Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Reproduction and Physiology
Single Nucleotide Polymorphisms of the GnRHR Gene Associated with Reproductive Traits of Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus)
Feng He, Hai-Shen Wen, Ji-Fang Li, Da-Hui Yu, Rui-Qin Ma, Dan Shi, Wei-Jie Mu, Yuan-Qing Zhang, Jian Hu, Miao Liu, Wei-Guo Han, Jia-Nan Zhang, Qing-Qing Wang, Yu-Ren Yuan, Qun Liu
Anim Biosci. 2011;24(4):463-470.  Published online February 23, 2011
PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Association between SNPs within Prolactin Gene and Milk Performance Traits in Holstein Dairy Cattle
Feng He, Dongxiao Sun, Ying Yu, Yachun Wang, Yuan Zhang
Anim Biosci. 2006;19(10):1384-1389.  Published online August 2, 2006
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next