Effect of Thyroid Hormone on the Gene Expression of Myostatin in Rat Skeletal Muscle
Ma Yi (Yi M), Chen Xiaoqiang (Xiaoqiang C), Li Qing (Qing L), An Xiaorong (Xiaorong A), Chen Yongfu (Yongfu C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(2):275-281.   Published online 2009 Jan 6     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2009.80290
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long-term fasting induced basal thermogenesis flexibility in female Japanese quails
Jie-Heng Xu, Xin-Yu Xu, Xing-Yu Huang, Ke-Xin Chen, He Wen, Ming Li, Jin-Song Liu
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology.2024; 292: 111611.     CrossRef
Content of selected amino acids in the gastrocnemius muscle during experimental hypothyroidism in rats
Marcin Gołyński, Maria Szpetnar, Marcin R. Tatara, Krzysztof Lutnicki, Magdalena Gołyńska, Łukasz Kurek, Marcin Szczepanik, Piotr Wilkołek
Journal of Veterinary Research.2016; 60(4): 489.     CrossRef