Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Anim Biosci. 2024;37(2):193-202.  Published online August 25, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Expression of lipid metabolism genes provides new insights into intramuscular fat deposition in Laiwu pigs
Hui Wang, Jin Wang, Dan-dan Yang, Zong-li Liu, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):390-397.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Characterization of the microbial communities along the gastrointestinal tract of sheep by 454 pyrosequencing analysis
Jin Wang, Huan Fan, Ye Han, Jinzhao Zhao, Zhijiang Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):100-110.  Published online June 30, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next