Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification of relevant differential genes to the divergent development of pectoral muscle in ducks by transcriptomic analysis
Fan Li, Zongliang He, Yinglin Lu, Jing Zhou, Heng Cao, Xingyu Zhang, Hongjie Ji, Kunpeng Lv, Debing Yu, Minli Yu
Anim Biosci. 2024;37(8):1345-1354.  Published online April 1, 2024
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
MiR-188-5p regulates the proliferation and differentiation of goat skeletal muscle satellite cells by targeting calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta
Jing Jing, Sihuan Zhang, Jinbo Wei, Yuhang Yang, Qi Zheng, Cuiyun Zhu, Shuang Li, Hongguo Cao, Fugui Fang, Yong Liu, Ying-hui Ling
Anim Biosci. 2023;36(12):1775-1784.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to skeletal muscle development in Duroc pigs
Lixia Ma, Ming Qin, Yulun Zhang, Hui Xue, Shiyin Li, Wei Chen, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2022;35(10):1512-1523.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Isolation and identification of goose skeletal muscle satellite cells and preliminary study on the function of C1q and tumor necrosis factor-related protein 3 gene
Han Wang, Ke He, Xuehua Zeng, Xiaolong Zhou, Feifei Yan, Songbai Yang, Ayong Zhao
Anim Biosci. 2021;34(6):1078-1087.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Validation of exercise-response genes in skeletal muscle cells of Thoroughbred racing horses
Doh Hoon Kim, Hyo Gun Lee, Nipin Sp, Dong Young Kang, Kyoung-Jin Jang, Hak Kyo Lee, Byung-Wook Cho, Young Mok Yang
Anim Biosci. 2021;34(1):134-142.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Changes in expression of the autophagy-related genes microtubule-associated protein 1 light chain 3β and autophagy related 7 in skeletal muscle of fattening Japanese Black cattle: a pilot study
Tomonori Nakanishi, Tadaaki Tokunaga, Takafumi Ishida, Ikuo Kobayashi, Yuta Katahama, Azusa Yano, Laurie Erickson, Satoshi Kawahara
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):592-598.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles
Hyo Gun Lee, Jae-Young Choi, Jung-Woong Park, Tae Sub Park, Ki-Duk Song, Donghyun Shin, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):350-356.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang, Ke Xue, Yan Wang, Lili Niu, Li Li, Tao Zhong, Jiazhong Guo, Jing Feng, Tianzeng Song, Hongping Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.  Published online January 30, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Monitoring of Chicken RNA Integrity as a Function of Prolonged Postmortem Duration
Yuwares Malila, Yanee Srimarut, Juthawut U-chupaj, Gale Strasburg, Wonnop Visessanguan
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1649-1656.  Published online September 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Isolation, Culture and Identification of Porcine Skeletal Muscle Satellite Cells
Bo-jiang Li, Ping-hua Li, Rui-hua Huang, Wen-xing Sun, Han Wang, Qi-fa Li, Jie Chen, Wang-jun Wu, Hong-lin Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1171-1177.  Published online April 15, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Review Paper
Historical Overview of the Effect of β-Adrenergic Agonists on Beef Cattle Production
Bradley J. Johnson, Stephen B. Smith, Ki Yong Chung
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(5):757-766.  Published online April 24, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Proteome Analysis of Bovine Longissimus dorsi Muscle Associated with the Marbling Score
Y. N. Shen, S. H. Kim, D. H. Yoon, H. G. Lee, H. S. Kang, K. S. Seo
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1083-1088.  Published online June 21, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Molecular Cloning and mRNA Expression of the Porcine Insulin-responsive Glucose Transporter (GLUT4)
Jianjun Zuo, Fawen Dai, Dingyuan Feng, Qingyun Cao, Hui Ye, Zemin Dong, Weiguang Xia
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(5):640-648.  Published online April 22, 2010
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next