Growth Performance, Carcass Composition and Meat Quality of Jiulong-yak (Bos grunniens)
X. D. Zi, G. H. Zhong, Y. L. Wen, J. C. Zhong, C. L. Liu, Y. A. Ni, Y. H. Yezi, M. G. Ashi
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(3):410-414.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.410
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Increasing dietary energy level improves growth performance and lipid metabolism through up-regulating lipogenic gene expression in yak (Bos grunniens)
C. Yang, A.A. Ahmad, P.J. Bao, X. Guo, X.Y. Wu, J.B. Liu, M. Chu, C.N. Liang, J. Pei, R.J. Long, P. Yan, S.Y. Wang, X.Z. Ding
Animal Feed Science and Technology.2020; 263: 114455.     CrossRef
An Untargeted Metabolomics Investigation of Jiulong Yak (Bos grunniens) Meat by 1H-NMR
Chenglin Zhu, Massimiliano Petracci, Cheng Li, Enrico Fiore, Luca Laghi
Foods.2020; 9(4): 481.     CrossRef
Effect of Alfalfa Hay and Starter Feeding Intervention on Gastrointestinal Microbial Community, Growth and Immune Performance of Yak Calves
Zhanhong Cui, Shengru Wu, Jilan Li, Qi-En Yang, Shatuo Chai, Lei Wang, Xun Wang, Xiaowei Zhang, Shujie Liu, Junhu Yao
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
High‐energy diet improves growth performance, meat quality and gene expression related to intramuscular fat deposition in finishing yaks raised by barn feeding
Kun Kang, Jian Ma, Hongze Wang, Zhisheng Wang, Quanhui Peng, Rui Hu, Huawei Zou, Shanke Bao, Wenhua Zhang, Baozhong Sun
Veterinary Medicine and Science.2020; 6(4): 755.     CrossRef
Survey of rumen microbiota of domestic grazing yak during different growth stages revealed novel maturation patterns of four key microbial groups and their dynamic interactions
Wei Guo, Mi Zhou, Tao Ma, Sisi Bi, Weiwei Wang, Ying Zhang, Xiaodan Huang, Le Luo Guan, Ruijun Long
Animal Microbiome.2020;[Epub]     CrossRef
Variation in the Fatty Acid Synthase Gene (FASN) and Its Association with Milk Traits in Gannan Yaks
Bingang Shi, Yanyan Jiang, Yanli Chen, Zhidong Zhao, Huitong Zhou, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Jon Hickford
Animals.2019; 9(9): 613.     CrossRef
Transcriptional profiles of crossbred embryos derived from yak oocytes in vitro fertilized with cattle sperm
Xiang-dong Zi, Shuang Liu, Wei Xia, Xian-rong Xiong, Bin Luo
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Rumen prokaryotic communities of ruminants under different feeding paradigms on the Qinghai-Tibetan Plateau
Dan Xue, Huai Chen, Xinquan Zhao, Shixiao Xu, Linyong Hu, Tianwei Xu, Lin Jiang, Wei Zhan
Systematic and Applied Microbiology.2017; 40(4): 227.     CrossRef
Effects of different levels of protein supplementary diet on gene expressions related to intramuscular deposition in early-weaned yaks
Hai-bo Zhang, Zhi Sheng Wang, Quan-Hui Peng, Cui Tan, Hua-Wei Zou
Animal Science Journal.2014; 85(4): 411.     CrossRef
Developmental Competence of Embryos Derived from Reciprocal In Vitro Fertilization between Yak (Bos grunniens) and Cattle (Bos taurus)
Xiang-Dong ZI, Rong-Hua YIN, Shao-Wei CHEN, Guan-Nan LIANG, Da-Wei ZHANG, Chun-Hua GUO
Journal of Reproduction and Development.2009; 55(5): 480.     CrossRef
Development of embryos after in vitro fertilization of bovine oocytes with sperm from either yaks (Bos grunniens) or cattle (Bos taurus)
Xiang-Dong Zi, Hong Lu, Rong-Hua Yin, Shao-Wei Chen
Animal Reproduction Science.2008; 108(1-2): 208.     CrossRef
Induction of estrus in suckled female yaks (Bos grunniens) and synchronization of ovulation in the non-sucklers for timed artificial insemination using progesterone treatments and Co-Synch regimens
Xiang-Dong Zi, Shi-Ming He, Hong Lu, Ji-An Feng, Jian-Yuan Lu, Shou Chang, Xiu Wang
Animal Reproduction Science.2006; 92(1-2): 183.     CrossRef