The Expression of Porcine Adiponectin and Stearoyl Coenzyme a Desaturase Genes in Differentiating Adipocytes
P. H. Wang (Wang PH), Y. H. Ko (Ko YH), B. H. Liu (Liu BH), H. M. Peng (Peng HM), M. Y. Lee (Lee MY), C. Y. Chen (Chen CY), Y. C. Li (Li YC), S. T. Ding (Ding ST)
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(5):588-593.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.588
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Adiponectin and resistin: potential metabolic signals affecting hypothalamo-pituitary gonadal axis in females and males of different species
Agnieszka Rak, Namya Mellouk, Pascal Froment, Joëlle Dupont
Reproduction.2017; 153(6): R215.     CrossRef
Dynamic gene expression profiles during postnatal development of porcine subcutaneous adipose
Jie Zhang, Jideng Ma, Keren Long, Long Jin, Yihui Liu, Chaowei Zhou, Shilin Tian, Lei Chen, Zonggang Luo, Qianzi Tang, An’an Jiang, Xun Wang, Dawei Wang, Zhi Jiang, Jinyong Wang, Xuewei Li, Mingzhou Li
PeerJ.2016; 4: e1768.     CrossRef
Adiponectin plays a role in energy metabolism for musk secretion in scent glands of muskrats (Ondatra zibethicus)
Tianxiang Zhang, Weixuan Li, Lei Qi, Mengyuan Fan, Jiachen Shen, Yihua Wang, Wenxia Wang, Xiaolong Hu, Ruibo Cai, Ran Zhou, Yuting Wei, Juntong Zhou, Shuang Yang, Defu Hu, Shuqiang Liu
Endocrine Journal.2016; 63(7): 633.     CrossRef
The Expression of Pituitary Gland Genes in Laying Geese
C.F. Yen, H.W. Lin, J.C. Hsu, C. Lin, T.F. Shen, S.T. Ding
Poultry Science.2006; 85(12): 2265.     CrossRef
Abundantly expressed genes in pig adipose tissue: An expressed sequence tag approach1
C. H. Chen, E. C. Lin, W. T. K. Cheng, H. S. Sun, H. J. Mersmann, S. T. Ding
Journal of Animal Science.2006; 84(10): 2673.     CrossRef
The expression of genes related to adipocyte differentiation in pigs1
H. C. Wang, Y. H. Ko, H. J. Mersmann, C. L. Chen, S. T. Ding
Journal of Animal Science.2006; 84(5): 1059.     CrossRef
Cloning and expression of porcine adiponectin and adiponectin receptor 1 and 2 genes in pigs1
S. T. Ding, B. H. Liu, Y. H. Ko
Journal of Animal Science.2004; 82(11): 3162.     CrossRef