Characterization of Embryonic Feather Follicle Development in the Chinese Indigenous Jilin White Goose
W. Wu (Wu W), R. F. Xu (Xu RF), X. Guo (Guo X), C. H. Li (Li CH), C. X. Wu (Wu CX)
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(3):346-352.   Published online 2008 Mar 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.70302
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nonlinear model fitting analysis of feather growth and development curves in the embryonic stages of Jilin white geese (Anser cygnoides)
Yudong Wang, Xianou Fu, Sihui Wang, Ichraf Mabrouk, Yuxuan Zhou, Yupu Song, Tuoya Liu, Jingyun Ma, Fangming Zhuang, Xue Zhang, Keyi Xu, Yongfeng Sun
Journal of Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef
Lef1 and Dlx3 May Facilitate the Maturation of Secondary Hair Follicles in the Skin of Gansu Alpine Merino
Hongxian Sun, Zhaohua He, Qiming Xi, Fangfang Zhao, Jiang Hu, Jiqing Wang, Xiu Liu, Zhidong Zhao, Mingna Li, Yuzhu Luo, Shaobin Li
Genes.2022; 13(8): 1326.     CrossRef
Morphological and Histochemical Description of Quail Feather Development
Soha Abdellateif Soliman
The Anatomical Record.2020; 303(7): 1865.     CrossRef
Exploration of key regulators driving primary feather follicle induction in goose skin
Xuewen Hu, Xiaokang Zhang, Zhiwei Liu, Shaomei Li, Xinting Zheng, Yangfan Nie, Yingfeng Tao, Xiaoliu Zhou, Wenqing Wu, Ge Yang, Qianqian Zhao, Yang Zhang, Qi Xu, Chunyan Mou
Gene.2020; 731: 144338.     CrossRef
Molecular Signaling and Nutritional Regulation in the Context of Poultry Feather Growth and Regeneration
Meng-jie Chen, Wen-yan Xie, Shi-guang Jiang, Xiu-qi Wang, Hui-chao Yan, Chun-qi Gao
Frontiers in Physiology.2020;[Epub]     CrossRef
The role of CTNNB1 and LEF1 in feather follicles development of Anser cygnoides and Anser anser
Yue Sun, Yuxuan Zhou, Petunia Msuthwana, Jing Liu, Chang Liu, Cornelius Tlotliso Sello, Yupu Song, Ziqiang Feng, Shengyi Li, Wei Yang, Yunpeng Xu, Xiaomin Yan, Chuanghang Li, Yujian Sui, Jingtao Hu, Yongfeng Sun
Genes & Genomics.2020; 42(7): 761.     CrossRef
Methionine improves feather follicle development in chick embryos by activating Wnt/β-catenin signaling
M.J. Chen, W.Y. Xie, N.X. Pan, X.Q. Wang, H.C. Yan,, C.Q. Gao
Poultry Science.2020; 99(9): 4479.     CrossRef
De Novo Assembly and Comparative Transcriptome Profiling of Anser anser and Anser cygnoides Geese Species’ Embryonic Skin Feather Follicles
Cornelius Tlotliso Sello, Chang Liu, Yongfeng Sun, Petunia Msuthwana, Jingtao Hu, Yujian Sui, Shaokang Chen, Yuxuan Zhou, Hongtao Lu, Chenguang Xu, Yue Sun, Jing Liu, Shengyi Li, Wei Yang
Genes.2019; 10(5): 351.     CrossRef
De Novo Transcriptome Sequencing Analysis of Goose (Anser anser) Embryonic Skin and the Identification of Genes Related to Feather Follicle Morphogenesis at Three Stages of Development
Chang Liu, Cornelius Sello, Yongfeng Sun, Yuxuan Zhou, Hongtao Lu, Yujian Sui, Jingtao Hu, Chenguang Xu, Yue Sun, Jing Liu, Shengyi Li, Yiming Zhang, Kaiyan Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(10): 3170.     CrossRef
Follicle characteristics and follicle developmental related Wnt6 polymorphism in Chinese indigenous Wanxi-white goose
Xingyong Chen, Haichen Bai, Li Li, Wei Zhang, Runshen Jiang, Zhaoyu Geng
Molecular Biology Reports.2012; 39(11): 9843.     CrossRef
An Overview of Feathers Formation, Moults and Down Production in Geese
J. Kozák
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(6): 881.     CrossRef