Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Characterization analysis of Rongchang pig population based on the Zhongxin-1 Porcine Breeding Array PLUS
Dong Leng, Liangpeng Ge, Jing Sun
Anim Biosci. 2023;36(10):1508-1516.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of the Min pig conserved population
Fanbing Meng, Jiancheng Cai, Chunan Wang, Dechang Fu, Shengwei Di, Xibiao Wang, Yang Chang, Chunzhu Xu
Anim Biosci. 2022;35(12):1839-1849.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Anim Biosci. 2021;34(7):1105-1115.  Published online May 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic characteristics of Korean Jeju Black cattle with high density single nucleotide polymorphisms
M. Zahangir Alam, Yun-Mi Lee, Hyo-Jung Son, Lauren H. Hanna, David G. Riley, Hideyuki Mannen, Shinji Sasazaki, Se Pill Park, Jong-Joo Kim
Anim Biosci. 2021;34(5):789-800.  Published online August 21, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    PDFSupplementary Material

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next