Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of a functional fatty acid blend on growth performance, intestinal morphology, and serum profiles in weaned piglets
Huakai Wang, Yanan Wang, Yu Zhang, Juntao Li, Yihai Mi, Yongqiang Xue, Jiaan Li, Yongxi Ma
Anim Biosci. 2023;36(5):761-767.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of essential oil coated with glycerol monolaurate on growth performance, intestinal morphology, and serum profiles in weaned piglets
Yanan Wang, Juntao Li, Huakai Wang, Yihai Mi, Yongqiang Xue, Jiaan Li, Yongxi Ma
Anim Biosci. 2023;36(5):753-760.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Physicochemical properties and energy content of yellow dent corn from different climatic origins in growing pigs
Wenxuan Dong, Juntao Li, Zhongchao Li, Shuo Zhang, Xiaozhen Li, Chundi Yang, Ling Liu, Shuai Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(11):1787-1796.  Published online December 24, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Determination of the energy contents and nutrient digestibility of corn, waxy corn and steam-flaked corn fed to growing pigs
Dongli Ma, Juntao Li, Chengfei Huang, Fengjuan Yang, Yi Wu, Ling Liu, Wei Jiang, Zhicheng Jia, Peijun Zhang, Xuezhen Liu, Shuai Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1573-1579.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of Dietary Coconut Oil as a Medium-chain Fatty Acid Source on Performance, Carcass Composition and Serum Lipids in Male Broilers
Jianhong Wang, Xiaoxiao Wang, Juntao Li, Yiqiang Chen, Wenjun Yang, Liying Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(2):223-230.  Published online December 23, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next