Postnatal Expression Pattern of Adipose Type Fatty Acid Binding Protein in Different Adipose Tissues of Porcine
C. L. Xu (Xu CL), Y. Z. Wang (Wang YZ), Y. H. Huang (Huang YH), J. X. Liu (Liu JX), J. Feng (Feng J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(6):811-816.   Published online 2007 May 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.811
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of A‐FABP gene polymorphism and mRNA expression with intramuscular fat content (IMF) in Baicheng‐You chicken
Yong Wang, Wenqiang Liu, Chao Hang, Yiqiang Du, Ying Chen, Jinming Xing, Jun Gao, Dexin Qiu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(5): 1447.     CrossRef
Correlation of the A-FABP Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat Content in Three-Yellow Chicken and Hetian-Black Chicken
Yong Wang, Hongwei Chen, Diangang Han, Ying Chen, Gemingguli Muhatai, Tursunjan Kurban, Jinming Xing, Jianzhong He
Animal Biotechnology.2017; 28(1): 37.     CrossRef
Gene Expression of Heart and Adipocyte Fatty Acid-binding Protein in Chickens by FQ-RT-PCR
Yunjie Tu, Yijun Su, Kehua Wang, Xueyu Zhang, Haibing Tong, Yushi Gao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2010; 23(8): 987.     CrossRef