Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Glutamate attenuates lipopolysaccharide induced intestinal barrier injury by regulating corticotropin-releasing factor pathway in weaned pigs
Junjie Guo, Tianzeng Liang, Huifu Chen, Xiangen Li, Xiaorui Ren, Xiuying Wang, Kan Xiao, Jiangchao Zhao, Huiling Zhu, Yulan Liu
Anim Biosci. 2022;35(8):1235-1249.  Published online March 1, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Health
Glycine alleviated diquat-induced hepatic injury via inhibiting ferroptosis in weaned piglets
Hongwei Hua, Xiao Xu, Wei Tian, Pei Li, Huiling Zhu, Wenjun Wang, Yulan Liu, Kan Xiao
Anim Biosci. 2022;35(6):938-947.  Published online January 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
The effect of dietary asparagine supplementation on energy metabolism in liver of weaning pigs when challenged with lipopolysaccharide
Ping Kang, Yulan Liu, Huiling Zhu, Jing Zhang, Haifeng Shi, Shuang Li, Dinan Pi, Weibo Leng, Xiuying Wang, Huanting Wu, Yongqing Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):548-555.  Published online November 3, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of L-proline on the Growth Performance, and Blood Parameters in Weaned Lipopolysaccharide (LPS)-challenged Pigs
Ping Kang, Lili Zhang, Yongqing Hou, Binying Ding, Dan Yi, Lei Wang, Huiling Zhu, Yulan Liu, Yulong Yin, Guoyao Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(8):1150-1156.  Published online June 22, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Poultry and Laboratory Animal Nutrition
The Protective Effects of Different Mycotoxin Adsorbents against Blood and Liver Pathological Changes Induced by Mold-contaminated Feed in Broilers
Zhengquan Che, Yulan Liu, Huirong Wang, Huiling Zhu, Yongqing Hou, Binying Ding
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(2):250-257.  Published online December 21, 2010
PDFPDF    
Swine Nutrition and Feed Technology
Dietary L-arginine Supplementation Improves Intestinal Function in Weaned Pigs after an Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenge
Yulan Liu, Jie Han, Jingjing Huang, Xiaoqiu Wang, Fenglai Wang, Junjun Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(12):1667-1675.  Published online October 21, 2009
PDFPDF    
Dietary Supplementation with Acanthopanax senticosus Extract Modulates Gut Microflora in Weaned Piglets
Fugui Yin, Yulong Yin, Xiangfeng Kong, Yulan Liu, Qinghua He, Tiejun Li, Ruilin Huang, Yongqing Hou, Xugang Shu, Liangxi Tan, Lixiang Chen, Jianhua Gong, Sung Woo Kim, Guoyao Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(9):1330-1338.  Published online September 4, 2008
PDFPDF    
Effects of Achyranthes Bidentata Polysaccharide on Growth Performance, Immunological, Adrenal, and Somatotropic Responses of Weaned Pigs Challenged with Escherichia coli Lipopolysaccharide
Guanglun Guo, Yulan Liu, Wei Fan, Jie Han, Yongqing Hou, Yulong Yin, Huiling Zhu, Binying Ding, Junxia Shi, Jing Lu, Huirong Wang, Jin Chao, Yonghua Qu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1189-1195.  Published online July 3, 2008
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next