Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of maternal dietary energy restriction on breast muscle fibre development in the offspring of broiler breeders
Hongzhi Wu, Hao Sun, Chengzhan Ma, Lina Lian, Lei Lu, Liangmei Xu, Li Xu
Anim Biosci. 2021;34(11):1829-1838.  Published online April 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of dietary Enteromorpha powder on reproduction-related hormones and genes during the late laying period of Zi geese
Wei Qing Ma, Dan Hua Zhao, Huang Zuo Cheng, Si Bo Wang, Ji Yang, Hong Xia Cui, Ming Yuan Lu, Hong Zhi Wu, Li Xu, Guo Jun Liu
Anim Biosci. 2021;34(3):457-462. Special Issue  Published online August 30, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Identification of growth trait related genes in a Yorkshire purebred pig population by genome wide association studies
Qingli Meng, Kejun Wang, Xiaolei Liu, Haishen Zhou, Li Xu, Zhaojun Wang, Meiying Fang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):462-469.  Published online October 28, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.633
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next