Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Yanping Wang, Xueyan Zhao, Cheng Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang, Ying Wu, Jiying Wang
Anim Biosci. 2021;34(7):1123-1133.  Published online October 19, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/β‐catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1
Wenwen Wang, Jun Teng, Xu Han, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
Anim Biosci. 2021;34(6):957-966.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A post-genome-wide association study validating the association of the glycophorin C gene with serum hemoglobin level in pig
Yang Liu, Zhengzheng Hu, Chen Yang, Shiwei Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(5):638-642.  Published online April 21, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Y-Single Nucleotide Polymorphisms Diversity in Chinese Indigenous Horse
Haoyuan Han, Qin Zhang, Kexin Gao, Xiangpeng Yue, Tao Zhang, Ruihua Dang, Xianyong Lan, Hong Chen, Chuzhao Lei
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1066-1074.  Published online March 25, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association of the Porcine Cluster of Differentiation 4 Gene with T Lymphocyte Subpopulations and Its Expression in Immune Tissues
Jingen Xu, Yang Liu, Weixuan Fu, Jiying Wang, Wenwen Wang, Haifei Wang, Jianfeng Liu, Xiangdong Ding, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(4):463-469.  Published online April 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Tissues Expression, Polymorphisms Identification of FcRn Gene and Its Relationship with Serum Classical Swine Fever Virus Antibody Level in Pigs
Liu Yang, Chonglong Wang, Zhengzhu Liu, Jingen Xu, Weixuan Fu, Wenwen Wang, Xiangdong Ding, Jianfeng Liu, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1089-1095.  Published online June 21, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Tissues Expression, Polymorphisms of IFN Regulatory Factor 6 (IRF6) Gene and Their Associated with Immune Traits in Three Pig Populations
Yang Liu, Jingeng Xu, Weixuan Fu, Ziqing Weng, Xiaoyan Niu, Jianfeng Liu, Xiangdong Ding, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(2):163-169.  Published online December 22, 2011
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Association between the Polymorphism in FUT1 Gene and the Resistance to PWD and ED in Three Pig Breeds
Yanru Luo, Xiaotian Qiu, Hejun Li, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(10):1268-1275.  Published online August 20, 2010
PDFPDF    
Microsatellite Markers Linked to Quantitative Trait Loci Affecting Fatness in Divergently Selected Chicken Lines for Abdominal Fat
Hui Zhang, Shouzhi Wang, Hui Li, Xijiang Yu, Ning Li, Qin Zhang, Xiaofeng Liu, Qigui Wang, Xiaoxiang Hu, Yuxiang Wang, Zhiquan Tang
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(10):1389-1394.  Published online September 3, 2008
PDFPDF    
Identification and Screening of Gene(s) Related to Susceptibility to Enterotoxigenic Escherichia coli F4ab/ac in Piglets
Hejun Li, Yuhua Li, Xiaotian Qiu, Xiaoyan Niu, Yang Liu, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(4):489-493.  Published online March 4, 2008
PDFPDF    
Estimates of Genetic Parameters and Genetic Trends for Production Traits of Inner Mongolian White Cashmere Goat
Junyan Bai, Qin Zhang, Jinquan Li, Er-Ji Dao, Xiaoping Jia
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(1):13-18.  Published online December 2, 2005
PDFPDF    
Construction of Genetic Microsatellite Maps for Some Chromosomes in Chinese Swine Reference Population
Yuhong Su, Yuanzhu Xiong, Qin Zhang, Weimin Liu, Siwen Jiang, Li Yu, Xuanyan Xia, Rong Zeng, Changyan Deng
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(10):1386-1390.  Published online January 1, 2002
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next