Two Maternal Lineages Revealed by Mitochondrial DNA D-loop Sequences in Chinese Native Water Buffaloes (Bubalus bubalis)
Chu-Zhao Lei (Lei CZ), Wei Zhang (Zhang W), Hong Chen (Chen H), Fan Lu (Lu F), Qing-Lan Ge (Ge QL), Ruo-Yu Liu (Liu RY), Rui-Hua Dang (Dang RH), Yun-Yi Yao (Yao YY), Li-Bo Yao (Yao LB), Zi-Fan Lu (Lu ZF), Zhong-liang Zhao (Zhao Zl)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(4):471-476.   Published online 2007 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.471
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Conservation Genetics of the Critically Endangered Southern River Terrapin (Batagur affinis) in Malaysia: Genetic Diversity and Novel Subspecies Distribution Ranges
Mohd Hairul Mohd Salleh, Yuzine Esa, Suriyanti-Su Nyun Pau
Biology.2023; 12(4): 520.     CrossRef
Evaluating the genetic diversity of native water buffalo populations in Laos using the mitochondrial DNA D-loop region and the Y chromosome ZFY gene
Yukimizu TAKAHASHI, Keita KUME, Viengsavanh PHIMPHACHANHVONGSOD, Bounthong BOUAHOM, Koh NOMURA, Takashi AMANO
The Journal of Animal Genetics.2023; 51(1): 11.     CrossRef
Mitochondrial sequence based characterization and morphometric assessment of Diara buffalo population
Karan Veer Singh, Hitesh Purohit, Ramesh Kumar Singh
Animal Bioscience.2022; 35(7): 949.     CrossRef
Genetic Diversity Relationship in Azakheli Buffalo Inferred from mtDNA and MC1R Sequences Comparison
Sikandar Ali, Fazul Nabi, Muhammad Awais, Syed Khurram Fareed, Johar Hussain, Adeniyi C. Adeola, Rajwali Khan, Nazeer Ahmed, Guobo Quan, Amjad Bashir
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Mitochondrial phylogenetic and diversity analysis in Azi-Kheli buffalo
Farhad Ali, Ijaz Ahmad, Muhammad Ijaz Ali, Muhammad Hasnain Riaz, Nadar Khan, Obaid Ullah, Faizul Hassan, Syed Muhammad Suhail, Rajwali Khan, Muhammad Tahir Khan, Irshad Ahmad, Muhammad Tariq Zeb
Tropical Animal Health and Production.2021;[Epub]     CrossRef
Genomic analyses reveal distinct genetic architectures and selective pressures in buffaloes
Ting Sun, Jiafei Shen, Alessandro Achilli, Ningbo Chen, Qiuming Chen, Ruihua Dang, Zhuqing Zheng, Hucai Zhang, Xiaoming Zhang, Shaoqiang Wang, Tao Zhang, Hongzhao Lu, Yun Ma, Yutang Jia, Marco Rosario Capodiferro, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Hong Chen,
GigaScience.2020;[Epub]     CrossRef
Mitogenome Diversity and Maternal Origins of Guangxi Buffalo Breeds
Ting Sun, Guangyun Huang, Junli Sun, Zihao Wang, Shaohua Teng, Yanhong Cao, Quratulain Hanif, Ningbo Chen, Chuzhao Lei, Yuying Liao
Animals.2020; 10(4): 547.     CrossRef
Karyotypic and mtDNA based characterization of Malaysian water buffalo
Nor ‘ Ammar Liyana Shaari, Marilyn Jaoi-Edward, Shu San Loo, Mohd Shahrom Salisi, Rosnina Yusoff, Nurul Izza Ab Ghani, Mohd Zamri Saad, Hafandi Ahmad
BMC Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Genomic differentiation between swamp and river buffalo using a cattle high-density single nucleotide polymorphisms panel
L. Pérez-Pardal, S. Chen, V. Costa, X. Liu, J. Carvalheira, A. Beja-Pereira
Animal.2018; 12(3): 464.     CrossRef
Y‐chromosome haplotype analysis revealing multiple paternal origins in swamp buffaloes of China and Southeast Asia
Shaoqiang Wang, Xiaoting Xia, Tao Zhang, Ting Sun, Ruihua Dang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Hong Chen, Chuzhao Lei
Journal of Animal Breeding and Genetics.2018; 135(6): 442.     CrossRef
Whole Mitogenomes Reveal the History of Swamp Buffalo: Initially Shaped by Glacial Periods and Eventually Modelled by Domestication
S. Wang, N. Chen, M. R. Capodiferro, T. Zhang, H. Lancioni, H. Zhang, Y. Miao, V. Chanthakhoun, M. Wanapat, M. Yindee, Y. Zhang, H. Lu, L. Caporali, R. Dang, Y. Huang, X. Lan, M. Plath, H. Chen, J. A. Lenstra, A. Achilli, C. Lei
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Genetic Variation and Phylogenetic Relationships of Indian Buffaloes of Uttar Pradesh
Jyoti Joshi, R. K. Salar, Priyanka Banerjee, Upasna S, M. S. Tantia, R. K. Vijh
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2013; 26(9): 1229.     CrossRef
Phylogenetic Analysis of a Privately-owned Korean Native Chicken Population Using mtDNA D-loop Variations
M. R. Hoque, N. R. Choi, H. Sultana, B. S. Kang, K. N. Heo, S. K. Hong, C. Jo, J. H. Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2013; 26(2): 157.     CrossRef
Discrimination of Korean Native Chicken Populations Using SNPs from mtDNA and MHC Polymorphisms
M. R. Hoque, S. H. Lee, K. C. Jung, B. S. Kang, M. N. Park, H. K. Lim, K. D. Choi, J. H. Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(12): 1637.     CrossRef
Genetic Variability of mtDNA D-loop Region in Korean Native Chickens
Md. Rashedul Hoque, Kie-Chul Jung, Byung-Kwon Park, Kang-Duk Choi, Jun-Heon Lee
Korean Journal of Poultry Science.2009; 36(4): 323.     CrossRef
Independent maternal origin of Chinese swamp buffalo (Bubalus bubalis)
C. Z. Lei, W. Zhang, H. Chen, F. Lu, R. Y. Liu, X. Y. Yang, H. C. Zhang, Z. G. Liu, L. B. Yao, Z. F. Lu, Z. L. Zhao
Animal Genetics.2007; 38(2): 97.     CrossRef