The Expression of Genes Related to Egg Production in the Liver of Taiwan Country Chickens
S. T. Ding, Y. H. Ko, B. R. Ou, P. H. Wang, C. L. Chen, M. C. Huang, Y. P. Lee, E. C. Lin, C. F. Chen, H. W. Lin, W. T. K. Cheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(1):19-24.   Published online 2008 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.70013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Transcriptome analysis reveals differentially expressed genes associated with high rates of egg production in chicken hypothalamic-pituitary-ovarian axis
Shailendra Kumar Mishra, Binlong Chen, Qing Zhu, Zhongxian Xu, Chunyou Ning, Huadong Yin, Yan Wang, Xiaoling Zhao, Xiaolan Fan, Mingyao Yang, Deying Yang, Qingyong Ni, Yan Li, Mingwang Zhang, Diyan Li
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Transcriptome analysis of ovary in relatively greater and lesser egg producing Jinghai Yellow Chicken
Tao Zhang, Lan Chen, Kunpeng Han, Xiangqian Zhang, Genxi Zhang, Guojun Dai, Jinyu Wang, Kaizhou Xie
Animal Reproduction Science.2019; 208: 106114.     CrossRef
Expression of APOB, ADFP and FATP1 and their correlation with fat deposition in Yunnan’s top six famous chicken breeds
J. Li, Z. Zhao, D. Xiang, B. Zhang, T. Ning, T. Duan, J. Rao, L. Yang, X. Zhang, F. Xiong
British Poultry Science.2018; 59(5): 494.     CrossRef
Functional genomics in chicken (Gallus gallus) - status and implications in poultry
S. Dhanasekaran, T.K. Bhattacharya, R.N. Chatterjee, Chandan Paswan, K. Dyushanth
World's Poultry Science Journal.2014; 70(1): 45.     CrossRef
Identification of differentially expressed genes in ovaries of chicken attaining sexual maturity at different ages
Li Kang, Yujie Zhang, Ningbo Zhang, Li Zang, Meng Wang, Xinxing Cui, Yunliang Jiang
Molecular Biology Reports.2012; 39(3): 3037.     CrossRef