Comparison of Fermentation Characteristics of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) and Guineagrass (Panicum maximum Jacq.) during the Early Stage of Ensiling
Tao Shao (Shao T), Z. X. Zhang (Zhang ZX), M. Shimojo (Shimojo M), T. Wang (Wang T), Y. Masuda (Masuda Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(12):1727-1734.   Published online 2005 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2005.1727
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Additives on the Fermentation Quality, In Vitro Digestibility, and Aerobic Stability of Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) and Wheat Bran Mixed Silage
Qixuan Yi, Peng Wang, Meng Yu, Tianyue Zhao, Xinxin Li, Hongyu Tang
Fermentation.2023; 9(8): 711.     CrossRef
The metabolome and bacterial composition of high-moisture Italian ryegrass silage inoculated with lactic acid bacteria during ensiling
Guang-hao Xia, Chang-rong Wu, Ming-zhu Zhang, Feng Yang, Chao Chen, Jun Hao
Biotechnology for Biofuels and Bioproducts.2023;[Epub]     CrossRef
The contribution of epiphytic microbiota in oat and Italian ryegrass to silage fermentation products and bacterial community structure of whole-crop maize
Siran Wang, Shiwei Hu, Zhihao Dong, Junfeng Li, Jie Zhao, Mudasir Nazar, Niaz Ali Kaka, Tao Shao
Chemical and Biological Technologies in Agriculture.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Moisture Content and Silage Starter on the Fermentation Quality and In Vitro Digestibility of Waxy Corn Processing Byproduct Silage
Qixuan Yi, Meng Yu, Peng Wang, Jiarui Du, Tianyue Zhao, Yitong Jin, Hongyu Tang, Bao Yuan
Fermentation.2023; 9(12): 1025.     CrossRef
Effect of epiphytic microbiota from napiergrass and Sudan grass on fermentation characteristics and bacterial community in oat silage
Siran Wang, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong, Dong Dong, Tao Shao
Journal of Applied Microbiology.2022; 132(2): 919.     CrossRef
Effect of storage time on the fermentation quality, bacterial community structure and metabolic profiles of napiergrass (Pennisetum purpureum Schum.) silage
Siran Wang, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong, Tao Shao
Archives of Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of different nitrogen doses and cultivars on fermentation quality and nutritive value of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) silages
Ibrahim Ertekin, Ibrahim Atis, Yusuf Ziya Aygun, Saban Yilmaz, Mustafa Kizilsimsek
Animal Bioscience.2022; 35(1): 39.     CrossRef
Evaluation of forage production, feed value, and ensilability of proso millet (Panicum miliaceum L.)
Sheng Nan Wei, Eun Chan Jeong, Yan Fen Li, Hak Jin Kim, Farhad Ahmadi, Jong Geun Kim
Journal of Animal Science and Technology.2022; 64(1): 38.     CrossRef
Changes in silage quality, bacterial community dynamics, and metabolic profiles in whole‐crop maize silage
Siran Wang, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong, Tao Shao
Agronomy Journal.2022; 114(2): 976.     CrossRef
A survey of fermentation parameters, bacterial community compositions and their metabolic pathways during the ensiling of sorghum
Siran Wang, Tao Shao, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong
Journal of Applied Microbiology.2022; 132(5): 3563.     CrossRef
The Effect of Early and Delayed Harvest on Dynamics of Fermentation Profile, Chemical Composition, and Bacterial Community of King Grass Silage
Shihe Long, Xuefeng Li, Xianjun Yuan, Rina Su, Junxin Pan, Ye Chang, Mengli Shi, Zhihai Cui, Naixin Huang, Jian Wang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Fermentative products and bacterial community structure of C4 forage silage in response to epiphytic microbiota from C3 forages
Siran Wang, Tao Shao, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong
Animal Bioscience.2022; 35(12): 1860.     CrossRef
Effect of Sorbic Acid, Ethanol, Molasses, Previously Fermented Juice and Combined Additives on Ensiling Characteristics and Nutritive Value of Napiergrass (Pennisetum purpureum) Silage
Lei Zhang, Xinbao Li, Siran Wang, Jie Zhao, Zhihao Dong, Qiang Zhao, Yang Xu, Xiaoqing Pan, Tao Shao
Fermentation.2022; 8(10): 528.     CrossRef
Effects of antibacterial peptide-producing Bacillus subtilis, gallic acid, and cellulase on fermentation quality and bacterial community of whole-plant corn silage
Zhiheng Zhang, Yuqin Wang, Saiqiao Wang, Lu Zhao, Binglei Zhang, Wanhang Jia, Zhenhan Zhai, Lingping Zhao, Yuanxiao Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Dynamics of fermentation profile, bacterial communities and their functional characteristics in red clover
Siran Wang, Tao Shao, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong
The Journal of Agricultural Science.2022; 160(6): 535.     CrossRef
Effect of Spring Maize Genotypes on Fermentation and Nutritional Value of Whole Plant Maize Silage in Northern Pakistan
Mingming Jiang, Yulin Ma, Nadar Khan, Muhammad Zahoor Khan, Ali Akbar, Rifat Ullah Khan, Muhammad Kamran, Nazir Ahmad Khan
Fermentation.2022; 8(11): 587.     CrossRef
Changes in fermentation pattern and quality of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) silage by wilting and inoculant treatments
Chang Liu, Guo Qiang Zhao, Sheng Nan Wei, Hak Jin Kim, Yan Fen Li, Jong Geun Kim
Animal Bioscience.2021; 34(1): 48.     CrossRef
Effects of using different roughages in the total mixed ration inoculated with or without coculture of Lactobacillus acidophilus and Bacillus subtilis on in vitro rumen fermentation and microbial population
Michelle Miguel, Lovelia Mamuad, Sonny Ramos, Min Jung Ku, Chang Dae Jeong, Seon Ho Kim, Yong Il Cho, Sang Suk Lee
Animal Bioscience.2021; 34(4): 642.     CrossRef
Effect of Hybrid Type on Fermentation and Nutritional Parameters of Whole Plant Corn Silage
Yue Liu, Guogen Wang, Hao Wu, Qingxiang Meng, Muhammad Zahoor Khan, Zhenming Zhou
Animals.2021; 11(6): 1587.     CrossRef
Novel mixtures of Italian ryegrass and winter cereals: influence of ensiling on nutritional composition, fermentation characteristics, microbial counts and ruminal degradability
Alemayehu Worku, Róbert Tóthi, Szilvia Orosz, Hedvig Fébel, László Kacsala, Drew Vermeire, Tamás Tóth
Italian Journal of Animal Science.2021; 20(1): 749.     CrossRef
Using a high-throughput sequencing technology to evaluate the various forage source epiphytic microbiota and their effect on fermentation quality and microbial diversity of Napier grass
Niaz Ali, Siran Wang, Jie Zhao, Zhihao Dong, Junfeng Li, Mudasir Nazar, Tao Shao
Archives of Microbiology.2021; 203(8): 4879.     CrossRef
Fermentation profile and microbial diversity of temperate grass silage inoculated with epiphytic microbiota from tropical grasses
Siran Wang, Junfeng Li, Jie Zhao, Zhihao Dong, Dong Dong, Tao Shao
Archives of Microbiology.2021; 203(10): 6007.     CrossRef
Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on Fermentation Quality, Bacterial Community, and Mycotoxins of Alfalfa Silage under Vacuum or Nonvacuum Treatment
Xiaomiao Fan, Shanshan Zhao, Fengyuan Yang, Yuan Wang, Yanping Wang
Microorganisms.2021; 9(12): 2614.     CrossRef
Microbial community dynamics and their contributions to organic acid production during the early stage of the ensiling of Napier grass (Pennisetum purpureum)
XianJun Yuan, ZhiHao Dong, JunFeng Li, Tao Shao
Grass and Forage Science.2020; 75(1): 37.     CrossRef
Potential effect of the microbial fermented feed utilization on physicochemical traits, antioxidant enzyme and trace mineral analysis in rabbit meat
Assar Ali Shah, Zhiwei Liu, Chen Qian, Juanzi Wu, Nighat Sultana, Xiaoxian Zhong
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(3): 767.     CrossRef
Characterization of Pyrenophora Species Causing Brown Leaf Spot on Italian Ryegrass (Lolium multiflorum) in Southwestern China
Longhai Xue, Yong Liu, Su Zhou, James F. White, Chunjie Li
Plant Disease.2020; 104(7): 1900.     CrossRef
Ensiling of whole‐plant hybrid pennisetum with natamycin and Lactobacillus plantarum impacts on fermentation characteristics and meta‐genomic microbial community at low temperature
Assar Ali Shah, Juanzi Wu, Chen Qian, Zhiwei Liu, Muhammad Mobashar, Zhujun Tao, Xiaomin Zhang, Xiaoxian Zhong
Journal of the Science of Food and Agriculture.2020; 100(8): 3378.     CrossRef
Microbial community and fermentation characteristic of Italian ryegrass silage prepared with corn stover and lactic acid bacteria
Yanhong Yan, Xiaomei Li, Hao Guan, Linkai Huang, Xiao Ma, Yan Peng, Zhou Li, Gang Nie, Jiqiong Zhou, Wenyu Yang, Yimin Cai, Xinquan Zhang
Bioresource Technology.2019; 279: 166.     CrossRef
Karambanın Fiğ Otu ve Yonca Otu ile Farklı Oranda Karışımlarının in vitro Gerçek Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi
Hilmi ÇELİK, Zehra SELÇUK
Van Veterinary Journal.2019; 30(3): 145.     CrossRef
Effect of lactic acid bacteria‐treated King grass silage on the performance traits and serum metabolites in New Zealand white rabbits (Oryctolagus cuniculus)
A. A. Shah, X. Yuan, R. U. Khan, T. Shao
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018;[Epub]     CrossRef
Isolation and molecular identification of lactic acid bacteria from King grass and their application to improve the fermentation quality of sweet Sorghum
Assar Ali Shah, Yuan Xianjun, Dong Zhihao, Li Junfeng, Tao Shao
World Journal of Microbiology and Biotechnology.2018;[Epub]     CrossRef
Effects of storage temperature and combined microbial inoculants on fermentation end products and microbial populations of Italian ryegrass (Lolium multiflorumLam.) silage
S. Wang, Z. Dong, J. Li, L. Chen, T. Shao
Journal of Applied Microbiology.2018; 125(6): 1682.     CrossRef
Effect of lactic acid bacteria and propionic acid on conservation characteristics, aerobic stability and in vitro gas production kinetics and digestibility of whole-crop corn based total mixed ration silage
Lei CHEN, Xian-jun YUAN, Jun-feng LI, Si-ran WANG, Zhi-hao DONG, Tao SHAO
Journal of Integrative Agriculture.2017; 16(7): 1592.     CrossRef
Chemical Composition, In vivo Digestibility and Metabolizable Energy Values of Caramba (Lolium multiflorum cv. caramba) Fresh, Silage and Hay
H. Özelçam, F. Kırkpınar, K. Tan
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(10): 1427.     CrossRef
Silage Fermentation Characteristics of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Harvested at Various Times on a Sunny Day
Gang Guo, ChengQun Yu, Qi Wang, PengCheng Xin, Masataka Shimojo, Tao Shao
Crop Science.2014; 54(2): 851.     CrossRef
Silage processing and strategies to prevent persistence of undesirable microorganisms
L. Dunière, J. Sindou, F. Chaucheyras-Durand, I. Chevallier, D. Thévenot-Sergentet
Animal Feed Science and Technology.2013; 182(1-4): 1.     CrossRef
Growth and Physiological Response of Timothy to Elevated Carbon Dioxide and Temperature under Contrasted Nitrogen Fertilization
Angela Piva, Annick Bertrand, Gilles Bélanger, Yves Castonguay, Philippe Seguin
Crop Science.2013; 53(2): 704.     CrossRef
Improvement of Fermentation and Nutritive Quality of Straw-grass Silage by Inclusion of Wet Hulless-barley Distillers' Grains in Tibet
Xianjun Yuan, Chengqun Yu, M. Shimojo, Tao Shao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2012; 25(4): 479.     CrossRef
Effect of Different Rates of Ethanol Additive on Fermentation Quality of Napiergrass (Pennisetum purpureum)
Lei Zhang, C. Q. Yu, M. Shimojo, T. Shao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 24(5): 636.     CrossRef