Mapping, Tissue Distribution and Polymorphism of Porcine Retinol Binding Protein Genes (RBP5 and RBP7)
W. H. Gong (Gong WH), Z. L. Tang (Tang ZL), J. L. Han (Han JL), S. L. Yang (Yang SL), H. Wang (Wang H), Y. Li (Li Y), K. Li (Li K)
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(11):1544-1550.   Published online 2008 Nov 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.70101
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The identification of novel regions for reproduction trait in Landrace and Large White pigs using a single step genome-wide association study
Rattikan Suwannasing, Monchai Duangjinda, Wuttigrai Boonkum, Rutjawate Taharnklaew, Komson Tuangsithtanon
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(12): 1852.     CrossRef
Associations of Polymorphisms in Four Candidate Genes with Carcass and/or Meat-Quality Traits in Two Meat-Type Chicken Lines
Yanfa Sun, Ranran Liu, Xiqing Lu, Yaodong Hu, Guiping Zhao, Maiqing Zheng, Jilan Chen, Hongrong Wang, Jie Wen
Animal Biotechnology.2013; 24(1): 53.     CrossRef
Characterization of the Expression Profile and Genetic Polymorphism of the Cellular Retinol-Binding Protein (CRBP IV) Gene in Erlang Mountainous Chickens
Hua-Dong Yin, Yan Wang, Zhi-Chao Zhang, Yi-Ping Liu, Shi-Yi Chen, Qing Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2013; 14(3): 4432.     CrossRef