Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genetic parameter estimation for reproductive traits in QingYu pigs and comparison of carcass and meat quality traits to Berkshire×QingYu crossbred pigs
Jia Luo, Yiting Yang, Kun Liao, Bin Liu, Ying Chen, Linyuan Shen, Lei Chen, An’an Jiang, Yihui Liu, Qiang Li, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2020;33(8):1224-1232.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Polymorphisms in Epigenetic and Meat Quality Related Genes in Fourteen Cattle Breeds and Association with Beef Quality and Carcass Traits
Xuan Liu, Tahir Usman, Yachun Wang, Zezhao Wang, Xianzhou Xu, Meng Wu, Yi Zhang, Xu Zhang, Qiang Li, Lin Liu, Wanhai Shi, Chunhua Qin, Fanjun Geng, Congyong Wang, Rui Tan, Xixia Huang, Airong Liu, Hongjun Wu, Shixin Tan, Ying Yu
Anim Biosci. 2015;28(4):467-475.  Published online February 4, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience. All rights reserved.

Close layer
prev next