Fasting Heat Production of Growing Buffalo Calves
C. M. Tiwari, Chandramoni, S. B. Jadhao, M. Y. Khan
Asian-Australas J Anim Sci. 2000;13(3):307-312.   Published online 2000 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2000.307
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Estimation of metabolic heat production and methane emission in Sahiwal and Karan Fries heifers under different feeding regimes
Sunil Kumar, S. V. Singh, Priyanka Pandey, Narendra Kumar, O. K. Hooda
Veterinary World.2016; 9(5): 496.     CrossRef
Evaluation of fasting metabolism of growing water buffalo (Bubalus, Bubalis)
Guangsheng QIN, Caixia ZOU, Chunying PANG, Bingzhuan YANG, Xianwei LIANG, Jianxin LIU, Zhongsheng XIA, Qiuyan WEN, Tianhai YAN
Animal Science Journal.2011; 82(6): 735.     CrossRef
Fasting heat production of Muzaffarnagari sheep
Chandramoni, C.M Tiwari, S.B Jadhao, M.Y Khan
Small Ruminant Research.2000; 36(1): 43.     CrossRef