef
Integrated analysis of coding genes and non-coding RNAs during hair follicle cycle of cashmere goat (Capra hircus)
Shanhe Wang, Wei Ge, Zhixin Luo, Yang Guo, Beilei Jiao, Lei Qu, Zhiying Zhang, Xin Wang
BMC Genomics.2017;[Epub]     CrossRef
Effects of tryptophan supplementation on cashmere fiber characteristics, serum tryptophan, and related hormone concentrations in cashmere goats
H. Ma, W. Zhang, W.H. Song, P. Sun, Z.H. Jia
Domestic Animal Endocrinology.2012; 43(3): 239.     CrossRef