Relationship between Differential Gene Expression in Ovary and Heterosis of Egg Number Traits in a Chicken Diallel Cross
Hui Wang (Wang H), Dong-Xiao Sun (Sun DX), Ying Yu (Yu Y), Dong Wang (Wang D), Yuan Zhang (Zhang Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(6):767-771.   Published online 2005 Nov 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2005.767
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hybrids generated by crossing elite laying chickens exhibited heterosis for clutch and egg quality traits
Adamu M. Isa, Yanyan Sun, Lei Shi, Linlin Jiang, Yunlei Li, Jing Fan, Panlin Wang, Aixin Ni, Ziyan Huang, Hui Ma, Dongli Li, Jilan Chen
Poultry Science.2020; 99(12): 6332.     CrossRef