Relationship between Genetic Variants of Mitochondrial DNA and Growth Traits in Hanwoo Cattle
G. J. Jeon (Jeon GJ), H. Y. Chung (Chung HY), J. G. Choi (Choi JG), M. S. Lee (Lee MS), C. W. Lee (Lee CW), J. J. Park (Park JJ), J. M. Ha (Ha JM), H. K. Lee (Lee HK), H. H. Sung (Sung HH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(3):301-307.   Published online 2005 Apr 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2005.301
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cytochrome b Genetic Diversity and Maternal Origin of Chinese Domestic Donkey
Yun-Sheng Zhang, Xue-Yi Yang, Xiao-Bin Wang, Chun-Mei Zhang, Fang Qin, Zhen-Hui Zhou, Xian-Yong Lan, Hong Chen, Chu-Zhao Lei
Biochemical Genetics.2010; 48(7-8): 636.     CrossRef