Mapping of Quantitative Trait Loci on Porcine Chromosome 7 Using Combined Data Analysis
B. Zuo (Zuo B), Y. Z. Xiong (Xiong YZ), Y. H. Su (Su YH), C. Y. Deng (Deng CY), M. G. Lei (Lei MG), R. Zheng (Zheng R), S. W. Jiang (Jiang SW), F. E. Li (Li FE)
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(10):1350-1354.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.1350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Functional SNPs in the 5’ Regulatory Region of the Porcine PPARD Gene Have Significant Association with Fat Deposition Traits
Yunxia Zhang, Tengsen Gao, Shanyao Hu, Bin Lin, Dechao Yan, Zaiyan Xu, Zijun Zhang, Yuanliang Mao, Huimin Mao, Litong Wang, Guoshui Wang, Yuanzhu Xiong, Bo Zuo, Liangxue Lai
PLOS ONE.2015; 10(11): e0143734.     CrossRef
QTL analysis for carcass composition and meat quality traits on SSC7q1.1-q1.4 region in Large White × Meishan F2 pigs
W. Huang, Z. Xu, Y. Xiong, B. Zuo
Czech Journal of Animal Science.2012; 57(6): 283.     CrossRef
Molecular characterization and association with carcass traits of the porcine SLC39A7 gene
Z.G. Chen, Z.X. Ma, B. Zuo, M.G. Lei, Y.Z. Xiong
Journal of Animal Breeding and Genetics.2009; 126(4): 288.     CrossRef
Detection of Quantitative Trait Loci Associated with Live Measurement Traits in Pigs
Jing-hu ZHANG, Yuan-zhu XIONG, Bo ZUO, Ming-gang LEI, Feng-e LI, Jia-lian LI
Agricultural Sciences in China.2007; 6(7): 863.     CrossRef