Evaluation of Dietary Supplementation of Delta-aminolevulinic Acid and Chito-oligosaccharide on Production Performance, Egg Quality and Hematological Characteristics in Laying Hens
L. Yan (Yan L), J. H. Lee (Lee JH), Q. W. Meng (Meng QW), X. Ao (Ao X), I. H. Kim (Kim IH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(8):1028-1033.   Published online 2010 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90639
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of dietary Bacillus coagulans on the productive performance, egg quality, serum parameters, and intestinal morphology of laying hens during the late laying period
Xiaoming Wang, Huafeng Jian, Wenyan Zhao, Jiankui Li, Xiaoting Zou, Xinyang Dong
Italian Journal of Animal Science.2023; 22(1): 95.     CrossRef
Dietary chitooligosaccharide supplementation alleviates intestinal barrier damage, and oxidative and immunological stress in lipopolysaccharide-challenged laying hens
Y.F. Gu, Y.P. Chen, R. Jin, C. Wang, C. Wen, Y .M. Zhou
Poultry Science.2022; 101(4): 101701.     CrossRef
Dietary Chitosan Supplementation Improved Egg Production and Antioxidative Function in Laying Breeders
Yinhao Li, Qingyue Zhang, Yonghui Feng, Sumei Yan, Binlin Shi, Xiaoyu Guo, Yanli Zhao, Yongmei Guo
Animals.2022; 12(10): 1225.     CrossRef
Impact of chitosan on productive and physiological performance and gut health of poultry
Shaaban S. Elnesr, Hamada A. M. Elwan, Mohamed I. El Sabry, Abdelrazeq M. Shehata, Mahmoud Alagawany
World's Poultry Science Journal.2022; 78(2): 483.     CrossRef
Effects of 5-aminolevulinic acid on the inflammatory responses and antioxidative capacity in broiler chickens challenged with lipopolysaccharide
Jiang Chen, Huakang Wang, Zhengke Wu, Hongxia Gu, Chong Li, Shaolong Wang, Guohua Liu
animal.2022; 16(7): 100575.     CrossRef
Dietary Fructooligosaccharides Effectively Facilitate the Production of High-Quality Eggs via Improving the Physiological Status of Laying Hens
Uchechukwu Edna Obianwuna, Xin-Yu Chang, Jing Wang, Hai-Jun Zhang, Guang-Hai Qi, Kai Qiu, Shu-Geng Wu
Foods.2022; 11(13): 1828.     CrossRef
Effects of different degrees of deacetylation and levels of chitosan on performance, egg traits and serum biochemistry of laying hens
Afshin Farivar, Alp Atay, Zeynep Şahan, Uğur Serbester, Fatma Yenilmez, Ahmet Tekeli, Aygül Küçükgülmez, Ali Eslem Kadak, Mehmet Celik, Yusuf Uzun, Hasan Rüştü Kutlu, Ladine Baykal Çelik
Archives of Animal Nutrition.2022; 76(2): 112.     CrossRef
Multifunctional role of chitosan in farm animals: a comprehensive review
Mahmoud Kamal, Islam. M. Youssef, Hassan. A. Khalil, Mostafa. A. Ayoub, Nesrein M. Hashem
Annals of Animal Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Chitosan Oligosaccharide on Production Performance, Egg Quality and Ovarian Function in Laying Hens with Fatty Liver Syndrome
Wenjing Tao, Feng Jin, Qiwen Fan, Na Zhao, Geng Wang, Encun Du, Fang Chen, Wanzheng Guo, Shaowen Huang, Mingxin Chen, Jintao Wei
Animals.2022; 12(18): 2465.     CrossRef
New insights into the role of dietary marine-derived polysaccharides on productive performance, egg quality, antioxidant capacity, and jejunal morphology in late-phase laying hens
Yan Guo, Zhi-Hui Zhao, Zi-Yi Pan, Li-Long An, Balamuralikrishnan Balasubramanian, Wen-Chao Liu
Poultry Science.2020; 99(4): 2100.     CrossRef
Effects of 5-Aminolevulinic Acid as a Supplement on Animal Performance, Iron Status, and Immune Response in Farm Animals: A Review
Amin Omar Hendawy, Mostafa Sayed Khattab, Satoshi Sugimura, Kan Sato
Animals.2020; 10(8): 1352.     CrossRef
Effects of chitooligosaccharide supplementation on laying performance, egg quality, blood biochemistry, antioxidant capacity and immunity of laying hens during the late laying period
Qianqian Xu, Mahmoud Mostafa Mohammed Azzam, Xiaoting Zou, Xinyang Dong
Italian Journal of Animal Science.2020; 19(1): 1180.     CrossRef
Effects of 5-aminolevulinic acid supplementation on milk production, iron status, and immune response of dairy cows
A.O. Hendawy, M. Shirai, H. Takeya, S. Sugimura, S. Miyanari, S. Taniguchi, K. Sato
Journal of Dairy Science.2019; 102(12): 11009.     CrossRef
Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito-oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition
S. Swiatkiewicz, M. Swiatkiewicz, A. Arczewska-Wlosek, D. Jozefiak
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2015; 99(1): 1.     CrossRef
Effects of supplementation of chito-oligosaccharide on the growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics and appearance of diarrhea in weanling pigs
T.X. Zhou, J.H. Cho, I.H. Kim
Livestock Science.2012; 144(3): 263.     CrossRef
Evaluation of dietary supplementation of delta-aminolevulinic acid and chitooligosaccharide on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and fecal microbial shedding in weaned pigs
L. Yan, I.H. Kim
Animal Feed Science and Technology.2011; 169(3-4): 275.     CrossRef