FSHR Gene Mutation and Its Effect on Litter Size in Pigs
Shujun Zhang (Zhang S), Yuanzhu Xiong (Xiong Y), Changyan Den (Den C), Senmu Xiao (Xiao S), Jianxiang Xu (Xu J), Yu Xia (Xia Y), Xiaohua Liu (Liu X), Chunfang Wang (Wang C), Shulin Sun (Sun S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(2):179-182.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.179
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Associations of Polymorphisms in Four Candidate Genes with Carcass and/or Meat-Quality Traits in Two Meat-Type Chicken Lines
Yanfa Sun, Ranran Liu, Xiqing Lu, Yaodong Hu, Guiping Zhao, Maiqing Zheng, Jilan Chen, Hongrong Wang, Jie Wen
Animal Biotechnology.2013; 24(1): 53.     CrossRef