Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Effects of puerarin on the Akt signaling pathway in bovine preadipocyte differentiation
Jinyan Yun, Yongsheng Yu, Guoli Zhou, Xiaotong Luo, Haiguo Jin, Yumin Zhao, Yang Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(1):4-11.  Published online May 28, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparative analysis on genome-wide DNA methylation in longissimus dorsi muscle between Small Tailed Han and Dorper×Small Tailed Han crossbred sheep
Yang Cao, Hai-Guo Jin, Hui-Hai Ma, Zhi-Hui Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(11):1529-1539.  Published online June 27, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Cloning and sequence analysis of Wild Argali short palate, lung and nasal epithelium clone 1 cDNA
Wen Shen, Kaili Chen, Yanming Sun, Haiying Guo, Dongmei Chen, Yang Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(5):736-742.  Published online September 12, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2022 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next