Effect of Niacin Supplementation on Growth, Nutrient Utilization and Blood Biochemical Profile in Male Buffalo Calves
Ravindra Kumar (Kumar R), R. S. Dass (Dass RS)
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(10):1422-1428.   Published online 2006 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.1422
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nutritional Requirements of Dairy Buffalo
Khuram Javed, Muhammad Salman, Muhammad Sharif, Hussain Muneer, Uzair Muzammal, Talha Najam, Umair Iqbal
Brazilian Journal of Science.2022; 1(9): 1.     CrossRef
Effects of Rumen-Protected Niacin on Dry Matter Intake, Milk Production, Apparent Total Tract Digestibility, and Faecal Bacterial Community in Multiparous Holstein Dairy Cow during the Postpartum Period
Naren Gaowa, Xiaoming Zhang, Huanxu Li, Yajing Wang, Jun Zhang, Yangyi Hao, Zhijun Cao, Shengli Li
Animals.2021; 11(3): 617.     CrossRef
Niacin supplementation improves growth performance and nutrient utilisation in Chinese Jinjiang cattle
Dan Luo, Yufei Gao, Youyou Lu, Qi Zhang, Mingren Qu, Xiaowen Xiong, Lanjiao Xu, Xianghui Zhao, Ke Pan, Kehui Ouyang
Italian Journal of Animal Science.2019; 18(1): 57.     CrossRef
Blood biochemical profiles of Brahman crossbred cattle supplemented with different protein and energy sources
Nguyen Hong Xuan, Huynh Tan Loc, Nguyen Trong Ngu
Veterinary World.2018; 11(7): 1021.     CrossRef
Effect of supplementation of niacin on physiological and blood biochemical parameters in crossbred cows during heat stress
NAZAM KHAN, NEELAM KEWALRAMANI, VIKAS MAHAJAN, ZULFQARUL HAQ, BRISHKETU KUMAR
The Indian Journal of Animal Sciences.2018; 88(1): 58.     CrossRef